Nová výzva v rámci programu Proof of Concept

Nová výzva v rámci programu Proof of Concept

V nejbližší době bude vyhlášena výzva v programu Proof of Concept, který umožní získat dotaci pro podnikatele nebo výzkumné organizace na ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Výsledkem projektů má být studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro další možné pokračování projektu. Dále budou podporovány činnosti směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace, testování a demonstrační aktivity, verifikace výkonnosti a další činnosti směřující k nasazení nového produktu/procesu/služby na trh a rovněž činnosti vedoucí k nalezení strategického komerčního partnera, ochrana a zpřístupnění duševního vlastnictví a případně vznik nové firmy. 

Proof of Concept je program v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro období 2014 – 2020.

Cílem programu Proof of concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Program si klade za cíl posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem.

Podporované aktivity

Podporovány budou aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Východiskem projektů proof of concept je nápad nebo rozpracovaný výzkum. V projektech budou podporovány jak činnosti související s technickým ověřením aplikovatelnosti výzkumných výsledků, tak činnosti související s mapováním aplikovatelnosti a průzkumem trhu a zájmu aplikační sféry.

Podporovány dále budou činnosti směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace, testování a demonstrační aktivity, verifikace výkonnosti a další činnosti směřující k nasazení nového produktu/procesu/služby na trh. Podporovány jsou dále činnosti vedoucí k nalezení strategického komerčního partnera, ochrana a zpřístupnění duševního vlastnictví a případně vznik nové firmy.

 • aktivity ověřující proveditelnost výzkumu a vývoje, tržní uplatnitelnost výsledků a transfery technologií
  • ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu výzkumné organizace před možným uplatněním v praxi
  • příprava studie proveditelnosti podnikatelskými subjekty, ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu inovačního projektu
  • nápad nebo rozpracovaný výzkum, který však byl nedokončen např. s ohledem na dřívější technologické možnosti výzkumníků, ale nyní by mohl být realizovatelný

Kdo může žádat o dotaci

 • Podnikatelské
 • Výzkumné (tj. subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014)

Celková alokace programu

1,1 mld. Kč

Celková alokace výzvy vyhlašované v prosinci 2017 zatím není známa.

Míra podpory

 1. Formou dotace:

Minimální výše kapitálového vstupu na projekt: 300 tis. Kč

Maximální výše kapitálového vstupu na projekt: 10 mil. Kč

Podniky: max. 50 %

Výzkumné organizace: max. 80 %

 1. Formou finančního nástroje (kapitálové vstupy):

Minimální výše kapitálového vstupu na projekt: 500 tis. Kč

Maximální výše kapitálového vstupu na projekt: 100 mil. Kč

Forma podpory: ex-post

Místo realizace

Území ČR mimo hlavního města Prahy.

Z hlediska územní dimenze bude tento program podpory zaměřen na rozvojová a urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaných územních investic.

Takto identifikovaná územní dimenze automaticky neznamená, že všechny projekty realizované v rámci tohoto programu podpory budou moci být podpořeny výhradně pouze v daném typu území Integrované územní investice (dále také „ITI“) budou v souladu s čl. 36 nařízení č. 1303/2013 a na základě jejich vymezení ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020 využity v největších metropolitních oblastech celostátního významu. Jádry metropolitních oblastí (území s koncentrací nad 300 tis. obyvatel) jsou největší města v České republice (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň), včetně jejich funkčního zázemí. Z hlediska koncentrace obyvatelstva jsou určitou částí společných problémů k těmto centrům přiřazeny i oblasti Ústecko – Chomutovské, Olomoucké a Hradecko – Pardubické aglomerace.

 Datum vyhlášení výzvy

12/2017

Příjem žádostí

12/2017 – 4/2018

Druh výzvy

kolová

Více o programu Proof of Concept zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI