Možnosti bydlení seniorů

Možnosti bydlení seniorů

Současná nabídka bydlení pro seniory je kapacitně nedostačující a při postupně stárnoucí populaci u nás je potřeba tyto kapacity ještě více rozšiřovat. Při zhoršení zdravotního stavu seniora v jeho povědomí či v povědomí jeho příbuzných vyvstane možnost jít do domova seniorů. Přičemž tato možnost není jediná alternativa pro bydlení seniorů. Především pro seniora, který nepotřebuje celodenní péči, jsou vhodnější např. Komunitní domy pro seniory. Zároveň se tím rozšíří volná místa pro seniory, kteří již nemůžou být doma sami a potřebují celodenní péči. Z údajů Ministerstva práce a sociálních věcí klasické domovy pro seniory minulý rok nevyhověly 35 tisícům žádostem. Toto číslo je poněkud zkreslené, neboť nerozlišuje, zda jedna osoba podala více žádostí do více domovů, aby zvýšila svou šanci na přijetí. Skutečných čekajících žadatelů tak může být přibližně 15 tisíc, se stárnutím populace ovšem toto číslo bude stoupat. Pro příklad domov pro seniory s kapacitou 260 míst je schopen za rok vyhovět 90 až 100 lidem, přičemž přijímá 10 až 20 žádostí týdně, na pořadníku pro stejný domov tak zůstává asi tisícovka lidí.

Řada osob hlásících se do domovů pro seniory přitom celodenní péči nepotřebuje a může využívat terénních soc. služeb. Podle názorů ministerstva a dalších odborníků by do domovů měli jít až senioři, kteří potřebují celodenní péči a nemůžou zůstat sami doma. Pro ostatní jsou alternativy bydlení, například domy s pečovatelskou službou nebo komunitní domy pro seniory. Ty lidem nad 60 let nabízí bezbariérové sociální bydlení s regulovaným nájemným. Podmínkou je, že senioři musí být soběstační, pečovatelskou službu totiž domy neposkytují. Zájemci také nesmí vlastnit nemovitosti. Součástí komunitních domů jsou i společné prostory, kde si můžou společně vařit a setkávat se. Odstraňuje se tím taktéž problém samoty, který je zvlášť pro staré lidi frustrující. Ze zkušeností je jasné, že mnoho seniorů o existenci podobných komunitních domech neví, což může být dáno také nízkou sítí těchto komunitních domů, kterých je po Česku necelých čtyřicet.

Ministerstvo pro místní rozvoj bude na přelomu října a listopadu letošního roku vyhlašovat výzvu pro komunitní domy pro seniory (tzv. KoDuS). Komunitním domem seniorů je bytový dům (včetně domovního vybavení), ve kterém jsou výhradně podporované byty a zároveň sdílené prostory na podporu komunitního života seniorů. Sdílené prostory jsou společenské prostory, které jsou centrem společných aktivit obyvatel Komunitního domu seniorů za cílem komunitního způsobu života na principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince. Komunitní dům pro seniory má mít charakter bytového domu (min. 10, max. 25 bytů), může vzniknout novostavbou bytového domu, rekonstrukcí nebytových prostor či bytového domu nezpůsobilého k bydlení. Žadatel na výstavbu/rekonstrukci dostane 600 000 Kč na jednu bytovou jednotku. Z dotace lze financovat výstavbu celého objektu Komunitního domu seniorů včetně sdílených prostor. Komunitní dům musí být v obci s dostupnou alespoň jednou z terénních služeb sociální péče podle § 39, 40, 41 a 43 zákona o sociálních službách (Zákon č. 108/2006 Sb.). V komunitních domech pro seniory je regulované nájemné pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory, osoby ve věku 60 a více let, které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,3 násobek v případě 2 členné domácnosti.

Při stávajícím trendu stárnutí populace je potřebnost různého bydlení pro seniory a vyšší kapacita těchto zařízení velmi znatelná, lze proto očekávat, ze stát potažmo Ministerstvo pro místní rozvoj bude tyto alternativy podporovat.