Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 77 OP VVV podpoří aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků škol při realizaci tranzitních programů nebo ucelených programů připravujících na samostatný způsob života, jejichž cílem je pomoci mladým lidem získat zkušenosti v oblasti pracovního života a zvýšit jejich šance na získání zaměstnání po ukončení školní docházky, a to prostřednictvím systematické práce zaměřené na rozvoj klíčových pracovních a sociálních dovedností, které zároveň odpovídají i potřebám zaměstnavatelů. Současně budou podpořeni pedagogičtí pracovníci při práci s dětmi s problémovým chováním a psychosociální emoční zátěží, a to prostřednictvím vzdělávání a metodické podpory. Výzva umožní i rozšíření spektra služeb školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy vedoucích k prevenci institucionalizace a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a ochranné výchovy.

Podporované aktivity

 • Podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů a ucelených programů připravujících na samostatný způsob života
  • Cílem aktivity je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů nebo ucelených programů připravujících na samostatný způsob života prostřednictvím metodické a mentorské podpory při zavádění do výuky.
 • Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblastech: prevence a stabilizace problémového chování dětí a žáků, managementu třídy, rozvoje psychosociálních kompetencí, seberegulace a práce s emocemi, rozvoje kompetencí pro včasné rozpoznání ohrožených dětí, mezioborovou spolupráci v podpoře duševního zdraví dětí a péče o vlastní duševní zdraví
  • Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti podpory duševního zdraví dětí a žáků (zejména v tématech prevence a stabilizace problémového chování, managementu třídy3 , práce se sociálním klimatem školní třídy, rozvoje psychosociálních kompetencí, seberegulace a práce s emocemi, rozvoje kompetencí pro včasné rozpoznání ohrožených dětí, mezioborovou spolupráci v podpoře duševního zdraví dětí a péče o vlastní duševní zdraví), a to prostřednictvím vzdělávání, výměny zkušeností a mentoringu.
 • Transformace současného modelu služeb školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči do služeb prevence a včasné intervence s cílem prevence institucionalizace a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a ochranné výchovy.
  • Cílem je vytvoření systému služeb vedoucích k prevenci umisťování dítěte do systému institucionální výchovy a předcházení nařízení ústavní nebo ochranné výchovy, nastavení a propojení systémové spolupráce mezi všemi zainteresovanými subjekty pracujícími s dítětem – klientem střediska výchovné péče a jeho rodinou. Přesun služeb ústavního charakteru do služeb v komunitě. Zkracování délky pobytu dětí v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy prostřednictvím vyšší míry spolupráce ústavů s rodiči dítěte s již nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou.
 • Zpracování podkladů obsahujících konkrétní návrhy na úpravu relevantních pasáží Rámcových vzdělávacích programů pro obor vzdělání praktická škola jednoletá a dvouletá
  • Aktivitu lze zvolit pouze při výběru povinně volitelné aktivity č. 2 Podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů a ucelených programů připravujících na samostatný způsob života. Volitelnou aktivitu nelze zvolit při výběru jiné povinně volitelné aktivity a nelze ji realizovat samostatně.

 

Kdo může žádat o dotaci

 • právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení;
 • školy a školská zařízení, které jsou zřízené MŠMT (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku);
 • vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, kterými jsou:
  • spolek, vyjma pobočného spolku,
  • ústav,
  • obecně prospěšná společnost,
  • nadace nebo nadační fond,
  • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba

a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost;

 • organizační složky státu;
 • příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví (dále jen „MZ“)

 

Cílové skupiny

 • Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Děti a žáci ve školách/třídách samostatně zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením a absolventi praktických škol jednoletých a dvouletých do jednoho roku po ukončení školní docházky – povinná cílová skupina pro aktivitu č. 2.
 • Děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže.
 • Klienti středisek výchovné péče a školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči.
 • Osoby podílející se na výchově dítěte (dále jen „rodiče“)
 • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení (v textu „učitelé“)
 • Pracovníci škol a školských zařízení působící v oblasti vzdělávání.
 • Pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb.
 • Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol a školských zařízení.
 • Veřejnost.

 

Celková alokace výzvy: 500 000 000 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše výdajů pro aktivitu 1 a 2, případně 5: 3 000 000 Kč

Minimální výše výdajů pro aktivitu 1 a 3: 5 000 000 Kč

Minimální výše výdajů pro aktivitu 1 a 4: 20 000 000 Kč

Maximální výše výdajů pro všechny aktivity: 70 000 000 Kč

 

Forma podpory: ex ante

 

Projekt lze podávat od 30. 8. 2019, od 14 hod. do 27. 11. 2019, do 14 hod.

 

Časová a místní způsobilost výdajů

Minimální doba realizace projektu je 18 měsíců, maximální 36 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 31. prosince 2022.

Místo realizace: Území České republiky. Stáže, studijní pobyty, workshopy, jichž se účastní zástupci odborného realizačního týmu, případně cílová skupina pedagogických pracovníků/pracovníků organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, mohou být realizovány i mimo území České republiky, a to na území EU9 nebo na území Norska a Švýcarska.

Místo dopadu: Území České republiky

Druh výzvy: Kolová

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

 

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze:

 

http://dotace.celkom.cz/reference/