Nové výzvy programu Aplikace a Inovace pro podnikatele

Nové výzvy programu Aplikace a Inovace pro podnikatele

27. září byly v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost otevřeny 2 nové výzvy zaměřené na podporu podnikatelů ve výzkumu, vývoji a inovacích jejich činnosti.

Aplikace

Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Věda a výzkum, Jiné

Cílová skupina:

Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik, Organizace pro výzkum a šíření znalostí (pouze jako partner)

Dotace na: Osobní náklady na výzkumné pracovníky a další provozní náklady vč. odpisů

Jaké aktivity jsou podporovány

 • Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Způsobilé výdaje

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů dlouhodobého hmotného majetku
 • náklady na smluvní výzkum
 • náklady na licence
 • poradenské služby VaV
 • režijní a provozní náklady související s projektem

Maximální podíl způsobilých výdajů za podporovanou aktivitu průmyslový výzkum nesmí překročit 50 % způsobilých výdajů projektu.

Kdo může žádat o dotaci

 • podniky všech velikosti, které mohou žádat buď individuálně, nebo v konsorciu
 • výzkumné organizace ze soukromého či veřejného sektoru
 • hlavním žadatelem je vždy podnikatelský subjekt
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze
 • žadatelem může být i zahraniční subjekt

Výše financování a dotace:

Průmyslový výzkum

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 70 % / 80 %* způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 – 249 zaměstnanců) – 60 % / 75 %* způsobilých výdajů
 • velký podnik (250+ zaměstnanců) – 50 % / 65 %* způsobilých výdajů

Experimentální vývoj

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % / 60 %* způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 – 249 zaměstnanců) – 35 % / 50 %* způsobilých výdajů
 • velký podnik (250+ zaměstnanců) – 25 % / 40 %* způsobilých výdajů

* V případě realizace projektu, který zahrnuje účinnou spolupráci mezi členy konsorcia, je maximální míra veřejné podpory vyšší

Podpora nezakládající veřejnou podporu

 • organizace pro výzkum a šíření znalostí – 85 % jejích způsobilých výdajů
 • maximální míra podpory celého projektu je omezena na 70 %

Alokace výzvy :

 • 3 000 milionů Kč

Minimální výše dotace:

 • 1 milion kč

Maximální výše dotace:

 • 40 milionů Kč pro projekty realizované bez tzv. účinné spolupráce
 • 80 milionů Kč pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce nebo kódu intervence 063 a 065*

* Projekty velkých podniků se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (065) a projekty realizované velkými podniky spolu s malými a středními podniky (063)

Trvání výzvy

Výzva je otevřena do 15. 1. 2020

Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Inovace

Kdo může žádat o dotaci

 • Malé a střední podniky
 • Velké podniky při splnění kódu intervence 065 *
 • výzkumné organizace ze soukromého či veřejného sektoru
 • hlavním žadatelem je vždy podnikatelský subjekt
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze
 • žadatelem může být i zahraniční subjekt

* Projekty velkých podniků se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (065)

Jaké aktivity jsou podporovány

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace);
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace);
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace);
 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Způsobilé výdaje

 • nový dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti;
 • stavby;
 • technologie;
 • software adata;
 • práva kužívání duševního vlastnictví;
 • certifikace produktů;
 • marketingová inovace

Výše financování a dotace:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 – 249 zaměstnanců) – 35 % způsobilých výdajů
 • velký podnik (250+ zaměstnanců) – 25 % způsobilých výdajů

Alokace výzvy :

 • 3 000 milionů Kč

Minimální výše dotace:

 • 1 milion kč

Maximální výše dotace:

 • 75 milionů Kč

Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých výdajů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy ofungování EU.

Podmínky výzvy:

 • Projekt musí být realizován v hospodářsky problémových regionech (dle usnesení vlády ČR č. 952/2013)
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy,
 • sídlo společnosti může být v Praze či v regionu, který není shledán hospodářsky problémovým

 

Hlavním cílem programu a Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how zvětší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI