Nová výzva Ministerstva životního prostředí na podporu projektů zlepšujících kvalitu prostředí v sídlech

Nová výzva Ministerstva životního prostředí na podporu projektů zlepšujících kvalitu prostředí v sídlech

V nedávné době byla vyhlášena další výzva Ministerstva životního prostředí, v rámci které budou podpořeny projekty cílené na zlepšení kvality prostředí v sídlech. V rámci Operačního programu Životní prostředí bude za podpory EFRR vyčleněno na projekty cílené na posílení biodiverzity a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu až 300 mil. Kč.

Podporované aktivity

 • Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
  • Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
   • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
   • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
   • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Kdo může žádat o dotaci

 • kraje
 • obce a města
 • svazky obcí
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
 • státní podniky
 • příspěvkové organizace
 • veřejné výzkumné organizace
 • veřejnoprávní instituce
 • vysoké školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • obchodní společnosti a družstva
 • podnikatelské subjekty
 • fyzické osoby – podnikající

Cílové skupiny a území

 • Vlastníci a správci pozemků, orgány veřejné správy
 • Území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy

Celková alokace výzvy a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Celková alokace: 300 mil. Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 250 tis. Kč

Forma podpory: ex-ante

Míra spolufinancování

40 % způsobilých výdajů

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2023.

Projekt lze podávat do 15. 9. 2017, 20:00 hod.

Místo realizace

Celé území České republiky mimo hl. m. Prahy.

Místo dopadu

Celé území České republiky mimo hl. m. Prahy.

Datum vyhlášení výzvy

15. 6. 2017

Druh výzvy

Kolová (jednokolová)

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI