OP Praha Podnikání a Inovace -Technologie

Hlavním cílem programu podpory a Výzvy je formou dotací podporovat zvyšování počtu realizovaných

nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Podporované aktivity

Pořízení nových strojů, nové technologické zařízení a vybavení, příklad:
· Dlouhodobý hmotný majetek (CNC obráběcí centra; nářadí; servery; PC stanice; aj.)
· Dlouhodobý nehmotný majetek (MS Office; CAD/CAM systémy; licence k patentům; aj.)

 • Drobný hmotný a nehmotný majetek (ICT technologie; tablety; software; aj.)

 

Podporovány budou podnikatelské záměry nových začínajících malých podniků s podnikatelskou historií max. 3 roky a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporována bude podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE.

 

Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení.

 

Kdo může žádat o dotaci

 • Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku
 • Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku
 • Veřejná obchodní společnost
 • Společnost s ručením omezeným
 • Komanditní společnost
 • Akciová společnost
 • Družstvo (vyjma Bytového družstva)
 • Evropská společnost
 • Evropská družstevní společnost

 

Podnik musí splňovat definici malého podnik:

 • zaměstnává méně než 50 zaměstnanců
 • roční obrat/bilanční suma nepřesahuje 10 milionů EUR

 

Celková alokace výzvy: 50 milionů Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše dotace: 100 000 Kč

Maximální výše dotace: 224 999 Kč

Míra spolufinancování:

Maximálně 45 % způsobilých výdajů může být hrazeno formou dotace.

Časová a místní způsobilost výdajů

Maximální doba realizace je 9 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 12. 11. 2018.

Projekt lze podávat od 11. 12. 2017 do 12. 2. 2018, 10:00.

Místo realizace: Česká republika kromě hl. m. Prahy

Datum vyhlášení výzvy: 5. 12. 2017

Druh výzvy: Průběžná

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

 

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/