Ministerstvo životního prostředí podpoří projekty zaměřené na ochranu lokalit soustavy Natura 2000

Ministerstvo životního prostředí podpoří projekty zaměřené na ochranu lokalit soustavy Natura 2000

Až do konce letošního roku je možné zažádat o dotaci na projekty zaměřené na ochranu lokalit soustavy Natura 2000. Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí podpoří tyto projekty až 250 mil. Kč. Cílem je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření.

Podporované aktivity

 • Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.
 • Zajištění územní ochrany lokalit soustavy Natura 2000 (dále také území národního významu) a sledování stavu přírodních stanovišť a populací rostlin a živočichů dle požadavků směrnice 92/43/EHS a směrnice 2009/147/ES
 • Zpracování podkladů pro zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000
 • Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000
  • Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000 vycházející z plánovací dokumentace, tj. souhrnů doporučených opatření, plánů péče, záchranných programů, event. dalších relevantních dokumentů (jsou-li tyto pro dané území již k dispozici). V případě lokalit soustavy Natura 2000, pro které nebyl doposud přijat souhrn doporučených opatření, se vychází ze „Seznamu EVL s relevantními plány péče“, vydaným MŽP, dne 21. 2. 2017.
 • V rámci realizace budou vysazovány geograficky původní a stanovištně vhodné dřeviny a ovocné dřeviny (nepůvodní druhy lze podpořit pouze v případě obnovy stávajících alejí téhož druhu pro zajištění stavu předmětu ochrany lokalit soustavy Natura 2000).
 • V rámci SC 4.1 budou podporována pouze opatření zaměřená na obnovní management, nikoliv management udržovací.
 • Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007-2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Kdo může žádat o dotaci

 • Kraje

Cílové skupiny

 • orgány ochrany přírody pro území soustavy Natura 2000

Celková alokace výzvy

250 mil. Kč

Časová a místní způsobilost výdajů

Plánované datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 31.12. 2017

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023

Místo realizace: Lokality soustavy Natura 2000 mimo území hlavního města Prahy.

Datum vyhlášení výzvy

30. 5. 2016

Druh výzvy

Průběžná (jednokolová)

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI