OP Zaměstnanost: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

OP Zaměstnanost: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Výzva č. 97 podporuje aktivity zaměřené na vzdělávání Vašich zaměstnanců v oblasti jazykového vzdělávání, manažerských dovedností , obecného a specializovaného IT, učetních , ekonomických a právních kurzů a lektorských či odborných dovedností . Je určena pro obchodní společnosti , družstva , státní podniky , OSVČ, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem a evidované právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, a pokud k datu vyhlášení výzvy prokazatelně existují minimálně jeden rok.

Podporované aktivity

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli.

Podporované oblasti vzdělávání:

Obecné IT,

Měkké a manažerské dovednosti,

Jazykové vzdělávání,

Specializované IT,

Účetní, ekonomické a právní kurzy,

Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor.

Podpora nesmí být poskytnuta na vzdělávání, které podnik organizuje za účelem, aby dodržel závazné vnitrostátní normy vzdělávání, tedy periodická školení BOZP, požární ochrana, první pomoc, školení řidičů – referentů.

Kdo může žádat o dotaci

Obchodní korporace:

a) obchodní společnosti – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení;

b) družstva – družstvo, evropská družstevní společnost.

Státní podnik

OSVČ

Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem

Evidované právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, a pokud k datu vyhlášení výzvy prokazatelně existují minimálně jeden rok.

Cílové skupiny

zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele/partnera s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.

Do cílové skupiny této výzvy nespadají:

zaměstnanci poskytovatelů a dalších subjektů působících v oblasti sociálního začleňování, sociálních a zdravotních služeb, kteří vykonávají činnost sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kteří jsou cílovou skupinou OPZ, prioritní osy 2, investiční priority 2.1 a 2.2.

Celková alokace výzvy: 1 700 000 000

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 10 000 000,- Kč

Forma podpory: ex post

Míra spolufinancování ze strany žadatele:

Obchodní korporace – 15 %

Státní podnik – 15 %

OSVČ – 15 %

Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem – 15 %

Evidované právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech – 0 %

Datum vyhlášení výzvy: 15. 3. 2019

Projekt lze podávat od 15. 3. 2019 do 15. 5. 2019 17:00 hod.

Časová a místní způsobilost výdajů

Maximální doba realizace projektu je 24 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 31. 3. 2022.

Místo realizace: ČR bez hl. m. Prahy.

Místo dopadu: ČR bez hl. m. Prahy

Druh výzvy: Kolová

Odkaz na výzvu zde.

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI