Plánované vyhlášení výzvy na inovační poptávku veřejného sektoru IV

Plánované vyhlášení výzvy na inovační poptávku veřejného sektoru IV

Cílem je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství. (Řízení o inovačním partnerství je zákonným institutem, který umožňuje zadavatelům veřejných zakázek nový druh spolupráce se soukromým sektorem v případech, kdy plnění požadované zadavatelem dosud není na trhu dostupné, resp. jeho dostupnost je podmíněna dalším výzkumem a vývojem.)

Parametry 

 • Termín příjmu žádostí: 03.03.2021 až 26.5.2021 
 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 02.02.2021 
 • Deadline pro ukončení projektu: 30. 9. 2023
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 160 mil. Kč
 • Realizace projektu na území hl. m. Prahy


Podporované aktivity
 (dle přecházející výzvy totožného charakteru – bude upřesněno po vyhlášení výzvy č. 60)

Inovační poptávka veřejného sektoru (uskutečnění veřejné zakázky v režimu inovačního partnerství

Inovační partnerství = postup hledání inovativního řešení pro potřeby veřejného zadavatele (městské části hl. m. Prahy, hl.m. Praha, Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi

Podporovanou aktivitou je uskutečnění veřejné zakázky v režimu inovačního partnerství podle zákona

Výstupem inovačního partnerství je vývoj inovativní dodávky nebo služby nebo inovativních stavebních prací a následné pořízení výsledných dodávek, služeb nebo stavebních prací, viz §70 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

∙ Pro podporovanou aktivitu platí, že v souvislosti s požadavkem na tematické zacílení výzvy (tzv. vertikalizací = zaměření na domény specializace) musí předmět veřejné zakázky tematicky spadat do některé z národních nebo pražských domén specializace a v návaznosti na ně do některého z následujících témat:

 • dopravní infrastruktura, řízení dopravy, dopravní prostředky ve veřejné dopravě, energetické a nákladové úspory ve veřejné dopravě,
 • technická infrastruktura, veřejné osvětlení a energetická bezpečnost,
 • nakládání s vodou a její kvalita,
 • správa a rozvoj městských ekosystémů, protipovodňová a protihluková opatření, snižování znečištění ovzduší, nakládání s odpady,
 • energetické úspory ve veřejných budovách a v technické infrastruktuře, úsporné stavební technologie pro výstavbu veřejných budov,
 • úsporné stavební technologie pro výstavbu startovacích, sociálních bytů, domovů pro seniory a hendikepované apod.,
 • památková péče, obnova a ochrana památkově chráněných objektů,
 • péče o veřejná prostranství,
 • ICT řešení pro e-government, informování občanů, propagaci a cestovní ruch,
 • ICT řešení pro zefektivnění a zprůhlednění činností a financování samosprávy,
 • výchova a vzdělávání,
 • sociální služby, zdravotnické služby a nástroje pro jejich poskytování,
 • civilní ochrana, bezpečnost občanů, ochrana veřejného pořádku,
 • technologie pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ve městě.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi (z projektů ale budou platit firmy/VO vyvíjející nové řešení)

Cílové skupiny:

 • městská samospráva
 • podnikatelské subjekty
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí

Celková plánovaná alokace výzvy

160 mil. Kč

Předpokládaná míra spolufinancování ze strany žadatele:

Pro Hl. m. Praha:  10 %

Pro Městské části hl. m. Prahy: 10 %

Pro Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi (příspěvkové organizace): 10 %

Pro Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi (ostatní organizace): 15 %

Místo realizace: Území hl. m. Prahy

Pokud máte o popsané výzvy zájem, případně potřebujete další informace, kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz. Představíme Vám celý projektový proces

Lze domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/