Navýšení kapacit mateřských škol a zařízení pro poskytovatele péče o děti

Navýšení kapacit mateřských škol a zařízení pro poskytovatele péče o děti

24. října 2017 schválila Rada hl. m. Prahy vyhlášení výzvy č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II. Účelem výzvy je navýšení kapacity cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky nebo umožnit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi.

Podporované aktivity

 • Účelem vyhlášené výzvy je rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajistit rovný přístup ke vzdělávání.

  • Zařízení péče o děti – dětské skupiny: Vytvoření nových míst ve stávajících zařízeních a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti v denním režimu dle zákona o dětské skupině č. 247/2014 Sb
  • Mateřské školy: Vytvoření nových tříd ve stávajících mateřských školách s cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let

Kdo může žádat o dotaci

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 • Nestátní neziskové organizace
 • Mateřské a základní školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy
 • Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace

Cílové skupiny

 • Rodiče, resp. zákonní zástupci dětí a žáků
 • Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Celková alokace výzvy: 

130 mil. Kč 

Maximální a minimální výše způsobilých výdajů projektu:

 • Minimální výše: 500 tis. Kč
 • Maximální výše: 40 mil. Kč

Forma podpory:

Ex-ante

Časová a místní způsobilost výdajů

 • Zahájení příjmu žádostí: 27. 11. 2017
 • Ukončení příjmu žádostí: 28. 6. 2018, 16:00 hod.
 • Max. délka projektu: 24 měsíců
 • Místo realizace: Hlavní město Praha.
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha.

Druh výzvy: Průběžná
Odkaz na výzvu 36 zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU.
Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě
profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám
nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a
mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

Neváhejte nás kontaktovat se svými dotazy a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Zeptejte se nás na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se
z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.
Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI