Nové výzvy pro podnikatele v roce 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vstupuje do posledního roku svého trvání. Na jaké výzvy se můžeme připravit?

 

Aplikace VIII

Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Věda a výzkum, Jiné

Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik, partnerství VŠ/VO

Dotace na: Osobní náklady na výzkumné pracovníky a další provozní náklady vč. odpisů

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

 • činnosti výzkumu a vývoje vedoucí k získání nových poznatků a dosažení jednoho z definovaných výsledků – prototyp/funkční vzorek, průmyslový/užitný vzor, otevřená technologie, poloprovoz, certifikovaná metodika nebo software. Projekty mohou být realizované v účinné spolupráci s dalšími podniky.

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál
 • náklady na zařízení a vybavení formou odpisů dlouhodobého hmotného majetku
 • náklady na smluvní výzkum
 • náklady na materiál
 • režijní náklady související s projektem

V rámci tohoto programu lze získat také podporu na vývoj nových softwarových systémů a aplikací.

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

 • podniky všech velikosti, které mohou žádat buď individuálně, nebo v konsorciu
 • výzkumné organizace ze soukromého či veřejného sektoru
 • hlavním žadatelem je vždy podnikatelský subjekt
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze
 • žadatelem může být i zahraniční subjekt

VÝŠE DOTACE

Alokace: 2 500 000 000 Kč

Výše dotace je odvozena od velikosti podniku, typu činnosti v projektu (výzkum či vývoj) a tzv. účinné spolupráce:

Průmyslový výzkum

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 70 % / 80 %* způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 – 249 zaměstnanců) – 60 % / 75 %* způsobilých výdajů
 • velký podnik (250+ zaměstnanců) – 50 % / 65 %* způsobilých výdajů

experimentální vývoj

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % / 60 %* způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 – 249 zaměstnanců) – 35 % / 50 %* způsobilých výdajů
 • velký podnik (250+ zaměstnanců) – 25 % / 40 %* způsobilých výdajů

* Míra podpory v případě účinné spolupráce, kterou se rozumí spolupráce dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo k dosažení společného cíle.

Klíčová hodnotící kritéria

 • míra inovativnosti řešení
 • potenciál uplatnění výstupů na trhu
 • kvalitní zpracování projektu (výstupy, proveditelnost)
 • rozpracovaný a odůvodněný položkový rozpočet

Příjem žádostí: 14. 9. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 15. 12. 2020

Očekávané podporované činnosti podnikání zde.

Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, funkčních vzorků, průmyslových či užitných vzorů, otevřených technologií, poloprovozů, certifikovaných metodik nebo software. Podstatným prvkem projektu je novost řešení a jeho tržní uplatnění.

Potenciál VIII

Alokace programu: 1 000 000 000 Kč

Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik, kraje, obce, VŠ, nadace, družstva či ústavy a mezinárodní nevládní organizace.

V případě velkých podniků lze podporu poskytnout pouze na:

 1. na projekty velkých podniků s významným pozitivním dopadem na životní prostředí,
 2. na projekty, jejichž hlavním účelem v programu Potenciál je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje.

Dotace na: pořízení výzkumného vybavení.

Jaké aktivity budou podporovány?

 • založení, rozšíření, kapacitní či kvalitativní rozvoj center, oddělení a pracovišť, kde bude realizován průmyslový výzkum a vývoj směřující k inovaci produktů; jedná se např. o vybavení konstrukčních oddělení, laboratoří, zkušebního a testovacího zázemí, prototypových dílen, pořízení simulačních a výpočtových SW aj.

Na co se vztahuje dotace?

 • pořízení potřebného výzkumného a vývojového vybavení, zejména na nákup strojů, technologií, zařízení, hardwaru či sítí
 • nákup pozemků, pořízení novostaveb, rekonstrukce včetně služeb projektantů
 • obstarání práv duševního vlastnictví, licencí, softwaru a povinnou publicitu

Pro koho je program určen?

 • pro podniky malé a střední velikosti s jasně definovanou a životaschopnou strategií rozvoje, které provádějí nebo chtějí provádět vlastní výzkum a vývoj.
 • žadatelem mohou být organizace vlastněné 100% veřejným sektorem.

Výše dotace

 • Míra podpory je stanovena na 50 % pro všechny velikosti podniků.

Základní podmínky pro získání dotace

 • musí existovat reálný předpoklad, že výsledky výzkumu a vývoje budou použity ve výrobě (výzkum s výrobním potenciálem).
 • reálné tržní uplatnění.

KLÍČOVÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

 • vysoký tržní potenciál a uplatnění vyvíjených produktů
 • technická proveditelnost záměru
 • kvalitní zpracování, podrobnost a odůvodněnost projektového rozpočtu
 • stupeň inovace vyvíjených produktů
 • zkušenosti žadatele s podnikovým výzkumem a personální zabezpečení
 • VaV spolupráce s dalšími subjekty

Pozor! Velké podniky mohou žádat (VP) pouze za předpokladu, kdy:

 • hlavním účelem projektu je přímá spolupráce mezi VP a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje. V tomto případě je nutné, aby společně podaný projekt obsahoval specifikaci projektu společného výzkumu a vývoje a smluvní závazek žadatele – VP spolupracovat s MSP na realizaci tohoto projektu. VP může v tomto případě pokrýt všechny náklady projektu infrastruktury výzkumu a vývoje (kód intervence 063). Podmínkou přímé spolupráce je závazek MSP využívat minimálně z 30 % strojního času pořízenou infrastrukturu po dobu udržitelnosti projektu (5 let).
 • projekt má významný pozitivním dopad na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence 065);

Příjem žádostí: 4. 9. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 23. 11. 2020

Očekávané podporované činnosti podnikání zde.

Cílem programu Potenciál je podpora vytvoření infrastrukturního zázemí podniků pro aktivity v oblasti průmyslového výzkumu.

Inovace - Inovační projekt VIII

Kdo může žádat o dotaci

 • Malé a střední podniky
 • Velké podniky při splnění kódu intervence 065 *
 • výzkumné organizace ze soukromého či veřejného sektoru
 • hlavním žadatelem je vždy podnikatelský subjekt
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze
 • žadatelem může být i zahraniční subjekt

* Projekty velkých podniků se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (065)

Jaké aktivity jsou podporovány

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace);
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace);
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace);
 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Způsobilé výdaje

 • nový dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti;
 • stavby;
 • technologie;
 • software adata;
 • práva kužívání duševního vlastnictví;
 • certifikace produktů;
 • marketingová inovace

Výše financování a dotace:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 – 249 zaměstnanců) – 35 % způsobilých výdajů
 • velký podnik (250+ zaměstnanců) – 25 % způsobilých výdajů

Alokace výzvy:

 • 2 500 000 000 Kč

Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých výdajů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

Podmínky výzvy:

 • Projekt musí být realizován v hospodářsky problémových regionech (dle usnesení vlády ČR č. 952/2013)
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy,
 • sídlo společnosti může být v Praze či v regionu, který není shledán hospodářsky problémovým

Příjem žádostí: 15. 10. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 29. 1. 2021

Očekávané podporované činnosti podnikání zde.

Hlavním cílem programu a Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how zvětší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.

ICT a sdílené služby VI - Digitální podnik

Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

 • služby poradců, expertů, studie (pouze pro malé a střední podniky)
 • pořízení potřebného HW a sítí
 • nákup software či licencí
 • stroje, zařízení a technologie

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

 • podniky všech velikostí provozující datová centra
 • projekt musí být realizovaný v provozovně mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

VÝŠE DOTACE

Alokace: 1 500 000 000 Kč

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 – 249 zaměstnanců) – 35  % způsobilých výdajů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců)- 25 % způsobilých výdajů

Podíl nákladů na stavby může činit maximálně 40 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

KLÍČOVÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

 • vysoká technická kvalita HW a SW datového centra
 • doložený tržní potenciál pro uplatnění kapacit centra
 • realisticky nastavený rozpočet projektu

Příjem žádostí: 14. 12. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 15. 3. 2021

Pořízení nových technologií a služeb v oblasti IS/ICT řešení. Podporovány budou investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících, využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů.

Služby infrastruktury VII

Výše dotace:

Alokace: 500 000 000 Kč

Jaké aktivity budou podporovány?

Aktivity C) „Rozšíření prostor inovační infrastruktury“ a D): „Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury„

 • Poskytování služeb inovačním podnikům.

Vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory budou prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování ověřených externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby specializovaného poradenství.

Důraz bude kladen na rozvoj kvality služeb v těchto oblastech:

(i) strategické řízení a management inovací;

(ii) strategické poradenství při vstupu na nové trhy;

(iii) ochrany a využití práv duševního vlastnictví;

(iv) navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce;

(v) komercializace výsledků výzkumu;

(vi) přístupu ke kapitálu;

(vii) validace podnikatelského modelu;

(viii) rozvoj řízení procesů ve firmě;

(ix) vedení zaměstnanců;(

(x) obchodní a marketingové strategie;

(xi) poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů

 • Provozování inovační infrastruktury – pouze v režimu de minimis. Jedná se o provozování již vybudovaného Vědeckotechnologického parku, Podnikatelského inkubátoru, Inovačního centra.
 • Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.
 • Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury.

Na co se vztahuje dotace?

V případě aktivit C), D):

 • výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku např. nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek),
 • výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení patentů, licencí a know-how nepřesahující cenu obvyklou, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 3 měsíce; software apod.),
 • náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových způsobilých výdajů na projekt,
 • provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy, propagace, síťové neskladovatelné dodávky apod.,
 • náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených poskytovatelem podpory.

Pro koho je program určen?

 • pro právnické osoby působící jako vlastníci/provozovatelé inovační infrastruktury (vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru),
 • pro veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce,
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze.

Míra podpory

Aktivity C, D

 • 50 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • 75 % z prokázaných způsobilých výdajů dle Rámce mimo režim veřejné podpory pro příjemce, kteří splňují podmínky bodů 19 a 20 Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Příjem žádostí: 20. 3. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 30. 8. 2020

Podporované činnosti podnikání zde.

Program Služby infrastruktury (dříve znám pod názvem Prosperita) se zaměřuje na podporu vytváření příznivého prostředí pro spolupráci výzkumných institucí a podnikatelskou sférou, především díky rozvoji vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů.

Spolupráce VII - Klastry

Jaké aktivity budou podporovány?

Klastry

 • a) kolektivní výzkum – výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají inovačním potřebám zejména malých a středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru; výsledky VaV aktivit musí být využitelné především malými a středními podniky a budou pro ně představovat ekonomický přínos
 • b) sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací
 • c) internacionalizace klastru – navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (se zaměřením na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy apod.
 • d) rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí marketing, networking apod.

Min. počet partnerů je předpokládán v rozsahu 3-4 malých a středních podniků, účast dalších partnerských subjektů a organizací není omezena. Další podmínky budou stanoveny v jednotlivých výzvách.

Na co se vztahuje dotace?

 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – stavby, technické zhodnocení, stroje a zařízení, SW, licence, nájem (u aktivity b)
 • osobní náklady, služby poradců, expertů, studie, náklady výzkumných a vývojových projektů – tj. zejména osobní náklady výzkumných pracovníků, smluvní výzkum a další nezbytné externí služby pro účely výzkumného projektu (u aktivity a)
 • Mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference (aktivity c, d), nájem, správa zařízení klastru, materiál (aktivita d)

Pro koho je program určen?

 • Příjemcem podpory může být účelově zřízené zájmové sdružení podnikatelů (zejména malých a středních podniků) spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými institucemi a organizacemi, pokud směřuje k naplňování cílů stanovených v části 3 tohoto programu. Příjemce podpory musí mít ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jeho hlavních činností je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti.

Výše dotace

Alokace: 2 500 000 000 Kč dohromady pro všechny aktivity

U aktivity kolektivní výzkum dosáhne dotace pro malé podniky výše 45 %/ 70% způsobilých nákladů na experimentální vývoj/ průmyslový výzkum a  pro střední podniky 35 %/ 60% způsobilých nákladů na experimentální vývoj/ průmyslový výzkum. U ostatních aktivit v rámci klastru (b, c, d) dotace činí až 50 % způsobilých nákladů.

Klíčová hodnotící kritéria

 • vysoký tržní potenciál plánovaných výsledků
 • aplikační potenciál technologie – zlepšení výkonnosti / využitelnosti technologie vedoucí k posunu odvětví kupředu, množství projektů, při kterých byl klastr během posledních pěti let příjemcem dotace
 • technologický posun – novost a náročnost řešení
 • adekvátní personální a technologické kapacity pro realizaci projektu
 • hospodárný rozpočet

 Pojmy

 • Klastr – Organizované seskupení odvětvově nebo průřezově zaměřených nezávislých podnikatelských subjektů, zejména malých a středních podniků, organizací pro výzkum a šíření znalostí a dalších podpůrných institucí, jehož účelem je podporovat a povzbuzovat inovace prostřednictvím sdílení infrastrukturních kapacit, výměny informací, poznatků, jakož i účinným podílem na transferu znalostí a spolupráci mezi podniky a dalšími organizacemi klastru.

Příjem žádostí: 22. 6. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2020

Podporované činnosti podnikání zde.

Program Spolupráce rozvíjí inovační sítě – klastry jako nástroje zintenzivnění společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit podnikatelských subjektů a výzkumné sféry.

Partnerství znalostního transferu VI

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

 • vytvoření partnerství mezi podnikem a výzkumnou organizací za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup, přičemž znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště
 • projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:
 1. zlepšení výrobních procesů
 2. vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb vč. designu
 3. zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

 • pro malé a střední podniky (MSP): hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné na služby partnerské organizace poskytované podniku za účelem splnění cílů projektu
 • pro znalostního partnera: mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, přístup k informacím, databázím, semináře na služby expertů, semináře a workshopy
 • znalostní organizace může uplatnit nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné – osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita
 • v rámci mzdových nákladů je možné hradit pouze náklady na akademického pracovníka, tzv. asistenta znalostního transferu a příslušného zaměstnance/zaměstnanců podniku

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

 • pro malé a střední podniky a podnikatelská seskupení pro organizace pro výzkum a šíření znalostí (tzv. znalostní organizace – veřejná vysoká škola univerzitního i neuniverzitního typu/pracoviště Akademie věd ČR) pro organizace pro výzkum a šíření znalostí (např. výzkumné organizace, neziskové organizace)
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

VÝŠE DOTACE

Alokace:

Intenzita podpory může v režimu de minimis dosáhnout až 70 %.

Příjem žádostí: 1. 4. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 10. 9. 2020

Nepodporované činnosti podnikání v projektu zde.

Hlavním cílem programu Partnerství znalostního transferu je podpořit rozvoj oboustranně prospěšné spolupráce mezi podnikatelskou sférou a výzkumnými organizacemi.

Nízkouhlíkové technologie V: Druhotné suroviny

Jaké aktivity budou podporovány?

 • zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě (z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů)
 • zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní
 • zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami

Na co se vztahuje dotace?

 • pořízení souvisejících technologií
 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Pro koho je program určen?

 • pro podnikatelské subjekty všech velikostí
 • pro podniky vlastněné ze 100 % veřejným sektorem

VÝŠE DOTACE

Alokace: 500 000 000 Kč

Příjem žádostí: 6. 1. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 31. 7. 2020

Nepodporované činnosti podnikání zde.

Cílem programu Nízkouhlíkové technologie je vyšší míra uplatnění nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a tím zvýšení využívání druhotných surovin. Program Nízkouhlíkové technologie je součástí třetí prioritní osy OPPIK a do roku 2020 přispěje na investici tuzemských podniků částkou v přibližné výši 1 mld. korun.

Technologie XIII

Alokace výzvy: 500 000 000 Kč

Způsobilé výdaje

 • dlouhodobý hmotný majetek  – výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů; výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software;
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu

Výše dotace

 • Míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč

Jaké aktivity budou podporovány

 • podporovány budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.;
 • v případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu

Kdo může žádat o dotaci

 • cílovou skupinou jsou malé a střední podniky
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy

Trvání výzvy

Příjem žádostí: Předpokládá se listopad 2020, vyhlášení výzvy je závislé na alokování finančních  prostředků v programu

Ukončení příjmu žádostí: 2021

Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů.

 

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/