MPO vyhlásilo novou výzvu na podporu projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

MPO vyhlásilo novou výzvu na podporu projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost více než 1,6 mld. Kč. Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Podporované aktivity

 • Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen „Nařízení Komise č. 651/2014“), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.
 • Není podporováno:
  • zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center
  • základní výzkum
  • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami
  • aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým;
  • výrobní aktivity

Kdo může žádat o dotaci

 • žadatelem je vždy jeden podnikatelský subjekt; příjemcem mohou být podnikatelské subjekty, partnerem (spolupříjemcem) pak podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí (výzkumné organizace). Žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí; v případě konsorcií vystupuje jako žadatel/příjemce vždy jeden subjekt (podnikatelský subjekt) z konsorcia, další subjekty vystupují jako partneři zapojení do realizace projektu, kteří mají vlastní rozpočet, případně i odlišné míry podpory; podmínky a povinnosti programu/Výzvy pro partnery platí stejné jako pro hlavního žadatele
 • Veřejná obchodní společnost
 • Společnost s ručením omezeným
 • Společnost komanditní
 • Akciová společnost
 • Ústav
 • Družstvo
 • Státní podnik
 • Nadace, Nadační fond
 • Spolek, Pobočný spolek, Zahraniční spolek
 • Národní podnik
 • Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
 • Státní příspěvková organizace ze zákona
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoká škola (veřejná, státní)
 • Veřejná výzkumná instituce
 • Komora (hospodářská, agrární)
 • Zájmové sdružení právnických osob
 • Evropské hospodářské zájmové sdružení, Evropská společnost, Evropská družstevní společnost
 • Odštěpný závod zahraniční právnické osoby
 • Zahraniční pobočný spolek
 • Odštěpný závod

Jaké výdaje je možné podpořit

 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu;
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu;
 • náklady na smluvní výzkum;
 • neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu;
 • náklady na poradenské služby využité výlučně pro účely projektu;
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.

Celková alokace výzvy

1,6 mld. Kč

 

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 mil. Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 50 mil. Kč

Forma podpory: ex-post

Míra spolufinancování

 • malý podnik 70 % průmyslový výzkum, 45 % experimentální vývoj
 • střední podnik 60 % průmyslový výzkum, 35 % experimentální vývoj
 • velký podnik 50 % průmyslový výzkum, 25 % experimentální vývoj

V režimu nezakládajícím veřejnou podporu je podpora poskytována v souladu s Rámcem a to pro subjekty, které splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí. Maximální intenzita podpory zde nesmí přesáhnout 75 % z celkových způsobilých výdajů výzkumné organizace bez ohledu na velikost výzkumné organizace či místa realizace.

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 31. 10. 2020

Projekt lze podávat od 3. 8. 2017 do 30. 11. 2017, 23:59

Místo realizace

území ČR mimo hl. města Prahy

Datum vyhlášení výzvy

2. 8. 2017

Druh výzvy

Kolová (jednokolová)

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI