Na zlepšení zeleně v obcích a lepší funkci krajiny míří dvě mimořádné dotační výzvy v objemu čtvrt miliardy korun

Na zlepšení zeleně v obcích a lepší funkci krajiny míří dvě mimořádné dotační výzvy v objemu čtvrt miliardy korun

Na konci roku 2017 byly vyhlášeny dvě nové výzvy. Zaměřují se na zlepšení funkcí krajiny a zlepšení životního prostředí v sídlech. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR nabízí žadatelům čtvrt miliardy korun.

Výzva č. 111 má za cíl zlepšení funkčnosti krajinných prvků a struktur. Je v ní připraveno 150 milionů korun. Finanční prostředky mohou žadatelé využít pro širokou paletu projektů, například na odstranění bariér, které brání migraci vybraných živočichů, konkrétními příklady mohou být třeba rybí přechody. Podporu je možné využít i pro funkční krajinné prvky, mezi něž patří například stromořadí, remízky, biokoridory a další. Výzvy myslí i na obnovu historických cest v souvislosti s výsadou dřevin, nebo na vytvoření vodních prvků s ekostabilizační funkcí: tůní a mokřadů.

Výzva číslo 112 může vylepšit životní prostředí posílením přírodních složek v místě vašeho bydliště. Je v ní připraveno 100 milionů korun a zaměřuje se na zlepšení přírodních podmínek v lidských sídlech.

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
  • opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů, ke zmírnění mortality živočichů, výstavba a zvýšení účinnosti rybích přechodů, odstranění překážek na vodních tocích, opatření k usměrnění ryb
 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti prvků a struktur
  • založení, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, liniové a skupinové výsadby dřevin, ekologicko-stabilizační prvky, obnova historické sítě, vytváření a obnova vodních prvků
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních ekosystémů
  • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt toků, zakládání nových břehových porostů, obnova říčních ramen, posílení ekologicko-stabilizační funkce rašelinišť a pramenišť, opatření na přirozené korytotvorné procesy
 • Zlepšení druhové, věkové a prostorové struktury lesů
  • výsadby, dosadby a podsadby a zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby
 • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu
  • opatření omezující vodní erozi a zamezující větrnou erozi
 • Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
  • zakládání a obnova propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (parky, zahrady, sady, stromořadí, aleje, lesoparky, remízky, průlehy, vodní a mokřadní biotopy, tůně/jezírka, části vodních toků, retenční nádrže)

Kdo může žádat o dotaci?

 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky a organizace
 • veřejné výzkumné instituce a organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové ogranizace
 • církve a náboženské společnosti
 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající

O kolik je možné žádat?

250 000 Kč (bez DPH) – 50 mil. EUR

Termíny výzev:

Vyhlášení výzev: 18. 12. 2017

Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2018

Ukončení fyzické realizace do: 31. 12. 2021

Cílová území:

Území celé ČR mimo hl. m. Prahy

Podrobnější info ve výzvě 111 zde a 112 zde.

Zdroj

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI