Nová výzva na dětské kluby a příměstské tábory mimo hl. m. Prahu

Nová výzva na dětské kluby a příměstské tábory mimo hl. m. Prahu

V rámci Operačního programu zaměstnanost byla vyhlášena výzva č. 77 – Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni  základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu.

Výzva podporuje zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování, která rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti. Podpora v rámci této výzvy je určena pouze pro podporu zařízení péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Podmínkou je, aby děti, které dochází do zařízení či využívají jiných jeho služeb, byly žáky 1. stupně základní školy (popř. přípravné třídy ZŠ). Výzva je zaměřena na posílení služeb zajišťujících péči o děti v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání, nikoliv na mimoškolní vzdělávací aktivity.

Podporované aktivity

Podporované aktivity v rámci této výzvy a podmínky jejich realizace jsou následující:

Podpora bude zaměřena na tyto oblasti:

 • Zařízení péče o dětí 1. stupně základní školy (dětské kluby, resp. alternativa ke školní družině)
 • Příměstské tábory v době školních prázdnin (nepobytový)
 • Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity

Podporováni budou rodiče s malými dětmi a rodiče s dětmi mladšími 15 let.

Kdo může žádat o dotaci

 • školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností)
 • obchodní korporace
 • státní podnik
 • NNO
 • OSVČ
 • kraje
 • organizace zřizované kraji
 • obce
 • organizace zřizované obcemi
 • dobrovolné svazky obcí

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 mil. Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 9 mil. Kč

Forma financování: ex-ante

Časová způsobilost výdajů

 • Maximální doba realizace projektu je 36 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 30. 06. 2021.

Projekt lze podávat do 29. 09. 2017, 14:00:00 hod.

Odkaz na výzvu zde.

 

S podobnými výzvami máme bohaté zkušenosti, příklady úspěšných projektů můžete nalézt v referencích.

Jako příklad úspěšného projektu uvádíme projekt „Hravé odpoledne a tábory v Orangery club“. Cílem projektu byl vznik a provoz dětského klubu s péčí po skončení vyučování a příměstského tábora s celodenní péčí o děti v Praze Dolních Počernicích (probíhajícíh v období letních, zimních a jarních prázdnin apod.).

V současné době je nedostačující kapacita zařízení, kde děti mladšího školního věku tráví čas a kde vůbec mohou být po skončení vyučování, které obvykle končí v brzkých odpoledních hodinách. Jen málokterý zaměstnaný rodič přitom může vyzvednout své dítě bezprostředně hned po vyučování. Kapacita školních družin a klubů neumožňuje a ani nikdy neumožňovala umístění všech školáků. Doba provozu školních družin či klubů navíc také obvykle nekoresponduje s délkou pracovní doby rodičů. Dále velké množství dětí z posledního baby boomu nyní nastupuje do 1. tříd.

Tento a další podobné projekty tak napomáhají řešit navýšení kapacit školních družin prostřednictvím zakládání a provozu zařízení typu dětského klubu, které doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny), s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI