Podpora energetických úspor, fotovoltaiky a rozvoje soustav zásobování teplem

Podpora energetických úspor, fotovoltaiky a rozvoje soustav zásobování teplem

Chcete snížit energetickou náročnost svého podniku? Obměnit technologie výroby energie za nové? Využívat odpadní energie ve výrobních procesech, rekonstruovat rozvody energií a tepla nebo instalovat fotovoltaické systémy? Případně přemýšlíte o rekonstrukci či rozvoji soustav zásobování teplem? Pomůže vám operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

V současnosti jsou pro malé a střední podniky nebo velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí obcí, měst, krajů a státu otevřeny 2 výzvy:

 • Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III
 • Úspory energie – Výzva V

Výzva s cílem úspor energie v soustavách zásobování teplem je otevřena pro výše uvedené příjemce i pro veřejný sektorfyzické či právnické osoby s licencí na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie:

 • Úspory energie v SZT – Výzva IV

Projekty s dotací z těchto výzev musí být realizovány na území ČR mimo NUTS 2 Praha.

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Cílem této výzvy je podpora úspor konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů pro vlastní spotřebu podniku, příp. i akumulace energie.

Podporované aktivity

 • instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace
  elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku

Způsobilé výdaje

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • projektová dokumentace
 • inženýrská činnost

Příjemci podpory

 • malé, střední a velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí obcí, měst, krajů a státu (až do výše 100 %), vyjma zdravotnických subjektů vlastněných 100 % veřejným subjektem pověřených Službou obecného hospodářského zájmu (SGEI) od svého zřizovatele

Výše podpory: 2 mil. až 50 mil. Kč

Míra podpory

 • malý podnik – až 80 % způsobilých výdajů (ZV)
 • střední podnik – až 70 % ZV
 • velký podnik – až 60 % ZV

Jeden ekonomický subjekt může podat maximálně 20 žádostí o podporu.

Typ výzvy: průběžná

Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2020

Úspory energie

Cílem této výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

Podporované aktivity

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) výzvy
 • instalace OZE (obnovitelných zdrojů energie) pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • instalace akumulace elektrické energie

Způsobilé výdaje

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek
 • projektová dokumentace
 • náklady na organizaci výběrového řízení

Příjemci podpory

 • malé, střední a velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí obcí, měst, krajů a státu (až do výše 100 %)

Výše podpory: 0,5 mil. Kč až 15 mil. EUR

Míra podpory

 • malý podnik – až 50 % ZV
 • střední podnik – až 40 % ZV
 • velký podnik – až 30 % ZV

Typ výzvy: průběžná

Ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2020

Úspory energie v SZT

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Podporované aktivity

 • výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií
 • rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií
 • instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí
 • instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek
 • instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV
 • instalace a rekonstrukce výtopen na zemní plyn

Způsobilé výdaje

 • výdaje na stavbu a technologická zařízení
 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • projektová dokumentace
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek

Příjemci podpory

 • malé, střední a velké podniky
 • veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí obcí, měst, krajů a státu (až do výše 100%)
 • fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie

Výše podpory: 0,5 až 200 mil. Kč

Míra podpory

 • malý podnik – až 50 % ZV
 • střední podnik – až 45 % ZV
 • velký podnik – až 40 % ZV

Jeden ekonomický subjekt může podat maximálně 8 žádostí o podporu.

Typ výzvy: průběžná

Ukončení příjmu žádostí: 14. 12. 2020

 

Pokud máte o popsané výzvy zájem, případně potřebujete další informace, kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz. Představíme Vám celý projektový proces

Lze domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/