Neformální vzdělávání v Ostravské aglomeraci

Neformální vzdělávání v Ostravské aglomeraci

Výzva IROP č. 17 ITI Neformální vzdělávání II. je určena pro stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) na území obcí a měst v Ostravské aglomeraci.

Podporované aktivity

 • Přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání,
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávajících infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
 • nákup pozemků a staveb,
 • pořízení vybavení budov a učeben,
 • pořízení kompenzačních pomůcek.

 

 • Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi).
 • V rámci ITI ostravské aglomerace není možné realizovat projekt na budování bezbariérovosti.
 • Učebny, výukové prostory, kabinety a další školní pracoviště podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově dostupné. Základním požadavkem je zajištění bezbariérové toalety a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do učebny (prostor) podpořené z IROP. Výdaje na nákup staveb nesmí přesáhnout 10 % CZV projektu.
 • Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání nebo Místním akčním plánem vzdělávání.

 

Kdo může žádat o dotaci

 • kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve, církevní organizace
 • organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 • školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy

 

Cílové skupiny

 • žáci (studenti)
 • osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
 • osoby sociálně vyloučené
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • pedagogičtí pracovníci
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • dospělí v dalším vzdělávání

 

Celková alokace výzvy: 102 608 190 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 20 000 000 Kč

Forma podpory: ex-post

Míra spolufinancování ze strany žadatele:

 • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 0 %
 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském rejstříku 10 %
 • Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace 90 %
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží, v oblasti školství nebo v oblasti vzdělávání, školení a osvěty 5 %
 • Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích (jedná se zejména o podnikatelské subjekty) 15 %

Datum vyhlášení výzvy: 12. 6. 2019

Projekt lze podávat od 16. 9. 2019 do 18. 12. 2019.

 

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 30. 9. 2022.

Místo realizace: území ITI ostravské aglomerace – konkrétní obce nutno ověřit

Druh výzvy: Průběžná

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

 

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/