Modernizace vzdělávacích aktivit pro vysoké školy

Modernizace vzdělávacích aktivit pro vysoké školy

Výzva je určena pro vysoké školy, které chtějí zkvalitnit a modernizovat vzdělávací aktivity, stáže studentů, zavádět praxi do studijních programů, navyšovat účast studentů se specifickými potřebami, snižovat studijní neúspěšnost studentů, zvyšovat kvalifikaci akademických pracovníků VŠ, zlepšit dostupnost rozličných poradenských služeb či asistenčních služeb.

ESF Výzva pro vysoké školy II

Podporované aktivity:

Aktivita č. 2: Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy.

 Aktivita č. 3: Tvorba nových a/nebo úprava obsahu stávajících bakalářských a magisterských studijních programů/oborů zohledňujících potřeby praxe

 Aktivita č. 4: Posílení internacionalizace

 Volitelná aktivita:

Aktivita č. 5: Rozvoj vazeb mezi VŠ a jejími absolventy v souvislosti s uplatnitelností absolventů na trhu práce s cílem implementace do strategického řízení studijních programů na vysokých školách.

Povinně volitelná aktivita:

Aktivita č.6: Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb

Volitelná aktivita:

Aktivita č.7: Zvýšení zájmu o studium na VŠ a adaptace nových studentů pro studium na vysoké škole, usnadnění přechodu ze SŠ na VŠ.

Další informace k oprávněným aktivitám jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická

Kdo může žádat o dotaci:

  • Veřejné, státní i soukromé vysoké školy

 Cílová skupina výzvy:

  • Studenti vysokých škol
  • Akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol

Celková alokace výzvy: 1 000 mil. Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše výdajů: 1 500 000 Kč

Maximální výše výdajů: 60 000 000 Kč.

V případě podpory režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR.

Druh výzvy: kolová výzva

Projekt lze podávat: 

  • od 28. 11. 2018

  • do 29. 3. 2019, do 14:00 hod.

Časová a místní způsobilost výdajů:

Místo realizace: Území ČR

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI