Pár Slov o Nás


Co Nabízíme?

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl předložitelný a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

 • Najdeme pro vás vhodné zdroje financování pro vaše projekty
 • Připravíme žádosti
 • Zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci
 • Pomůžeme s odevzdáním
 • Povedeme projektový management dotace
 • Zpracujeme výběrové řízení
 • Zajistíme publicitu a web
 • Vypracujeme záverečnou zprávu

Užitečné odkazy

Více informací o strukturálních fondech naleznete zde:
 • www.dotaceeu.cz – Portál slouží jako rozcestník pro získávání komplexních a spolehlivých informací o fondech EU v České republice a je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj, které vystupuje v roli centrálního koordinátora pro využívání fondů EU v České republice.
 • www.msmt.cz – Stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 • www.esfcr.cz – Stránky Evropského sociálního fondu Vám poskytnou základní informace o tom, jak fond funguje, jak správně postupovat při podávání žádostí o dotace v rámci jednotlivých operačních programů. Naleznete zde i důležité dokumenty a formuláře týkající se ESF.

Grantové a dotační poradenství

Specializujeme se na získávání finančních prostředků z programů EU a programů financovaných z českých veřejných zdrojů.

Vstupní analýza
Pomůžeme zformulovat projektový záměr Vašeho návrhu a zjistíme, z jakých zdrojů by jej bylo možné financovat. Základem pro vypracování této služby je prověření absorpční kapacity projektu, tj. jeho šance na získání dotace z některého ze strukturálních fondů EU či grantových a dotačních schémat lokalizovaných v České republice. Činnost končí zjištěním a vybráním vhodných zdrojů financování a doporučením, jak dále pokračovat. Obsah a charakteristika projektu a vybraného dotačního titulu vyplývá z typu operačního programu a typu žadatele. Tato služba je zdarma.
Příprava projektu a zpracování projektu
Zpracujeme kompletní žádost o dotaci pro Váš projekt či její část. Mezi obvyklé služby „na klíč“ patří vypracování studie proveditelnosti, ekonomické analýzy, definice podnikatelského záměru, analýza nákladů a užitku, atd. Ekonomická proveditelnost a finanční udržitelnosti projektu je kritickým místem při rozhodování o přidělení dotace a zároveň rozhodujícím faktorem při zajišťování zdrojů pro kofinancování projektu. V případě, že se rozhodnete vypracovat projekt vlastními silami, nabízíme odborné konzultace.
Administrativa projektu, projektový management
Součástí služeb je aktivní vedení dotačního managementu během realizace projektu, protože úspěšné čerpání dotace závisí na administrativním řízení dokumentů a jejich včasném a správném předkládání. Projektový management zahrnuje činnosti související se zpracováním zpráv o stavu realizace projektu, dohled nad dodržování časového i finančního plánu projektu a nad jeho závaznými výstupy. Tím je umožněno klientovi soustředit se plně na fyzickou realizaci projektu. Projektový management snižuje riziko případného krácení nebo odebrání dotace.
Výběrové řízení
Každý program má své specifické požadavky na podmínky výběrového řízení a zpracované výběrové řízení občas bývá už povinnou přílou pro podání projektové žádosti. V rámci řízení administrace dotace zpracováváme a zajišťujeme výběrové řízení jak podle zákona o veřejných zakázkách, tak podle metodiky jednotlivých operačních programů.
Zajištění publicity a webdesign
Čerpání dotace vytváří pro příjemce řadu povinností jako je publicita projektu. Pomáháme zajistit publicitu dle manuálů jednotlivých operačních programů a zajišťujeme web design a aktualizaci webových stránek příjemce dotace.
Ukončení projektu včetně závěrečné zprávy
V rámci projektového managementu zajišťujeme také finální ukončení dotačního projektu, včetně zpracování závěrečné zprávy a závěrečnou žádost o platbu.

200

Více než 200 úspěšných projektů


S naší pomocí získalo dotaci více jak 200 projektů

90 %+

Více než 90% úspěšnost

Dosahujeme více než 90% úspěšnosti našich projektů