Možnosti podpory pro malé, střední i velké pivovary, jejich zaměstnance i pivovarníky

Možnosti podpory pro malé, střední i velké pivovary, jejich zaměstnance i pivovarníky

Pokud vlastníte či přemýšlíte o zřízení malého pivovaru obraťe svou pozornost na 3 aktuální výzvy z evropských fondů. Jsou zaměřeny na tvorbu nových pracovních míst, rekvalifikaci podnikatelů i zaměstnanců a v závěru i na modernizaci vybavení pivovaru pro menší energetickou náročnost.

1) Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1.1

Podpora zaměstnanosti a adaptibility pracovní síly v nové výzvě Operačního programu zaměstnanost č. 90 zprostředkovává zaměstnání pro nezaměstnané a neaktivní osoby včetně rozvoje pracovních kompetencí a podpory nových pracovních míst. V rámci podporovaných aktivit tak můžete zažádat o finanční podporu na rekvalifikaci svou či svých zaměstnanců, a to včetně kurzů na vaření piva aj.

Na co lze získat podporu

 Podporované aktivity:

 • zprostředkování zaměstnání;
 • poradenské a informační činnosti a programy;
 • bilanční a pracovní diagnostika;
 • rekvalifikace;
 • rozvoj základních kompetencí;
 • podpora vytváření nových pracovních míst;
 • podpora umístění na uvolněná pracovní místa;
 • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
 • podpora flexibilních forem zaměstnání;
 • doprovodná opatření umožňující začlenění na trh práce;
 • motivační aktivity;
 • realizace nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti

Kdo může žádat o dotaci

 • poradenské a vzdělávací instituce,
 • nestátní neziskové organizace,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • kraje

Cílové skupiny

Uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby: zejména cílové skupiny vyžadující zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání z důvodu věku, péče, zdravotního stavu, nízké kvalifikace a jiných znevýhodnění

Celková alokace výzvy: 400 milionů Kč
Míra spolufinancování: Finanční podpora až do výše 100 %
Projekt lze podávat: od března 2019 do května 2019
Místní způsobilost výdajů: Území ČR mimo hl. m. Prahy

 

 

2) Nový výzva Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců nabízí 1,5 miliardy Kč na školení stálých i potencionálních zaměstnanců

Hlavním cílem programu POVEZ II je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců, stejně jako OSVČ tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu. Finanční podporu lze čerpat na prohloubení odborného vzdělávání nutného ke zlepšení výkonu profese jak pro podnikatele, tak i pro zaměstnance, kteří v rámci dotace dostávají náhradní mzdu.

Podporované aktivity

 • Další profesní vzdělávání – zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo udržení a změnu kvalifikace
 • Odborná jazykové výuka – související s pracovní náplní dané pozice v rámci firmy
 • Další profesní vzdělávání v neakreditovaných vzdělávacích programech

Kdo může žádat o dotaci

 • Podnikatelské subjekty
 • OSVČ se zaměstnanci
 • Státní podniky
 • Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
 • OSVČ – fyzické osoby bez zaměstnanců
 • Nestátní neziskové organizace
 • Organizační složka zahraniční právnické osoby
  (pokud se jedná o odštěpený závod registrovaný na území ČR a který vykonává svou činnost převážně na území ČR)

V rámci dotace můžete žádat pro své zaměstnance příspěvek na mzdu až do 230 Kč za hodinu.

Celková alokace výzvy: 1 500 milionů Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 9 milionů Kč

Forma podpory: Ex-post

Míra vlastního spolufinancování:
V případě podpory de minimis 15 %.
V případě blokové výjimky 30-50 %.

Bližší informace o výzvě zde.

 

3) Výzva Úspory energie nabízí všem podnikatelům možnost modernizovat své vybavení

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Finanční podpora je určena pro modernizaci vybavení a zekologičtění i zefektivnění procesu výroby.

Podporované aktivity

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. jelikož proces výroby bývá
Na jaká úsporná opatření lze přesně žádat

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED)
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

 

Celková alokace výzvy: 6 000 milionů Kč

Podporu pro podniky nesplňující definici malých a středních podniků lze poskytnout maximálně do výše 60% alokace na tuto výzvu.

Minimální výše finanční podpory: 300 tisíc Kč
Maximální výše finanční podpory: 400 milionů Kč
Kdo může žádat o dotaci
 • malé, střední podniky a velké podniky
Míra spolufinancování ze strany žadatele:
Minimálně 60 % způsobilých nákladů
Rozdíly v míře spolufinancování malých, středních a velkých podniků

 • Míra podpory u projektu:
  a) je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
  b) je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV
  c) je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV
 • Míra podpory na náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci a na zpracování výběrového řízení:
  a) je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV
  b) je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV
  c) je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV

 

Bližší informace o výzvě zde.

Zaujala Vás některá z výzev? Napište nám! Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI