Opět lze žádat na podporu sociálních služeb, aktivizaci komunitního života a sociální bydlení v Praze

Opět lze žádat na podporu sociálních služeb, aktivizaci komunitního života a sociální bydlení v Praze

Jste poskytovateli sociálních služeb jako jsou azylové domy, nízkoprahová denní centra nebo krizové pomoci a chybí vám finance? V tomto případě nepropásněte výzvu hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha pól růstu. 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva na podporu sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Na tyto aktivity je připraveno až 300 milionů Kč.

Od  23. října budete moct žádat podporu na projekty, jejímž cílem je posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci. Mezi podporované aktivity patří vznik a rozvoj kulturně komunitního centra nebo vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení.

Podporované aktivity

 • Skupina aktivit A: Podpora sociálních služeb
  • Vznik sociální služby (azylový dům, nízkoprahová denní centra, terénní programy, dům na půl cesty, kontaktní centrum, krizová pomoc). Musí dojít k vytvoření nových kapacit služeb založením nového zařízení nebo navýšením stávající služby/zařízení.
  • Rozvoj sociálních služeb (azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, terénní programy, sociální rehabilitace). Podporován je rozvoj služeb bez navyšování kapacit.
  • Je možné zahrnout jednu i více sociálních služeb do jedné žádosti
 • Skupina aktivit B: Podpora aktivizace komunitního života
  • Vznik kulturně komunitního centra (založení nového zařízení, v němž budou provozovány sociálně aktivizační aktivity směřující k sociálnímu začleňování osob z cílových skupin)
  • Rozvoj kulturně komunitního centra (úprava stávajících prostor komunitního života za účelem zvýšení kvality realizovaných sociálně aktivizačních aktivit, rozšíření jejich nabídky, rozšíření prostor s navýšením kapacity apod.)
 • Skupina aktivit C: Podpora sociálního bydlení
  • Vznik bytů sociálního bydlení (úprava stávajícího bytového fondu nebo nebytových prostor ve veřejném vlastnictví na byty sociálního bydlení)
  • Rozvoj bytů sociálního bydlení (úprava stávajících bytů sociálního bydlení ve veřejném vlastnictví za účelem zvýšení kvality, rozšíření bytů s navýšením kapacity apod.).
  • Podporovány jsou sociální byty, dostupné byty a chráněné bydlení

Kdo může žádat o dotaci ?

 • Nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, o.p.s., církevní právnické osoby, organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, úmluvy mezinárodní organizace práce)
 • Veřejné instituce (hl. m. Praha a městské části Prahy, včetně organizací jimi zřizovaných a založených)

Oprávnění partneři:

 • Nestátní neziskové organizace
 • Veřejné instituce
 • Podnikatelské subjekty

Cílové skupiny

 • Skupiny aktivit A a B: osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / samoživitelkou, děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci, senioři, osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím, příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu, osoby závislé a ohrožené závislostmi, osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějící pěstounskou péči, osoby po (ve) výkonu trestu
 • Skupina aktivit A: osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / samoživitelkou, senioři, osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím, příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů, oběti domácího násilí, osoby po (ve) výkonu trestu, osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějící pěstounskou péči.

O kolik můžete žádat na jeden projekt ?

Pro skupinu aktivit A lze zažádat o minimální částku v hodnotě 500 000 Kč a maximální 55 000 000 Kč. Pro skupinu aktivit B lze žádat o minimální částku 500 000 Kč a maximální 15 000 000 Kč, pro skupinu aktivit C lze žádat o minimálně 500 000 Kč a maximálně o 13 000 000 Kč. V případě kombinace skupin aktivit  lze minimálně žádat o 500 000 Kč a maximálně o 55 000 000 Kč.

Forma podpory: Ex ante

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 30. 6. 2021.

Vyhlašovatel výzvy doporučuje s ohledem na předpokládaný termín vydávání právních aktů stanovit zahájení realizace projektu v rozmezí od 23. 10. 2017 do 23. 3. 2018, 16:00:00 hod.

Projekt lze podávat od  20. 9. 2017, 9:00 hod do 23. 3. 2018, 16:00 hod.

Místo realizace: Celá Česká republika

Místo dopadu: Hlavní město Praha

Datum vyhlášení výzvy: 20. 9. 2017

Druh výzvy: Kolová

Odkaz na výzvu zde.

 

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

S jakýmikoliv dotazy nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI