Navýšení kapacity a podpora rovného přístupu ke vzdělávání

Navýšení kapacity a podpora rovného přístupu ke vzdělávání

Prioritní osa „Vzdělání a vzdělanost a podpora nezaměstnanosti“ ve výzvě č. 45 podněcuje k investicím do vzdělání, především do navýšení kapacit vzdělání za účelem sociální inkluze.  V rámci této výzvy bude podporováno vytvoření nových tříd ve stávajících objektech základních škol za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání. Podporovány budou rekonstrukce, přístavby, stavební úpravy budov základních škol se sídlem v hl. m. Praze. Účelem podpory je sociální inkluze, tj. podpora rovného přístupu ke vzdělávání, zajištění rovných podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků s potřebou podpůrných opatření.

OP: Praha pól růstu

Výzva č. 45 – Navýšení kapacit za účelem sociální inkluze

Podporované aktivity:

Vytvoření nových tříd ve stávajících objektech základních škol za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání.

 • Rekonstrukce, přístavby, stavební úpravy budov základních škol se sídlem v hl. m. Praze
 • Pro tyto účely je možné investice využít také na přístavby, nástavby či stavební úpravy objektů, které jsou např. ve vlastnictví školy či města a které nejsou stavebně propojeny se stávající budovou základní školy.
 •  Účelem podpory na základních školách je sociální inkluze, tj. podpora rovného přístupu ke vzdělávání, zajištění rovných podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků s potřebou podpůrných opatření.
 •  Prostřednictvím navýšení kapacit v základních školách bude umožněno snížení či udržení přiměřeného počtu žáků ve třídě, což je důležitý předpoklad pro zapojení vyššího počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zohledňování individuálních potřeb žáků.
 •  Podmínkou způsobilosti výdajů v této aktivitě je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v nově vytvořených třídách. Třídy musí být uzpůsobené tak, aby byly připraveny umístit žáka se speciálními vzdělávacími potřebami dle aktuálních potřeb školy. Součástí projektu může být také vytvoření prostoru (koutku v nově vytvořených třídách či samostatné místnosti) pro krátkodobou individuální práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve fázi zahájení provozu, resp. zahájení výuky v nových třídách musí být ve třídě integrován minimálně jeden žák se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Kdo může žádat o dotaci:

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Základní školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy

Cílové skupiny:

 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření
 • Děti a žáci se sociokulturním znevýhodněním

Celková alokace výzvy: 200 000 000 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 40 000 000 Kč

Forma podpory: ex ante

Míra spolufinancování ze strany žadatele:

 • Hlavní město Praha 10 %
 • Městské části hl. m. Prahy 10 %
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
  • příspěvkové organizace hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy – základní školy 10%
 • Vzdělávací zařízení dle typu:
  • soukromé a církevní ZŠ zapsané ve školském rejstříku 10 %
  • státní základní školy 50 %

Datum vyhlášení výzvy: 12. 9. 2018

Projekt lze podávat:

 • Od 15. 10. 2018

 • Do 20. 6. 2019 do 16:00 h

 

Časová a místní způsobilost výdajů:

Maximální doba realizace projektu je 24 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 30. 9. 2021.

Místo realizace: hl. m. Praha

Místo dopadu: hl. m. Praha

Druh výzvy: Kolová

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

 

Reference:

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI