Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících

Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem programu vyhlásilo 15. 5. 2020 otevřenou výzvu v rámci programu Zdraví.

Celková alokace: 134 302 597 CZK
Minimální výše grantu: 5 140 000 Kč (200 000 EUR)
Maximální výše grantu: 14 906 000 Kč (580 000 EUR)
Nejzazší datum pro ukončení realizace: 31. 12. 2023
Cílová skupina: duševně nemocné děti a dospívající

Cíl a zaměření výzvy

Psychiatrická péče v ČR byla dlouhodobě podfinancována a nebyla jí věnována dostatečná pozornost. Docházelo ke stigmatizaci pacientů a psychiatrické péče jako celku. Na zlepšení péče o duševně nemocné a podporu destigmatizace a deinstitucionalizace psychiatrické péče nepřímo navázala reforma péče o duševní zdraví v České republice, jejímž cílem je zvýšit kvalitu života lidem s duševním onemocněním pomocí zlepšení kvality, dostupnosti a provázanosti potřebných zdravotních a sociálních služeb.

I přes realizaci těchto opatření je v rámci péče o duševní zdraví mnoho důležitých oblastí, které jsou opomenuty. Jedná se především o péči o duševní zdraví u dětí a dospívajících. Realizace preventivních a intervenčních aktivit zaměřených na dětskou a adolescentní populaci má potenciál zásadního omezení výskytu a progrese duševních onemocnění v následujícím průběhu života.

Cílem výzvy je podpořit snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u dětí a dospívajících, a to pomocí realizace aktivit zaměřených na prevenci, včasný záchyt a diagnostiku, efektivní intervenci u subklinických a klinických forem duševních obtíží u dětí a dospívajících, dále opatření na posilování a systemizaci spolupráce mezi odbornostmi, jež se angažují v péči o duševní zdraví, a aktivit na zvyšování povědomí o problematice duševního zdraví u nezletilých.

Oprávnění žadatelé

 • Poskytovatelé primární, specializované a/nebo stacionární ambulantní péče stejně jako následné a/nebo dlouhodobé lůžkové péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů v oblasti dětské a dorostové psychiatrie a/nebo dětské klinické psychologie;
 • Státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví provádějící vzdělávací, vědeckou a/nebo výzkumnou činnost zaměřenou na duševní choroby a/nebo duševní zdraví
 • Školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku),
  školská poradenská zařízení, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou činnost a vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Školy a školská zařízení zřizovaná církvemi a náboženskými společnostmi, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou pro podání žádosti o grant je minimálně roční působnost organizace žadatele ve výše uvedeném oprávněném oboru působnosti, tedy buď poskytování zdravotní péče, nebo školská činnost.

Žadatelem může být právnická osoba, soukromá i veřejná, komerční či nekomerční, založená/zřízená v souladu s legislativou
České republiky

Nestátní (Nevládní) neziskové organizace (NNO) ani fyzické osoby nejsou v rámci výzvy oprávněnými žadateli.

 • NNO se definují jako právnické osoby soukromého práva, které patří mezi formalizované struktury občanské společnosti a
  naplňují znaky uvedené v dokumentu Státní politika vůči neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020.

Potenciální žadatelé nejsou oprávněni účastnit se výzvy pokud:
— jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
— mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním
pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
— mají závazky vůči státním a dalším veřejným rozpočtům;
— na ně byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je proti právní
a neslučitelná se společným trhem.

Podmínky oprávněnosti žadatele jsou posuzovány během procesu posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti žádosti o grant
a musí být splněny k datu podání žádosti o grant.

Každý žadatel může podat maximálně 2 žádosti o grant, přičemž zaměření klíčových (odborných) aktivit každé z těchto žádostí o grant musí být zacíleno na implementaci odlišných oblastí.

 • Pokud žadatel podá více než 2 žádosti o grant, Zprostředkovatel bude brát v potaz první dvě žádosti o grant podle data jejich doručení v IS CEDR.

Oprávnění partneři a podpora projektů v partnerství

Jedním ze dvou hlavních cílů Fondů EHP 2014-2021 je posilování partnerství mezi českými subjekty a subjekty z donorských států, tj. Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Žádosti o grant je proto možné předkládat v partnerství s relevantními partnerskými institucemi z donorských zemí. Způsobilé výdaje na podporu a posílení partnerství mohou být zahrnuty do rozpočtu projektu. Oprávněným partnerem projektu může být veřejný nebo soukromý právní subjekt komerční nebo nekomerční povahy, jakož i NNO se sídlem na území Islandu, Lichtenštejnska a Norska, stejně jako obdobné subjekty z České republiky a ostatních států přijímajících podporu z Finančních mechanismů EHP a Norska 2014-2021, nebo jakákoli mezivládní organizace, která se aktivně podílí na realizaci projektu a efektivně k ní přispívá.

Podporované aktivity

 • Aktivity zaměřené na zlepšení dovedností rodičů a pečovatelů a zvyšování rodičovských kapacit s cílem prevence výskytu a zmírnění duševních problémů u dětí a dospívajících.
 • Zavedení nových a/nebo zdokonalení stávajících preventivních, screeningových, diagnostických, terapeutických, sociálněrehabilitačních a komunitně podpůrných metod a postupů v oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících.
 • Vzdělávání dětí a dospívajících za účelem zlepšení jejich znalostí a dovedností týkajících se duševního zdraví a předcházení duševním problémům.
 • Vzdělávání a zvyšování odborných znalostí a dovedností zdravotnických pracovníků pečujících o děti s duševními poruchami stejně jako nezdravotnických odborníků, neformálních pečovatelů a pedagogů.
 • Informační a destigmatizační aktivity zvyšující povědomí odborné i laické veřejnosti o duševním zdraví a problematice duševních poruch u dětí a dospívajících.

Cíle projektů výzvy

Celkovým cílem programu je zlepšení prevence a snížení nerovností v oblasti zdraví.

Hlavním cílem této výzvy je podpora duševního zdraví a prevence duševních onemocnění u dětí a dospívajících.

Pro sledování vlivu a dopadu programu byly definovány očekávané výsledky a výstupy, jejichž indikátory umožňují měřit dopad
programu.

Způsobilé výdaje

Celková alokace: 134 302 597 CZK
Minimální výše grantu: 5 140 000 Kč (200 000 EUR)
Maximální výše grantu: 14 906 000 Kč (580 000 EUR)

Podíl investičních výdajů:  max. 20 % celkových způsobilých výdajů

Zprostředkovatel programu rozhodl, že v rámci Fondů EHP 2014-2021 je pořizovací cena majetku, schváleného v žádosti
o grant nebo ve změnové žádosti o grant, uznatelná jako oprávněný výdaj v plné výši, protože schválený majetek tvoří nedílnou a
nezbytnou složku pro dosažení výsledků projektu.

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nejsou oprávněným výdajem a nebude je možné uplatnit jako způsobilé.

Podíl výdajů stavební práce a dodávky (např. spotřební materiál, dodávka zařízení):  max. 40 % celkových způsobilých výdajů

Výdaje na řízení projektu budou uvedeny v kapitole Management.

Pro projekty s délkou realizace nad 24 měsíců je stanovena maximální alokace kapitoly Management ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Projekty s délkou realizace do 24 měsíců včetně mohou nastavit alokaci kapitoly Management na max. 10 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Pokud máte o popsané výzvy zájem, případně potřebujete další informace, kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz. Představíme Vám celý projektový proces

Lze domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/