Podpora prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem programu vyhlašuje dne 24. července 2020 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví se zaměřením aktivit potencionálních projektů – žádostí o grant – do oblastí na podporu prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci.

Konkrétním cílem této výzvy je proto zlepšení přístupu marginalizovaných skupin naší populace ze sociálně vyloučených lokalit, a to zejména romské populace, ke zdravotní péči pomocí implementace nástrojů zaměřených na posílení sekundární prevence specifických přenosných a nepřenosných onemocnění pro jejich včasnou diagnostiku a léčbu.

Více informací ke stanoveným cílům výzvy

Celkovým cílem programu je zlepšení prevence a snížení nerovností v oblasti zdraví. V rámci této oblasti podpory je hlavním cílem zlepšení přístupu marginalizovaných skupin populace ze sociálně vyloučených lokalit, a to zejména romské populace, ke zdravot ní
péči pomocí implementace nástrojů zaměřených na posílení sekundární prevence specifických přenosných a nepřenosných onemocnění pro jejich včasnou diagnostiku a léčbu.

V oblasti sekundární prevence bude posílena informovanost cílové skupiny obyvatelstva o příznacích a důsledcích vybraných přenosných a nepřenosných onemocnění tak, aby nedocházelo k jejich pozdní diagnostice, a proto i k zhoršeným možnostem jejich léčby. Aktivity v oblasti sekundární prevence budou koordinovány spolu s aktivitami Státního zdravotního ústavu, který v sociálně vyloučených lokalitách dlouhodobě působí v oblasti primární prevence. Aktivity primární a sekundární prevence u marginalizovaných a vulnerabilních skupin populace mají za cíl snižovat nerovnosti ve zdraví.

S ohledem na zlepšení přístupu marginalizovaných skupin ke zdravotní péči budou rovněž implementována opatření na včasnou diagnostiku a léčbu vybraných specifických přenosných a nepřenosných onemocnění. Opatření budou zaměřena na praktické lékaře pečující o pacienty ze sociálně vyloučených lokalit, zejména pak romskou populaci, stejně jako na další zdravotnické pracovníky poskytující primární a/nebo specializovanou péči pacientům ze sociálně vyloučených lokalit nejenom v rámci primární péče, ale i v příslušných spádových nemocnicích.

Alokace výzvy


Celková alokace výzvy: 42 823 508 Kč (1 647 058 EUR)

Alokace  oblasti č. 1 21 411 754 Kč (823 529 EUR)
Alokace oblasti č. 2: 21 411 754 Kč (823 529 EUR)

V případě nevyčerpání alokace v rámci oblasti č. 2 bude tato nevyčerpaná alokace v plné výši převedena do oblasti č. 1.

Směnný kurz stanovený Zprostředkovatelem pro výzvu je 26,00 Kč/EUR.
Max. míra podpory je pro všechny oprávněné žadatele 100 %.

Forma financování: ex-post (dle skutečně vynaložených výdajů)


Oprávnění žadatelé

  • poskytovatelé zdravotních služeb a péče podle § 111 zákona č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví poskytující obdobné zdravotní služby a péči (multioborové spektrum léčebně preventivní péče

Žadatelem může být pouze právnická osoba založená/zřízená v souladu s legislativou České republiky

Nestátní (Nevládní) neziskové organizace (NNO) ani fyzické osoby nejsou v rámci výzvy oprávněnými žadateli.


Každý žadatel může podat 1 žádost o grant do každé ze dvou oblastí zaměření. Pokud žadatel podá více než 1 žádost o grant do některé ze dvou oblastí zaměření, Zprostředkovatel bude brát v potaz pouze první žádost o grant podle data a času doručení v IS CEDR.


Potenciální žadatelé nejsou oprávněni účastnit se výzvy pokud:

  • jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
    a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
  • mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním
    pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3;
  • mají závazky vůči státním a dalším veřejným rozpočtům;
  • na ně byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem


Oprávnění partneři a podpora projektů v partnerství s donorskými státy


Jedním ze dvou hlavních cílů Fondů EHP 2014-2021 je posilování partnerství mezi českými subjekty a subjekty z donorských států, tj. Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Žádosti o grant je proto možné předkládat v partnerství s relevantními partnerskými institucemi z donorských zemí. Způsobilé výdaje na podporu a posílení partnerství mohou být zahrnuty do rozpočtu projektu.

Oprávněným partnerem projektu může být veřejný nebo soukromý právní subjekt komerční nebo nekomerční povahy, jakož i NNO se sídlem na území Islandu, Lichtenštejnska a Norska, stejně jako obdobné subjekty z České republiky a ostatních států přijímajících podporu z Finančních mechanismů EHP a Norska 2014-2021, nebo jakákoli mezivládní organizace, která se aktivně podílí na realizaci projektu a efektivně k ní přispívá.

Podporované aktivity

Projektové žádosti musí být vždy zaměřeny buď na realizaci aktivit v oblasti č. 1, nebo na realizaci aktivit v oblasti č. 2. Obě oblasti nelze realizovat v rámci jednoho projektu.

Oblast č. 1

Vytvoření informačních materiálů v tištěné a online formě pro sekundární prevenci u obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit, zejména pak romskou populaci, zaměřených na vybraná specifická přenosná a nepřenosná onemocnění.

Oblast č. 2

Zajištění odborných podkladů, na základě kterých budou vytvořena, validována a implementována odborná lékařská doporučení týkající se vybraných přenosných a nepřenosných onemocnění specifických především pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit. Hlavním účelem takto vytvořených odborných doporučení bude vzdělávání a zvyšování odborných znalostí a dovedností praktických lékařů a dalších zdravotnických pracovníků pečujících o pacienty z těchto lokalit, a to zejména o romské pacienty.

Způsobilé výdaje

Podíl investičních výdajů nesmí překročit 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Investičními výdaji se pro účely této výzvy rozumí pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a pořízení nemovitosti a/nebo pozemku.

Zprostředkovatel programu rozhodl, že v rámci Fondů EHP 2014-2021 je pořizovací cena majetku, schváleného v žádosti o grant nebo ve změnové žádosti o grant, uznatelná jako oprávněný výdaj v plné výši. Schválený majetek tvoří nedílnou a nezbytnou složku pro dosažení výsledků projektu. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nejsou oprávněným výdajem a nebude je možné uplatnit jako způsobilé.

Podíl výdajů na kapitoly stavební práce a dodávky (např. spotřební materiál, dodávka zařízení) nesmí překročit 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Pro projekty s délkou realizace nad 24 měsíců je stanovena maximální alokace kapitoly Management ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Projekty s délkou realizace do 24 měsíců včetně mohou nastavit alokaci kapitoly Management na max. 10 % celkových způsobilých výdajů projektu


Ukončení příjmu Žádosti o grant: 30.9.2020 12:00h

Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu: 31.12.2023

 

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/