OP Životní prostředí podpoří další energeticky úsporné renovace veřejných budov

OP Životní prostředí podpoří další energeticky úsporné renovace veřejných budov

Energeticky náročné a provozně drahé budovy samospráv, škol, výzkumných institucí, NNO nebo církví mohou být opět úspornější. MŽP uvolňuje pro tento účel v tomto programovém období peníze naposledy.

V rámci OPŽP bude vyhlášena výzva č. 146, jejímiž podporovanými aktivitami jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov.

Podporované aktivity: 

 • Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC:
  • zateplení obvodového pláště budovy,
  • výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
  • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání),
  • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
  • instalace fotovoltaického systému,
  • instalace solárně-termických kolektorů.
 • Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.
 • Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.

Oprávněnými žadateli jsou vlastníci veřejných budov:

 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu*
 • státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty*
 • veřejnoprávní instituce
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace*
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazky
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem vyjma příjemců
  podporovaných v rámci OP PIK

*) V rámci výzvy jsou podporovány projekty organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a veřejných výzkumných institucí pouze na území hl. města Prahy. Netýká se výstavby v pasivním energetickém standardu.

Cílové území: území celé České Republiky

Určení výše podpory:

Výše podpory je odstupňována 35–50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. Bonifikace pro žadatele (5 %) v případě:

 • realizace projektů metodou EPC nebo Design&Build,
 • kdy obnovitelné zdroje energie pokryjí alespoň 40 % celkové spotřeby energie v budově po realizaci opatření

V případě samostatné instalace zdroje tepla nebo zdroje TV je výše podpory 40 – 60 % ze způsobilých výdajů projektu.

V případě instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla (je nutné vždy podat samostatnou žádost) dosahuje max. výše podpory 70 %.

V případě realizace nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu dosahuje základní výše podpory 30 % ze způsobilých výdajů projektu, max. však do výše 50 mil. Kč.

 

Minimální výše způsobilých výdajů: 100 tisíc Kč (bez DPH)

Maximální způsobilé výdaje projektu: 50 milionů EUR (včetně DPH)

Celková alokace: 2 000 000 000 Kč

Projekty lze podávat od 2. 3. 2020 do 2. 3. 2021.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

 

Pokud máte o popsané výzvy zájem, případně potřebujete další informace, kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz. Představíme Vám celý projektový proces

Lze domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/