OP Podnikání a Inovace – Nemovitosti III Podpora modernizace malých a středních podniků

OP Podnikání a Inovace – Nemovitosti III Podpora modernizace malých a středních podniků

Program Nemovitost nabízí podnikatelům s malým a středním podnikem  rekonstruovat zastaralou infrastrukturu či modernizovat nemovitost technicky nevyhovujících budov. Dále se nabízí možnost nahrazení novými budovami pro podnikání podporující zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu nebo aktivit směřujících ke zlepšení životního prostředí nebo pracovních podmínek zaměstnanců.

Podporované aktivity:

  • Dlouhodobý hmotný majetek,  úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby.
  • Inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov.
  • Náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu).
  • Nemovitost, která není využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná, nelze ji efektivně využít pro podnikatelské účely, aniž by proběhl proces její celkové regenerace, a vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity
Kdo může žádat o dotaci?

Kdo může žádat o dotaci:

Akciová společnost

Evropská společnost

Evropská družstevní společnost

Evropské hospodářské zájmové sdružení

Společnost s ručením omezeným

Komanditní společnost

Veřejná obchodní společnost

Družstvo (vyjma bytového)

Odštěpný závod zahraniční právnické osoby podnikající fyzická osoba tuzemská

Zahraniční fyzická osoba

Odštěpný závod zahraniční fyzické osoby

Analogická zahraniční právní forma k výše uvedeným, pokud je žadatelem zahraniční subjekt

 

Cílové skupiny

Malé a střední podniky

Podporované podnikatelské činnosti (CZ-NACE)

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Celková alokace výzvy: 1,4 mld. Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů:  1 mil. kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 30 mil. Kč

Forma podporyex post

 

Míra spolufinancování ze strany žadatele:

malý podnik : max. 45 % způsobilých výdajů

střední podnik: max. 35% způsobilých výdajů

Rekonstrukce objektu min. 500 m2 podlahové plochy po realizaci projektu

Maximální výše dotace na jednotku

1.500,- Kč/  obestavěného prostoru – pokud bude po realizaci projektu průměrná světlá výška místností objektu nad 6 m (včetně)

3.000,- Kč/  obestavěného prostoru – pokud bude po realizaci projektu průměrná světlá výška místností objektu pod 6 m

 

Datum vyhlášení výzvy:   22. 6. 2018  10:00

Projekt lze podávat od : 22.10.2018 10:00 – 22. 5. 2019 10:00

Časová a místní způsobilost výdajů

Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.

Místo realizace: Všechny regiony kromě hl. m. Prahy

Místo dopadu:  Česká republika kromě Prahy

Druh výzvy: Průběžná

Odkaz na výzvu zde.

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/