Podpora rozvoje inovační infrastruktury v Praze

Cílem výzvy je vznik a rozvoj kapacit (a zprostředkovaně služeb) podpůrné inovační infrastruktury (vědecko-technických parků, technologických parků, podnikatelských inkubátorů, akcelerátorů apod.) na území hlavního města Prahy, která povede k zvýšení intenzity inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty (zejména malými a středními podniky) a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na zavádění nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb na trh.

Jaké aktivity budou podporovány?

A) Podpora rozvoje podpůrné inovační infrastruktury

Podporovány budou investiční projekty rozšiřování a zkvalitňování fyzických kapacit podpůrné inovační infrastruktury (vědecko-technických parků, technologických parků, podnikatelských inkubátorů, akcelerátorů apod.), příp. vznik nové infrastruktury, zejména:

 • rozšíření stávajících budov a prostor,
 • výstavbu nových sdílených budov stávajících infrastruktur,
 • rekonstrukce stávajících budov infrastruktury,
 • pořízení vybavení do existujících nebo nových budov stávajících infrastruktur, zejména za účelem společného využívání technologií,
 • zřízení nové sdílené inovační infrastruktury na základě prokazatelně doložené poptávky.

B) Provozování inovační infrastruktury

Žadatel je oprávněn tuto aktivitu zahrnout do žádosti o podporu pouze tehdy, pokud je součástí žádosti i aktivita A. Aktivita B nemůže být podpořena samostatně.

Konečným příjemcem je provozovatel inovační infrastruktury a získává tak přímou výhodu. Nejedná se tedy o aktivity, kdy jsou provozovateli, coby zprostředkovateli financování, kryty náklady spojené s poskytováním služeb konečným příjemcům tj. klientům.

Jsou podpořeny zejména výdaje/náklady vázané na:

 • zajištění základního provozu podpůrné infrastruktury (síťové neskladovatelné dodávky, (plyn, elektřina, voda, internet, telefonie), které nejsou přefakturovány uživatelům infrastruktury z řad inovačních podniků; opravy (opravy představují odstraňování závad a poruch výměnou opotřebených částí) a údržba (údržba zajišťuje udržování majetku v provozuschopném stavu), mzdy technického a administrativního personálu, relevantní cestovné zaměstnanců infrastruktury, nájem, tvorba webových stránek apod.);
 • zvýšení efektivity odborné činnosti provozovatele podpůrné infrastruktury (jedná se o školení interních odborných pracovníků provozovatele infrastruktury; služby poradců, expertů a studie přímo související s odbornou efektivitou provozu samotné infrastruktury, hromadné akce pro členy i nečleny/zájemce o umístění u daného provozovatele, získávání klientů pro infrastrukturu, intenzivnější spolupráci s výzkumnými organizacemi na území hl. m. Prahy, networking se zahraničními subjekty apod.).

 

Cílem obou aktivit je zlepšení prostředí a zkvalitnění kapacit pro nově vznikající a mladé podniky, zejména podniky s exportním potenciálem, v začátcích jejich činnosti.

Příjemce je povinen umožnit přístup k podpůrné infrastruktuře více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek. Subjekty, které mohou uplatňovat rozhodující vliv na žadatele/příjemce, např. jako podílníci nebo členové, nesmí mít přednostní přístup k výsledkům projektu/pořízené infrastruktuře.

Podporovanými činnostmi nejsou

 • prostá obnova majetku (obnova majetku, u něhož nebyla dovršena/ukončena jeho fyzická či ekonomická životnost, v původním rozsahu),
 • výuková a vzdělávací centra,
 • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami,
 • aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým,
 • výrobní aktivity provozovatele infrastruktury,
 • základní výzkum,
 • výuka v rámci vzdělávacích aktivit vysokých škol.

Kdo může žádat o dotaci

 • Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)
 • Podnikatelské subjekty
 • Státní podniky

Výše dotace

 • Maximální výdaje na projekt: 150 milionů Kč
 • Alokace: 400 milionů Kč

Forma financování

 • Ex-post

Míra podpory

 • 90 % pro hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy a organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • 85 % pro ostatní organizace zřízené či založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 • 50 % pro podnikatelské subjekty a státní podniky

Trvání výzvy

 • Datum vyhlášení: 19. 11. 2019
 • Datum ukončení: 1. 5. 2020

 

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/