Nová výzva na zvýšení inovační výkonnosti podniků Potenciál

V nedávné době byla vyhlášena další výzva Ministerstva průmyslu a obchodu, která si klade za cíl zvýšení inovační výkonnosti podniků. Podpořeny budou projekty, které prohloubí spolupráci s výzkumnými a vývojovými organizacemi, vytvoří kvalifikovaná pracovní místa, zlepší podmínky pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvale zvýší konkurenceschopnost české ekonomiky. Na takové projekty vyčlenilo MPO v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost až 1,5 mld. Kč.

Podporované aktivity

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Kdo může žádat o dotaci

 • Malé a střední podniky
 • Podnikající osoba, fyzická osoba
 • Zemědělský podnikatel
 • Veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným
 • Společnost komanditní, akciová společnost
 • Obecně prospěšná společnost
 • Ústav, družstvo
 • Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
 • Státní příspěvková organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Odštěpný závod
 • Vysoká škola (veřejná, státní), školská právnická osoba, veřejná výzkumná instituce
 • Spolek
 • Zájmové sdružení právnických osob
 • Organizační jednotka mezinárodní nevládní organizace
 • Evropské hospodářské zájmové sdružení, Evropská společnost, Evropská družstevní společnost
 • Zahraniční FO
 • Státní podnik
 • Zahr. osoba jinde neuvedená, …

Cílové skupiny a území

 • Podnikatelské subjekty
 • Území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy

Celková alokace výzvy 

Celková alokace: 1,5 mld. Kč

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 2 mil. Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 50. mil. Kč

Forma podpory: ex-ante

Míra spolufinancování

Dotace bude poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace.

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 30. 11. 2020.

Projekt lze podávat do 30. 11. 2017, 20:00 hod.

Místo realizace

Celé území České republiky mimo hl. m. Prahy.

Místo dopadu

Celé území České republiky mimo hl. m. Prahy.

Datum vyhlášení výzvy

13. 7. 2017

Druh výzvy

Kolová (jednokolová)

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI