Plánovaná výzva č. 02_19_077 Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Plánovaná výzva č. 02_19_077 Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Řídící orgán OP VVV zveřejnil informaci o plánované výzvě č. 02_19_077 Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, která je komplementární k  86. Výzvě IROP – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života – SC 2.4.

Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vedoucí k přechodu do běžných škol a samostatnému způsobu života v neústavních formách a usnadnění přechodu na trh práce.

Podporovanými aktivitami bude podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů a ucelených programů připravujících žáky na samostatný způsob života, dále podpora transformace systému ústavní a ochranné výchovy vedoucí ke zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a posílení preventivní složky zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Předpoklad vyhlášení

srpen 2019

K čerpání

400 000 000 Kč

Podporované aktivity

  1. Podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů a ucelených programů připravujících na samostatný způsob života.
  2. Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol, školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení v oblastech: prevence a stabilizace problémového chování dětí a žáků, managementu třídy, rozvoje psychosociálních kompetencí, seberegulace a práce s emocemi, rozvoje kompetencí pro včasné rozpoznání ohrožených dětí.
  3. Transformace současného modelu služeb školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy do služeb prevence a včasné intervence s cílem prevence institucionalizace a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a ochranné výchovy
  4. Zpracování návrhů na úpravu Rámcových vzdělávacích programů pro obor vzdělání praktická škola jednoletá a dvouletá.

Cílové skupiny

Děti a žáci s SVP, rodiče, pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, pracovníci škol a školských zařízení působící v oblasti vzdělávání, pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol a školských zařízení, veřejnost.

Typy příjemců

Školy a školská zařízení, VŠ, soukromé vysoké školy, které připravují budoucí pedagogické pracovníky, NNO, územní samosprávné celky a jejich PO, zájmová sdružení právnických osob nebo spolky – mikroregion.

 

Časové parametry

  • Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu:  srpen 2019
  • Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: listopad 2019

Území (místo dopadu)

  • Celá ČR včetně Prahy

Zdroj:

https://opvvv.msmt.cz/planovana-vyzva/planovana-vyzva-c-02-19-077-podpora-zaku-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-2.htm

 

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

 

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/