Podpora celoživotního vzdělávání na vysokých školách

Podpora celoživotního vzdělávání na vysokých školách

Výzva je určena pro vysoké školy, které chtějí posílit schopnost reflexe aktuálních potřeb trhu práce prostřednictvím programů celoživotního vzdělávání. Cílem výzvy je příprava kvalitního vysokoškolského prostředí prostřednictvím zvyšování kompetencí lidských zdrojů pro budoucí tvorbu programů celoživotního vzdělávání v podmínkách měnících se požadavků trhu práce.

Podporované aktivity

Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele
a příjemce – obecná část, kapitola 5.2.4.

Aktivita č. 2: Zvyšování kompetencí pracovníků vysokých škol pro programy celoživotního vzdělávání.

Aktivita č. 3: Tvorba programů celoživotního vzdělávání orientovaných na výkon povolání.

Volitelná aktivita:

Aktivita č. 4: Podpora rozvoje prostředí pro programy celoživotního vzdělávání na úrovni instituce.

Další informace k oprávněným aktivitám jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická

Kdo může žádat o dotaci

  • veřejné vysoké školy,
  • státní vysoké školy (organizační složky státu),
  • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, vykonávající veřejně prospěšnou činnost – soukromé vysoké školy (o. p. s., z. ú.),
  • ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o.).

Cílová skupina výzvy

  • akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol
  • účastníci celoživotního vzdělávání
Čím je myšleno celoživotní vzdělávání?

Celoživotní vzdělávání je považováno za kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností, a to i nad rámec počátečního vzdělávání. Může být realizováno organizovanou formou (formální), prostřednictvím individuální zájmové činnosti (neformální) nebo spontánně, bezděčně (informální).

Patří sem nepovinná i povinná školní docházka, rekvalifikace, kurzy, vzdělávání seniorů (tzv. univerzita třetího věku) apod. Je realizováno různými organizacemi (např. vysokými školami), které se zaměřují na různé skupiny a nabízejí kurzy různého zaměření.

 

Celková alokace výzvy: 100 milionů Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše výdajů: Neomezeno

Maximální výše výdajů: Je dána součtem disponibilního limitu de minimis a částkou vlastního spolufinancování

Míra spolufinancování: 5 % ze strany žadatele

Projekt lze podávat:  do 14. 12. 2018, do 14:00

Časová a místní způsobilost výdajů:

Místo realizace: Území ČR

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI