Nová výzva Proof of concept slibuje rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky

Nová výzva Proof of concept slibuje rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky

Začátkem ledna byl zahájen příjem žádostí do programu Proof of Concept v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem programu a Výzvy Proof of concept  je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Program si klade za cíl posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. Výsledky projektů budou posilovat předpoklad pro jejich další tržní uplatnění.

Výsledkem projektů má být studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro další možné pokračování projektu. Dále budou podporovány činnosti směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace, testování a demonstrační aktivity, verifikace výkonnosti a další činnosti směřující k nasazení nového produktu/procesu/služby na trh a rovněž činnosti vedoucí k nalezení strategického komerčního partnera, ochrana a zpřístupnění duševního vlastnictví a případně vznik nové firmy. 

Podporované aktivity

Podporovány budou aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze projektu. Studií proveditelnosti se rozumí hodnocení a analýza potenciálu projektu, které mají za cíl podpořit proces rozhodování tím, že objektivně a racionálně zjistí silné a slabé stránky projektu, jeho příležitosti a hrozby a určí zdroje potřebné pro jeho uskutečnění, jakož i jeho vyhlídky na úspěch.

Kdo může žádat o dotaci

  • Podnikatelské subjekty (malé a střední podniky)
  • Veřejná obchodní společnost, Společnost s ručením omezeným, Společnost komanditní, Nadace, Nadační fond, Akciová společnost, Obecně prospěšná společnost, Ústav, Družstvo, Odštěpný závod zahraniční právnické osoby, Organizační složka zahraničního nadačního fondu, Organizační složka zahraniční nadace, Zahraniční fyzická osoba, Odštěpný závod zahraniční fyzické osoby, Odštěpný závod, Školská právnická osoba, Veřejná výzkumná instituce, Spolek, Pobočný spolek, Zájmové sdružení právnických osob, Zahraniční spolek, Mezinárodní nevládní organizace, Organizační jednotka mezinárodní nevládní organizace, Evropské hospodářské zájmové sdružení, Evropská společnost, Evropská družstevní společnost, Zahraniční pobočný spolek nebo analogická zahraniční právní forma

Uznatelné výdaje projektu

  • náklady přímo spojené s vytvořením studie proveditelnosti
  • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v nově vytvořené funkci, avšak nenahrazují jiné pracovníky
  • náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv

Celková alokace výzvy

200 mil. Kč.

O kolik je možné žádat

Minimální výše kapitálového vstupu na projekt: 300 tis. Kč

Maximální výše kapitálového vstupu na projekt: 10 mil. Kč

Míra podpory

Střední podniky: max. 60 %, Malé podniky: max. 70%

Forma podpory: ex-post

Místo realizace

Území ČR mimo hlavního města Prahy.

Pro posouzení místní přijatelnosti je rozhodující místo realizace, ne sídlo žadatele.

Vymezení zvýhodněných regionů: Okresy vykazujících podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR (posuzováno dle údajů zveřejněných MPSV za poslední měsíc před vyhlášením Výzvy). Cílem zvýhodnění těchto typů hospodářsky postižených regionů ČR je povzbudit prostřednictvím realizace intervencí daného programu podpory OP PIK hospodářský rozvoj právě v oblastech, kde je to nejvíce potřebné.

Příjem žádostí

3. 1. 2018 – 4. 5. 2018 (23:59)

Datum vyhlášení a druh výzvy

20. 12. 2017, kolová

Více o programu Proof of Concept zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@celkom.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI