MMR vyhlašuje výzvu na dotace pro centra duševního zdraví

MMR vyhlašuje výzvu na dotace pro centra duševního zdraví

Projekty zaměřující se na zřizování nových či rekonstrukci stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče je nyní možno podpořit díky nové výzvě Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Pro tuto výzvu je připraveno 425 milionu korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Podporované aktivity

 • zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
 • investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji
 • snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav
 • podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám

Kdo může žádat o dotaci

 • příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR
 • kraje
 • obce a dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí
 • nestátní neziskové organizace
 • církve a církevní organizace
 • obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče
 • další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče

Cílové skupiny

 • poskytovatelé komunitní péče
 • centra duševního zdraví
 • stacionáři se zaměřením na psychoterapeutické služby
 • psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí

Celková alokace výzvy

Pro žadatele výzvy č. 75 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II“ je připraveno 425 milionu korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj, národní spolufinancování činí maximálně 75 milionu korun.

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 30 mil. Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 100 mil. Kč

Forma podpory: ex-ante

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2021.

Projekt lze podávat do 15. 7. 2020.

Místo realizace

Celé území České republiky mimo území hl. m. Prahy.

Místo dopadu

Celé území České republiky mimo území hl. m. Prahy.

Datum vyhlášení výzvy

30. 6. 2017

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI