Plánované výzvy operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na rok 2020

Plánované výzvy operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na rok 2020

Poslední šance využít dotační programy zaměřené na energetické úspory a obnovitelné zdroje energie.

Poslední šance využít dotační programy zaměřené na energetické úspory a obnovitelné zdroje energie

Program podpory – OP PIK

Výsledky, kterých chce ČR dosáhnout s podporou Unie 

 • Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších energetických a surovinových nízkouhlíkových technologií, které se běžně v ČR komerčně neuplatňují. Specifický cíl chce především naplňovat principy v souladu s Iniciativou Smart Cities a v další části chce pomoci zavádět technologie pro zpracování druhotných surovin v souladu se strategií Evropa méně náročná na zdroje. Níže uvedený výčet podporovaných aktivit tak není úplný, je především ilustrativní, neboť vývoj technologií je v této oblasti velmi dynamický a nelze dopředu předjímat novou konkrétní technologii.
 • Využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a využívání druhotných surovin – především v malých a středních podnicích – který zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR v oblasti nakládání energií a druhotnými surovinami.
 • Zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami a zvýšení inovační aktivity podniků směrem k efektivnějšímu využívání klíčových surovin během celého jejich životního cyklu. Konkurenceschopnost a růst bude vycházet z využívání menšího objemu zdrojů, produkce a spotřeby zboží, vytváření podnikatelských příležitostí i nových pracovních míst v oborech lepšího designu výrobků a nahrazování primárních materiálů materiály vyrobenými z druhotných surovin.
 • Výsledkem vyššího využívání druhotných surovin bude snížení energetické a materiálové náročnosti ve všech výrobních odvětvích a snížení emisí z průmyslové činnosti v souvislosti s poklesem objemu těžby primárních surovin.
 • Pozitivní dopad z hlediska životního prostředí v důsledku zavádění nízkouhlíkových technologií do výrobních procesů v podnicích. Naplňování specifického cíle povede k podpoře udržitelného růstu, který kromě jiného zahrnuje vytváření udržitelné a konkurenceschopné ekonomiky méně náročné na zdroje, přispěje k posilování konkurenčních výhod zejména malých a středních podniků, zavádění technologií a výrobních postupů, jež snižují využívání přírodních zdrojů.

Indikativní výčet podporovaných aktivit:

 • Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel),
 • pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie (např. akumulace elektřiny rámci inteligentních sítí a v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií),
 • zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách (inteligentní prvky řízení budov, integrace OZE do budov, aplikace nových energeticky šetrných materiálů, využití druhotných surovin k udržitelné výstavbě),
 • zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů (např. využití biometanu),
 • zavádění off grid systémů (městské a komunitní sítě, ostrovní systémy dodávek energií v budovách),
 • zavádění systémů řízení spotřeby energií,
 • zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívánídruhotných surovin,
 • zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností,
 • zavádění technologií, kterými se budou zpoužitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny),
 • zavádění technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné.

Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, funkčních vzorků, průmyslových či užitných vzorů, otevřených technologií, poloprovozů, certifikovaných metodik nebo software. Podstatným prvkem projektu je novost řešení a jeho tržní uplatnění.

Výzva nízkouhlíkové technologie - elektromobilita

Výzva nízkouhlíkové technologie – elektromobilita

Prioritní osa č. 3 – Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Specifický cíl 3.4 – Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin. K technologické změně, která je nutná k dosažení energetických a surovinových cílů ČR a EU, může dojít, pouze pokud se podstatně zmodernizuje stávající technologická základna českých podniků. Větší uplatnění inovativních nízkouhlíkových technologií je však zastíněno nutností udržení podnikatelské produkce. Hlavním cílem je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním nových technologií voblasti nakládání energií a druhotných surovin.

Druh výzvy – průběžná

Alokace výzvy – 100 000 000 Kč.

Model hodnocení – jednokolový

Plánované datum vyhlášení výzvy – 1. 9. 2020

Plánované datum příjmu žádosti o podporu – 14. 9. – 25. 11. 2020

Podporované aktivity této výzvy

 •  pořízení elektromobilu- podporované kategorie silničních vozidel:
 • L6e a L7e (čtyřkolky)
 • M1 (osobní)
 • M2 a M3 do 7,5t (minibus)
 • N1 a N2 do 12t (nákladní)
  pořízení (rychlo)nabíjecích (neveřejných) stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

Cílové skupiny – Málé a střední podniky, Velké podniky  Typy příjemců – Podnikatelské subjekty

Území – Česká republika (mimo hl. města Praha)

 

Výzva Nízkouhlíkové technologie - Akumulace energie

Výzva Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie

Prioritní osa č. 3 – Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Specifický cíl 3.4 – Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin. K technologické změně, která je nutná k dosažení energetických a surovinových cílů ČR a EU, může dojít, pouze pokud se podstatně zmodernizuje stávající technologická základna českých podniků. Větší uplatnění inovativních nízkouhlíkových technologií je však zastíněno nutností udržení podnikatelské produkce. Hlavním cílem je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním nových technologií voblasti nakládání energií a druhotných surovin.

Druh výzvy – průběžná

Alokace výzvy – 50 000 000 Kč.

Model hodnocení – jednokolový

Plánované datum vyhlášení výzvy – 1. 9. 2020

Plánované datum příjmu žádosti o podporu – 14. 9. – 25. 11. 2020

Podporované aktivity této výzvy

 • pilotní projekty na zavádění technologií akumulace energie

Cílové skupiny – Málé a střední podniky, Velké podniky  Typy příjemců – Podnikatelské subjekty

Území – Česká republika (mimo hl. města Praha)

 

Výzva Obnovitelné zdroje energie - instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel

Výzva Obnovitelné zdroje energie – instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel

Prioritní osa č. 3 – Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Specifický cíl 3.1 – Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR. V energetickém mixu ČR hrají dlouhodobě nejvýznamnější roli klasické zdroje energie na úkor zdrojů moderních, obnovitelných, šetrných k životnímu prostředí. Širšímu zavedení výroby energie z OZE brání vyšší nákladovost prvotní investice, která je stále vyšší než náklady na konvenční zdroje. Hlavním cílem je podpora udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím využívání OZE s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Druh výzvy – průběžná

Alokace výzvy – 20 000 000 Kč.

Model hodnocení – jednokolový

Plánované datum vyhlášení výzvy – 14. 9. 2020

Plánované datum příjmu žádosti o podporu – 14. 9. – 7. 1. 2021

Podporované aktivity této výzvy

 •  instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel

Cílové skupiny – Málé a střední podniky  Typy příjemců – Podnikatelské subjekty

Území – Česká republika (mimo hl. města Praha)

Výzva Obnovitelné zdroje energie - instalace solárních termických systémů

Výzva Obnovitelné zdroje energie – instalace solárních termických systémů

Prioritní osa č. 3 – Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Specifický cíl 3.1 – Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR. V energetickém mixu ČR hrají dlouhodobě nejvýznamnější roli klasické zdroje energie na úkor zdrojů moderních, obnovitelných, šetrných k životnímu prostředí. Širšímu zavedení výroby energie z OZE brání vyšší nákladovost prvotní investice, která je stále vyšší než náklady na konvenční zdroje. Hlavním cílem je podpora udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím využívání OZE s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Druh výzvy – průběžná

Alokace výzvy – 20 000 000 Kč.

Model hodnocení – jednokolový

Plánované datum vyhlášení výzvy – 14. 9. 2020

Plánované datum příjmu žádosti o podporu – 14. 9. – 7. 1. 2021

Podporované aktivity této výzvy

 •  instalace solárních termických systémů

Cílové skupiny – Málé a střední podniky  Typy příjemců – Podnikatelské subjekty

Území – Česká republika (mimo hl. města Praha)

 

Výzva Obnovitelné zdroje energie - vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby

Výzva Obnovitelné zdroje energie – vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby

Prioritní osa č. 3 – Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Specifický cíl 3.1 – Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR. V energetickém mixu ČR hrají dlouhodobě nejvýznamnější roli klasické zdroje energie na úkor zdrojů moderních, obnovitelných, šetrných k životnímu prostředí. Širšímu zavedení výroby energie z OZE brání vyšší nákladovost prvotní investice, která je stále vyšší než náklady na konvenční zdroje. Hlavním cílem je podpora udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím využívání OZE s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Druh výzvy – průběžná

Alokace výzvy – 30 000 000 Kč.

Model hodnocení – jednokolový

Plánované datum vyhlášení výzvy – 14. 9. 2020

Plánované datum příjmu žádosti o podporu – 14. 9. – 7. 1. 2021

Podporované aktivity této výzvy

 •  vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby

Cílové skupiny – Málé a střední podniky  Typy příjemců – Podnikatelské subjekty

Území – Česká republika (mimo hl. města Praha)

Výzva Obnovitelné zdroje energie - výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně

Výzva Obnovitelné zdroje energie – výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně

Prioritní osa č. 3 – Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Specifický cíl 3.1 – Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR. V energetickém mixu ČR hrají dlouhodobě nejvýznamnější roli klasické zdroje energie na úkor zdrojů moderních, obnovitelných, šetrných k životnímu prostředí. Širšímu zavedení výroby energie z OZE brání vyšší nákladovost prvotní investice, která je stále vyšší než náklady na konvenční zdroje. Hlavním cílem je podpora udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím využívání OZE s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Druh výzvy – průběžná

Alokace výzvy – 100 000 000 Kč.

Model hodnocení – jednokolový

Plánované datum vyhlášení výzvy – 14. 9. 2020

Plánované datum příjmu žádosti o podporu – 14. 9. – 7. 1. 2021

Podporované aktivity této výzvy

 •  výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně

Cílové skupiny – Málé a střední podniky  Typy příjemců – Podnikatelské subjekty

Území – Česká republika (mimo hl. města Praha)

Výzva Úspory energie

Výzva Úspory energie

Prioritní osa č. 3 – Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Specifický cíl 3.2 – Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru. Energetická účinnost je jedním z faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost podniků, resp. celé ekonomiky. V oblasti snižování energetické náročnosti průmyslových procesů učinila Česká republika za dobu své existence zásadní pokrok. Přesto je v ČR stále nevyčerpán ekonomický potenciál úspor energie vtomto sektoru. Hlavním cílem je podpora konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

Druh výzvy – průběžná

Alokace výzvy – 2 000 000 000 Kč.

Model hodnocení – jednokolový

Plánované datum vyhlášení výzvy – 2020 (datum bude upřesněno)

Plánované datum příjmu žádosti o podporu – 2020 (datum bude upřesněno)

Podporované aktivity této výzvy

 •  a) Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti.
 • b) zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001.
 • c) modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.
 • d) modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED).
 • e) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).
 • f) využití odpadní energie ve výrobních procesech.
 • g) snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.
 • h) instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy).
 • i) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.
 • j) instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

Cílové skupiny – Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky, velké podniky včetně podnikatelských subjektů, s majetkovou účastí (až do výše 100%) obcí, měst, krajů a státu, vyjma zdravotnických subjektů vlastněných 100% veřejným subjektem pověřených Službou obecného hospodářského zájmu (SGEI) od svého zřizovatele. Typy příjemců – Podnikatelské subjekty

Území – Česká republika (mimo hl. města Praha)

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/