Možnost financování mobilního monitoringu kvality ovzduší

Možnost financování mobilního monitoringu kvality ovzduší

Státní fond životního prostředí ČR, jako zprostředkovatel Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu,“ financovaného z Norských fondů 2014 – 2021, vyhlašuje výzvu č. 2A „Tromso“.

Alokace výzvy: 65 000 000 Kč 

Výše dotace na projekt: 5 200 000 Kč – 19 500 000 Kč

Maximální míra podpory činí 100 % celkových způsobilých výdajů (v případě, kde je konečným příjemcem nevládní nezisková organizace nebo sociální partner, bude sazba projektového grantu činit maximálně 90 % celkových způsobilých výdajů)

Termín předložení žádostí: 30.09. 2020 (12:00 hodin)

 

Na co můžete dotaci získat

Podporovanými opatřeními v rámci výzvy „Tromso“ je provedení dočasného (mobilního) monitoringu kvality ovzduší na regionální nebo místní úrovni, a to za účelem zjištění převládajícího typu znečištění včetně koncentrací znečišťujících látek a identifikace zdroje tohoto znečištění.

Podmínkou pro poskytnutí podpory je následné zpracování plánu s návrhy relevantních opatření pro omezení zjištěného typu znečištění ovzduší či zmírnění následků jeho působení (tzv. akčního plánu).

Oprávnění žadatelé

Oprávněnými žadateli o poskytnutí podpory v rámci výzvy „Tromso“ jsou veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby na území České republiky.

Podporované aktivity

Součástí podporovaných aktivit je také analýza vzorků (výsledky kvalitativních a kvantitativních laboratorních rozborů) a vyhodnocování získaných dat. Podmínkou pro poskytnutí podpory je následné zpracování plánu s návrhy relevantních opatření pro omezení zjištěného typu znečištění ovzduší či zmírnění následků jeho působení (tzv. akčního plánu). Akční plán2 musí být přijat příslušným výkonným orgánem, který rozhoduje o jeho realizaci na území, pro který je takový plán zpracováván (např. rada kraje/obce, dozorčí rada, apod. obdobný výkonný orgán, dle charakteru akčního plánu).


Doba realizace& způsobilé výdaje

Z obecného hlediska budou za způsobilé výdaje v rámci této výzvy považovány ty výdaje, které:
a) jsou v souladu s právními předpisy a podmínkami podpory z Programu a touto výzvou;
b) jsou přímo a výhradně spojeny s realizací projektu a jsou zahrnuté a schválené v rámci jeho rozpočtu;
c) jsou přiměřené (v souladu s principy 3E, příp. předpisy upravujícími zadávání zakázek);
d) vznikly po datu nabytí platnosti rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory (datu akceptace žádosti u OSS);
e) byly nejpozději vynaloženy do termínu ukončení realizace projektu, nejpozději však do 30. dubna 2024; (výdaj je způsobilý i tehdy, byla-li faktura uhrazena nejpozději 30 dní od konečného data způsobilosti výdajů, pokud související náklad vznikl v posledním měsíci způsobilosti výdajů)
f) pokud byly vynaloženy ve formě dobrovolnické práce, splňují-li podmínky kapitoly 5.4 Pokynu pro způsobilé výdaje
g) byly vynaloženy na projekt (včetně projektů partnerské spolupráce), jehož účelem je realizace opatření na území České republiky
h) splňují požadavky platné daňové a sociální legislativy projektu je minimálně 2 roky.

V rámci této výzvy není stanovena minimální doba trvání realizace projektu, projekty však musí být ukončeny do 30. 4. 2024, což je nejzazší termín způsobilosti projektových výdajů.

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/