Výstavba či rozšíření a provoz inovační infrastruktury (výzvy v rámci ITI – Brno, Hradec Králové/Pardubice, Olomouc)

Program Služby infrastruktury (dříve znám pod názvem Prosperita) se zaměřuje na podporu vytváření příznivého prostředí pro spolupráci výzkumných institucí a podnikatelskou sférou, především díky rozvoji vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů.

Výše dotace:

Aktivita a) poskytování služeb inovačním podnikům MSP:

 1. a) minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. Kč v případě příjemce – zprostředkovatele dotace (inovační infrastruktury)
 2. b) minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 250 tis. Kč v případě dotace na služby pro konečného příjemce – konkrétní MSP.

Aktivity b), c), d):

Provozování inovační infrastruktury

Rozšíření prostor inovační infrastruktury

Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury

 • 1 – 30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce
 • 5 – 100 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce

Jaké aktivity budou podporovány?

 • Poskytování služeb inovačním podnikům.

Vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory budou prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování ověřených externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby specializovaného poradenství.

Důraz bude kladen na rozvoj kvality služeb v těchto oblastech:

(i) strategické řízení a management inovací;

(ii) strategické poradenství při vstupu na nové trhy;

(iii) ochrany a využití práv duševního vlastnictví;

(iv) navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce;

(v) komercializace výsledků výzkumu;

(vi) přístupu ke kapitálu;

(vii) validace podnikatelského modelu;

(viii) rozvoj řízení procesů ve firmě;

(ix) vedení zaměstnanců;

(x) obchodní a marketingové strategie;

(xi) poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů

 • Provozování inovační infrastruktury – pouze v režimu de minimis. Jedná se o provozování již vybudovaného Vědeckotechnologického parku, Podnikatelského inkubátoru, Inovačního centra.
 • Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.
 • Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury.

Na co se vztahuje dotace?

V případě aktivity a):

 • osobní náklady spojené s poskytováním poradenských služeb konečným příjemcům – inovativním MSP (poradců a expertů),
 • nákup externích poradenských služeb,
 • marketing a propagace (maximálně 400 tis. Kč na projekt),
 • režijní náklady (15 % z osobních nákladů).

V případě aktivit b), c), d):

 • výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku např. nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek),
 • výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení patentů, licencí a know-how nepřesahující cenu obvyklou, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 3 měsíce; software apod.),
 • náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových způsobilých výdajů na projekt,
 • provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy, propagace, síťové neskladovatelné dodávky apod.,
 • náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených poskytovatelem podpory.

Pro koho je program určen?

 • pro právnické osoby působící jako vlastníci/provozovatelé inovační infrastruktury (vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru),
 • pro veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce,
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze.

Míra podpory

Aktivita A

– 75 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě konečných příjemců (MSP) – uživatelů poradenských služeb,

– 100 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě příjemců, kteří jsou zprostředkovatelem podpory dle Rámce.

Aktivity B, C, D

–      50 % z prokázaných způsobilých výdajů

–      75 % z prokázaných způsobilých výdajů dle Rámce mimo režim veřejné podpory pro příjemce, kteří splňují podmínky bodů 19 a 20 Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).