Od října můžete žádat o dotace na komunitní centra a sociální podniky v Praze

Od října můžete žádat o dotace na komunitní centra a sociální podniky v Praze

Hlavní město Praha v rámci Operačního programu Praha pól růstu vyhlásilo dne 20. 9. 2017 výzvu na podporu sociálního začleňování a boje proti chudobě. Podporován bude vznik  komunitních centrech a jejich prostor a dále vznik a rozvoj sociálních podniků.

Od  23. října budete moct žádat podporu na projekty, jejímž cílem je posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci.

Podporované aktivity

 • Podpora aktivizace komunitního života
   • Podporován je vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života, které prostřednictvím sociálně intervenčních a sociálně aktivizačních aktivit působí na úrovni místních komunit, směřují k aktivní participaci osob z cílových skupin a k posilování sociální soudržnosti na úrovni místní komunity. Cílem je prevence sociálního vyloučení osob ohrožených sociálním vyloučením a aktivní zapojování osob sociálně vyloučených do života místní komunity.
   • Podporovány budou:
    • sociálně kulturní aktivity např. společné vaření a stolování, nácvik činností, divadelní představení
    • výchovně vzdělávací aktivity např. doučování, motivační semináře pro mládež zaměřené na budoucí uplatnění na trhu práce, výchova k občanství
    • environmentální aktivity např. zahradničení, sběr odpadků, společná kultivace veřejných ploch, propojování existujících komunit zahrádkových osad či komunitních zahrad s místními komunitami a institucemi, integrace rodinných příslušníků dětí z etnických menšin
    • volnočasové aktivity nekomerčního charakteru např. volnočasové aktivity pro mládež, aktivity pro celé rodiny, aktivity podporující mezigenerační soužití
    • komunitní sociální práce
    • aktivity nízkoprahového a bezprahového charakteru např. kluby matek, mateřská centra, předškolní kluby nebo rodičovské skupiny založené na principu svépomoci
    • prevence ztráty bydlení např. formou protidluhového poradenství, vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, sociální práce jako nástroje zprostředkujícího přístup k adekvátnímu bydlení a jeho udržení
    • osvětové, preventivní a informační aktivity např. otevřená knihovna, počítačová gramotnost, promítání edukačních filmů a diskuze
    • aktivity řešící eskalaci sociálního napětí na místní úrovni např. odborné přednášky
 • Podpora sociálního podnikání
   • Podporován je vznik a rozvoj sociálních podniků, které v době realizace projektu poskytnou pracovní uplatnění osobám z cílových skupin.
   • Podporované aktivity:
    • založení nového provozu pro sociální podnikání a zahájení nových podnikatelských aktivit
    • rozšíření aktivit sociálního podniku o nový obor podnikání při současném navýšení počtu pracovních míst
    • kapacitní rozšíření stávajících podnikatelských aktivit sociálního podniku při současném navýšení počtu pracovních míst
    • transformace podniku na sociální podnik při současném rozšíření aktivit podniku o nový obor podnikání či kapacitním rozšíření stávajících podnikatelských aktivit a navýšení počtu pracovních míst
    • sociální podnikání podniků, jež byly podpořeny ve výzvě č. 25 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP PPR Podporována není již zavedená činnost sociálního podniku

Doplňkové aktivity:

 • bilanční a pracovní diagnostika v odůvodněných případech;
 • doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;
 • realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti.

Kdo může žádat o dotaci

 • Nestátní neziskové organizace
 • Veřejné instituce – pouze pro aktivitu Podpora komunitního života
 • Podnikatelské subjekty – pouze pro aktivitu Podpora sociálního podnikání; oprávněnými žadateli jsou pouze podnikatelské subjekty deklarující naplňování principů sociálního podniku v dokladech o právní subjektivitě, případně v jiných dokumentech definovaných touto výzvou.

Cílové skupiny

 • Podporovanými cílovými skupinami jsou tyto osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené:
  • osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných
  • rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / samoživitelkou – pouze v aktivitě Podpora aktivizace komunitního života
  • děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci – pouze v aktivitě Podpora aktivizace komunitního života
  • senioři – pouze v aktivitě Podpora aktivizace komunitního života
  • osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím
  • příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů
  • oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu
  • osoby závislé a ohrožené závislostmi
  • osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějící pěstounskou péči
  • osoby po (ve) výkonu trestu
  • nezaměstnané osoby starší 50 let – pouze v aktivitě Podpora sociálního podnikání
 • Osoby dlouhodobě nezaměstnané (minimálně 6 měsíců) – pouze v aktivitě Podpora sociálního podnikání

 

Celková alokace výzvy: 100 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč

Forma podpory: Ex ante

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 30. 6. 2021.

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat je 24 měsíců.

Projekt lze podávat od 20. 9. 2017 od 9:00 do 23. 1. 2018 do 16:00.

Místo realizace: Projekty by měly být fyzicky realizovány na území hl. m. Prahy, v odůvodněných případech je fyzická realizace části projektu možná i mimo území hl. m. Prahy. Sídlo žadatele může být kdekoliv na území České republiky.

Místo dopadu: Hlavní město Praha

Datum vyhlášení výzvy: 20. 9. 2017

Druh výzvy: Kolová

Odkaz na výzvu zde.

Nenašli jste nic, co by se Vám líbilo nebo navržené projekty neladí s Vašimi plány? Napište nám, rádi Vám pomůžeme najít optimální zdroj financování. Naše společnost se specializuje na komplexní projektové poradenství:

 • konzultace záměru
 • žádost o dotaci
 • studie proveditelnosti
 • komunikace s úřady
 • výběrové řízení
 • řízení projektu
 • monitorovací zprávy

Jsme profesionálové s dlouholetou praxí.

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

S jakýmikoliv dotazy nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI