OP Praha Pól růstu – podpora vzdělávání specialistů a posílení kapacit

OP Praha Pól růstu – podpora vzdělávání specialistů a posílení kapacit

Tato výzva je zaměřena na posílení kapacit a další rozvoj specialistů ve vzdělávání ve smyslu personální podpory, která následně přispěje k rozvoji mezinárodního klimatu a většímu porozumění na mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol především ve vztahu k začleňování dětí, žáků a studentů s odlišným mateřským jazykem .

Výzva č. 52

Podporované aktivity :

Pro děti s odlišným mateřským jazykem – kurzy pro interkulturní pracovníky či komunitní tlumočníky, realizace vzdělávacích programů, kurzů či školení na podporu tlumočení do rodného jazyka, aby dítě s OMJ dokázalo pochopit formální obsah i reálie. Tím se eliminují rizika plynoucí z rozdílnosti jazyka i kulturních vzorců.

Realizace kurzu výuky češtiny jako druhého jazyka – akreditované vzdělávací programy, kurzy či školení s cílem připravit pracovníky, kteří budou vyučovat češtinu jako druhý jazyk pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem

Realizace kurzu pro dvojjazyčné asistenty – akreditované vzdělávací programy, kurzy či školení pro výkon práce tzv. dvojjazyčného asistenta, kteří zajišťují podporu pedagoga pří výuce dětí s odlišným mateřským jazykem

Příprava specialistů pro oblast rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu – vzdělávací programy, kurzů či školení pro výkon práce specialisty či odborného garanta pro oblast rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu.

Kdo může žádat o dotaci

Nestátní neziskové organizace

Vysoké školy

Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou vč. městských částí

Mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy

Cílové skupiny

Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol a školských zařízení – dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

Odborní a terénní pracovníci a další pracovníci organizací působících ve vzdělávání – jedná se např. o lektory volnočasových aktivit, lektory programů celoživotního vzdělávání, akademické pracovníky.

Cílové skupiny musí při vstupu do projektu vykonávat svou pracovní činnost z více než 50% na území hl. m Prahy

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Celková alokace výzvy: 60 mil. Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 600 tisíc Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 8 mil. Kč

Forma podpory: ex ante

Míra spolufinancování ze strany žadatele:

Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy

Příspěvkové organizace hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy, kromě škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku – 5%

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ.) – 0%

Ostatní organizace zřízené či založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy – 15%

Nestátní neziskové organizace

Obecně – 50%

V případě veřejně prospěšných činností 1 – 5%

V případě 4 konkrétních činností – 0 %

Vzdělávací zařízení – dle typu:

Právnické osoby vykonávající činnost škol (soukromé a církevní MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ zapsané ve školském rejstříku) – 0%

Státní mateřské, základní, střední školy a vysoké školy – 50%

Veřejné vysoké školy – 5%

Vysoké školy – ostatní – 5%

 

Datum vyhlášení výzvy: 26. 3. 2019

Projekt lze podávat od : 26. 4. 2019 do 27. 6. 2019, 16:00:00 hod.

 

Časová a místní způsobilost výdajů

Maximální doba realizace projektu je 36 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 30. 6. 2022.

Místo realizace: na území hl. m. Prahy,

Místo dopadu:  Praha

Druh výzvy: Průběžná/Kolová

Odkaz na výzvu zde.

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/