Nová výzva v programu slovensko-české přeshraniční spolupráce zaměřená na zvýšení atraktivity kulturního a přírodního dědictví

Nová výzva v programu slovensko-české přeshraniční spolupráce zaměřená na zvýšení atraktivity kulturního a přírodního dědictví

Dne 08. 01. 2018 byla schválena místopředsedkyní vlády a ministryní zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 v rámci programu Interreg V-A SK-CZ zaměřená na specifický cíl 2.1 „Zvýšení atraktivity kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu“. Znění výzvy bylo připraveno ve spolupráci s Národním orgánem, Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Výzva podpoří investování podniků do výzkumu a inovací a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím prostředím. Cílem je zintenzivnění využití výsledků aplikovaného výzkumu zejména malými a středními podniky.

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Přenos výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje do praxe a jeho další komercionalizace subjekty působící v přeshraničním regionu
  • aktivity na vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky a středisky výzkumu a vývoje a vysokými školami,
  • realizace aplikovaného výzkumu/vývoje na základě definice požadavků s důrazem na zapojení středisek výzkumu /vývoje a vysokých škol (vlastní výzkum, kolektivní a předkonkurenční vývoj)
  • realizace znalostního transferu
 • Nástroje na efektivní identifikaci společných potřeb produktivního sektoru a včasnou orientaci výzkumných a vývojových aktivit na perspektivní odvětví a oblasti
  • Aktivita na vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky a středisky výzkumu a vývoje s vysokými školami
 • Příprava přeshraniční strategie na podporu inteligentního rozvoje a využívání inovací s ohledem na cíle stanovené v národních strategiích inteligentní specializace a regionálních inovačních strategií
  • vytvoření pracovního/expertního týmu s důrazem na součinnost mezi podniky a středisky výzkumu a vývoje s vysokými školami
 • Optimalizace a spolupráce při využívání existující infrastruktury výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby podnikatelské základny v přeshraničním regionu
  • vytvoření pracovního/expertního týmu s důrazem na součinnost mezi podniky a středisky výzkumu a vývoje s vysokými školami
  • setkání pracovního/expertního týmu
  • vytváření vazeb a součinnost mezi podniky a středisky výzkumu a vývoje s vysokými školami

Kdo může žádat o dotaci?

 • stát a jeho organizační složky, organizace zřízené státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí
 • územní samospráva a její organizační složky
 • neziskové organizace (které mají v předmětu činnosti zapsanou činnost v oblasti vědy, výzkumu a transferu technologií)
 • Evropská uskupení územní spolupráce (EZUS)
 • Výzkumné instituce z veřejného i soukromého sektoru
 • Vysoké školy s výzkumnými pracovišti
 • Komory a zájmová sdružení právnických osob (které mají v předmětu činnosti zapsanou činnost v oblasti vědy, výzkumu a transferu technologií)
 • Podnikatelské subjekty (mikro, malé a střední podniky)

O kolik je možné žádat?

50 000 EUR – 600 000 EUR na projekt

Celkové uznatelné výdaje nesmí přesáhnout 1 mil. EUR.

Míra podpory: 85 %

Cílová území:

V ČR: Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj

Ve SR: Trnavský, Trenčínský a Žilinský kraj

Termíny výzvy:

Vyhlášení výzvy: 16. 1. 2018

Uzavření příjmu žádostí: 16. 4. 2018

Podrobnější info o výzvě zde.

Zdroj

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI