Podpora rozšíření domovů pro seniory a zdravotně postižené, chráněných bydlení a stacionářů

Podpora rozšíření domovů pro seniory a zdravotně postižené, chráněných bydlení a stacionářů

Výzva má za cíl zvýšení kapacit pobytových zařízení sociálních služeb typu domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení a týdenní stacionář.

Jaké aktivity budou podpořeny?

 • Nová výstavba, v souladu se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb nebo v souladu s národní sítí sociálních služeb
 • Přístavba, nástavba a stavební úprava stávající budovy zařízení v souladu s krajskými střednědobými plány rozvoje sociálních služeb
 • Rekonstrukce budovy, za účelem změny užívání na objekt sociálního zařízení
 • Pořízení vnitřního vybavení (lůžka a nábytek), zdravotnických prostředků, technologického vybavení kuchyně a prádelny určené pro klienty novostavby a rekonstrukce, a to při zvyšování kapacity

Kdo může žádat?

 • Kraj
 • Obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha a jeho městské části
 • Obecně prospěšná společnost
 • Církev a náboženská společnost
 • Ústav
 • Sociální družstvo
 • Spolek
 • Obchodní společnost

Nemůže žádat příspěvková organizace a organizační složka zřízená nebo založená územně samosprávným celkem; organizační složka státu a státní příspěvková organizace; poskytovatel sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Místo realizace

Akce mohou být realizovány na celém území České republiky.

Výše dotace, míra podpory a financování

 • Max. dotace 50 mil. Kč, která tvoří max. 50 % způsobilých výdajů
  • Min. 50 % uznatelných výdajů hradí účastník programu z vlastních zdrojů
 • Min. výše způsobilých výdajů: 3 mil. Kč
 • Alokace 750 mil. Kč
 • Financování ex post

Uznatelné výdaje

 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, drobný hmotný a nehmotný majetek a služby na administraci veřejné zakázky – pouze nezbytné pro realizaci akce a bezprostředně související s realizací akce.
 • Činnosti bezprostředně související s akcí, které jsou uznatelné, mohou být zahájeny před podáním žádosti o poskytnutí dotace, období uznatelnosti výdajů je od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2022.

Termíny

 • Zveřejnění výzvy 18. 10. 2019
 • Přijímání žádostí 1. 11. 2019–6. 1. 2020

 

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/