Podpora inkluze Romů a posilování jejich postavení

Podpora inkluze Romů a posilování jejich postavení

Ministerstvo financí vyhlásilo dvě otevřené výzvy, a to na podporu romských platforem v krajích a na místní úrovni (tzv. HROVA1A) a na podporu budování kapacit romských poradců (tzv. HROVA1B) v rámci programu Lidská práva.

Výzvy podpoří projekty, které přispějí například ke zlepšení soužití Romů s majoritní společností, posílení a rozšíření sítě romských poradců a podporu romské integrace, pořádání seminářů a praktických workshopů, které mohou mít vliv na zplnomocňování Romů, a mnoho dalších aktivit, které jsou detailněji specifikovány v textu výzev.

Alokace výzev:
HROVA1A – 22 880 000 Kč
HROVA1B – 34 320 000 Kč

Termín předložení žádostí: 30. 11. 2020 (12:00 hod)

Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni (HROVA1A)

Cíl:
Jedním z dílčích cílů programu Lidská práva je podpora začleňování a posilování postavení Romů v české společnosti. K dosažení tohoto cíle je nutné vytvářet taková opatření, která posílí fungování regionální a místní integrace. Důležitou součástí cílů programu je proto podpora dialogu mezi představiteli Romů, organizacemi pracujícími převážně s Romy, veřejnou správou a dalšími subjekty zapojenými do integrace Romů, a to prostřednictvím tzv. romských platforem působících na krajské a místní úrovni. Platformy složené z proromských, romských organizací občanské společnosti a zástupců Romů se aktivně účastní výborů, pracovních skupin a dalších participačních metod obcí a pro místní a krajské orgány vypracovávají politická doporučení v oblasti integračních politik a jednotlivých opatření.

Rozvoj spolupráce romské občanské společnosti se všemi relevantními aktéry na regionální a místní úrovni je důležitým předpokladem také pro efektivní implementaci cílů a opatření Strategie romské integrace do roku 2020 a připravované Strategie romské integrace 2021 – 2030.

Ze zkušeností s projekty Aktivizace a zmocňování romských aktérů  prostřednictvím Národní romské platformy I, II, III, které realizoval Úřad vlády České republiky v letech 2016 – 2019, se jako vhodné nástroje aktivizace Romů ukázaly např. aktivity zaměřené na budování kapacit Romů prostřednictvím vzdělávání a nácviku dovedností, propojování romských lídrů navzájem, navazování kontaktu s relevantními aktéry na místní úrovni, apod.

Alokace výzvy: 22 880 000 Kč

Minimální výše grantu: 1 300 000 Kč
Maximální výše grantu: 7 800 000 Kč

Doba realizace projektu je minimálně 2 roky. Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu a veškerých jeho aktivit je 30. 4. 2024.

Zahájení realizace schválených projektů se předpokládá nejdříve 5 měsíců po ukončení příjmu žádostí (tj. v květnu 2021).


Oprávnění žadatelé

 • spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „spolek“), přičemž žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku
 • ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ústav“)
 • účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „účelové zařízení církve“)
 • obecně prospěšná společnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
  pozdějších předpisů, který odkazuje na zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
  společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecně prospěšná společnost“)
 • nadace nebo nadační fond podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
 • pozdějších předpisů, (dále jen „nadace nebo nadační fond“).

Žadatel musí žádost o grant předložit v partnerství s minimálně dvěma NNO zřízenými jako právnické osoby v České republice a minimálně jedním z následujících typů povinných partnerů projektu:

 • kraj, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • hlavní město Praha, podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • obec s rozšířenou působností, podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů.

Podporované aktivity

Povinné aktivity:

 • zakládání krajských a místních romských platforem složených z romských a pro-romských NNO a romských představitelů

Povinně volitelné aktivity:

 • prohlubování vědomostí o Romech pro orgány veřejné správy na krajské a místní úrovni (historii, kultuře, vzdělávání, sociálním vyloučení, anticiganismu apod.)
 • poskytování zpětné vazby o implementaci Strategie romské integrace na krajské nebo místní úrovni
 • navrhování efektivních politik a opatření za účelem naplňování cílů Strategie romské integrace na krajské nebo místní úrovni
 • realizace workshopů, kurzů či školení směřujících k získání znalostí či kompetenci podporujících integraci Romů
 • realizace aktivit vedoucích ke zmocňování Romů a posilování jejich schopností při vyjednávání a prosazovaní vlastních zájmů (podporováno je například zvyšování kompetencí romských představitelů v oblasti politické, mediální, finanční, administrativní atp.)
 • realizace aktivit podporujících komunitní práci
 • realizace aktivit směřujících ke zlepšování soužití Romů s majoritou
 • realizace aktivit napomáhajícím vytváření dobrého obrazu Romů, prezentaci dobrých příkladů

Podpora budování kapacit romských poradců (HROVA1B)

Cíl:

Výzva se zaměřuje na budování kapacit pracovníků ORP (romských poradců) za účelem zajištění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské menšiny a integrace příslušníků romské komunity do společnosti, dle zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšiny a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Cílem budování kapacit romských poradců je také posílení naplňování Strategie romské integrace na místní úrovni. Výzva má za cíl také podporu ukotvení spolupráce romských poradců s místními romskými a proromskými organizacemi či romskými platformami, které sdružují romské představitele a přispívají k integraci příslušníků romské menšiny do společnosti. Kromě podpory budování kapacit romských poradců budou podpořeny také aktivity zaměřené na vzdělávání romských poradců a doplňkově také na vzdělávání relevantních zaměstnanců obcí a krajů spolupracujících s příslušníky romské menšiny. Romské neziskové organizace a romští představitelé budou tímto způsobem podpořeni v zapojování se do veřejných záležitostí na místní úrovni.

Alokace výzvy: 34 320 000 Kč

Minimální výše grantu: 1 300 000 Kč
Maximální výše grantu: 7 800 000 Kč

Doba implementace projektu je minimálně 2 roky. Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu a veškerých jeho aktivit je 30. 4. 2024.

Oprávnění žadatelé:

 • obec s rozšířenou působnosti podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • hl. m. Praha podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • kraj, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Partneři projektu:

Žadatel musí žádost předložit v partnerství minimálně s jednou nestátní neziskovou organizací (dále jen „NNO“) zřízenou jako právnická osoba v České republice, která má jednu z následujících právních forem:

 • spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „spolek“), přičemž partnerem projektu nemůže být pobočný spolek hlavního spolku
 • ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ústav“)
 • účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů (dále
  jen „účelové zařízení církve“);
 • obecně prospěšná společnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který odkazuje na zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecně prospěšná společnost“)
 • nadace nebo nadační fond podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nadace nebo nadační fond“)

Oprávněné aktivity:

 • Vytvoření akreditovaného vzdělávacího kurzu pro romské poradce či zaměstnance veřejné správy a jeho pilotní ověření (Akreditace podle § 117 a následující zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
 • Budování kapacit romských poradců, a to formou jedné nebo více z následujících typů oprávněných aktivit:
  • síťováním romských poradců s relevantními aktéry oblasti romské integrace
  • vytvořením koordinační platformy na úrovni kraje nebo obce s rozšířenou působností s cílem
   výměny zkušeností a know-how
  • zřízením pracovního místa romského poradce nebo navýšení pracovního úvazku romského poradce pro možnost plnění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti
  • účastí romských poradců na vzdělávacích aktivitách směrujících k získání znalostí a kompetencí za účelem prosazování romské integrace a naplňování Strategie romské integrace na místní úrovni
  • studijních cest a stáží romských poradců (doplňkově i relevantních zaměstnanců místních a krajských samospráv

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/