Podpora sociální oblasti

Přehled možností finanční podpory nestátním neziskovým organizacím působících v sociální oblasti z národních fondů:

Dotace na podporu rodiny od MPSV

Program Dotace nestátním neziskovým organizacím na podporu rodiny se vyhlašuje každý rok na podzim a obsahuje dva podprogramy:

I. Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství

Hlavním cílem tohoto dotačního programu je posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy a partnerství, poskytnout nebo zprostředkovat komplexní pomoc rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout v ohrožení, předcházet vzniku tohoto ohrožení nebo dysfunkčnosti/nestabilitě rodin s dětmi. Podporovány budou především aktivity směřující k předcházení negativních jevů v rodině. Aktivity jsou otevřené všem rodičům, dětem či partnerům. Aktivity tedy nejsou cílené na jednu úzce vymezenou skupinu rodin (rodiče navštěvující určité zařízení, rodiče z jedné sociální vrstvy apod.).

Cílová skupina:

rodiny s dětmi, partneři, matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, těhotné ženy a jejich partneři, širší rodina, sendvičové generace, rodiny v krizi, rodiny se specifickými potřebami především neúplné rodiny, podporovány jsou rovněž aktivity cílené na seniory a jejich vnoučata či zaměřené na posílení mezigeneračních vztahů, dále aktivity na podporu rovnosti žen a mužů apod.

 

II. Podpora rodin v oblasti sociálně právní ochrany dětí (dále jen SPOD)

Cílem dotační oblasti je podporovat přímou práci s ohroženými dětmi a rodinami. Aktivity jsou zaměřené především na rozvoj metod přímé práce s dětmi ohroženými ve smyslu § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD“) a jejich rodinami. Jedná se o děti, které jsou vedeny v evidenci OSPOD podle § 54 písm. a) zákona o SPOD. Veškeré aktivity v této oblasti musí probíhat ve spolupráci s příslušným orgánem SPOD (výjimku tvoří aktivity pro osvojitelské rodiny a biologické děti pěstounů). Jedná se o aktivity navazující na činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí a poskytovatelů sociálních služeb. Veškeré aktivity v této oblasti jsou zaměřeny na děti, které byly identifikovány jako děti spadající do §6 zákona o SPOD a byly zařazeny do evidence OSPOD. Aktivity by měly být vřazeny do individuálního plánu ochrany dítěte (dále jen „IPOD“).

Cílová skupina:

ohrožené děti ve smyslu § 6 zákona o SPOD, které jsou vedeny OSPOD v evidenci ohrožených dětí, a jejich rodiny;  zájemci o náhradní rodinnou péči; biologické děti pěstounů; osvojitelé a jejich děti.

 

Oprávněný žadatel:

– o. p. s., církve, spolky, ústavy, nadace

– žadatel musí být registrován Ministerstvem vnitra nebo jiným příslušným ústředním orgánem, příp. ve veřejném rejstříku u soudu, určeného k vedení veřejného rejstříku, a to nejméně 1 rok před uzávěrkou přijímání žádostí a zároveň musí v tomto období prokazatelně pracovat v oblasti prorodinných služeb (musí být zakotveno ve stanovách/ zřizovací listině).

 

Dotaci lze poskytnout maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na schválený projekt. Úhradu zbylých 30 % celkových nákladů na uskutečnění schváleného projektu je příjemce povinen zajistit z jiných zdrojů než ze státního rozpočtu, například z obecních a krajských rozpočtů a dalších zdrojů.

Přímé náklady: nákup materiálu, zařízení a vybavení do 40 tis., mzdové náklady, služby (nájem, energie, lektorské, poradenské a právní služby, internet apod. )

Požadavek na úhradu nepřímých nákladů včetně mzdových nákladů technickohospodářských zaměstnanců může tvořit maximálně 14 % celkového požadavku na dotaci.

Investiční dotace Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb od MPSV

Program 013 310 určený pro poskytovatele soc. služeb, výzvy jsou průběžně vyhlašované a vždy zaměřené na jinou oblast.

Podpora investic je určena pro sociální služby:

 • Pobytové
 • Ambulantní
 • Terénní

 

Cílová skupina:

 • Senioři
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby s poruchou autistického spektra
 • Osoby s neurodegenerativními poruchami (Alzheimerova choroba (AD) a ostatní demence, Parkinsonova choroba (PD) a poruchy s ní související, Prionové choroby, Onemocnění motoneuronu (MND), Huntingtonova choroba (HD), Spinocerebelární ataxie (SCA), Spinální svalová atrofie (SMA))
 • Osoby s alkoholovými demencemi
 • Osoby nevyléčitelně nemocné v terminálním stadiu nemoci

 

Oprávnění žadatelé: kraj, obec, dobrovolné svazky obcí, hl. m. Praha a městské části, o. p. s., církev, ústav, soc. družstvo, spolek, s. r. o., a. s.

Alokace: 825 mil. Kč

Částka max. výše dotace tvoří maximálně 75% způsobilých výdajů akce uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu. Částka max. výše dotace je pro každou výzvu rozdílná.

Přímé náklady: výstavba, rekonstrukce, pořízení vybavení

Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností od MPSV

Program Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností se vyhlašuje každý rok na podzim a obsahuje dva podprogramy:

2.1 Podprogram na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací je dále rozdělen do čtyř oblastí a žadatel volí jen jednu:

I. Administrativní a technická podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací.

Podporované aktivity: 

 • Provoz dobrovolnické sítě
 • Mentoring
 • Zajištění sportovních aktivit seniorů
 • Zajištění vzdělávacích aktivit seniorů
 • Podpora advokacie a hájení práv neformálních pečujících s důrazem na péči o seniory
 • Kurzy bezpečné jízdy pro seniory

Podporovaná témata: 

 • Dobrovolnictví seniorů
 • Dobrovolnictví s cílovou skupinou seniorů
 • Zdravý životní styl seniorů a prevence sociálně-zdravotních komplikací
 • Podpora duševního zdraví seniorů
 • Zvyšování informační, digitální a finanční gramotnost

 

II. Podpora mezinárodní spolupráce a zapojení do činnosti v mezinárodních organizacích hájících zájmy seniorů.

Podporované aktivity: 

 • Úhrada členských příspěvků v mezinárodních organizacích
 • Účast na zahraničních konferencích
 • Zahraniční služební cesta v rámci oficiální aktivity pořádané mezinárodní organizací (např. setkání výboru, seminář)

Podporovaná témata: 

 • Mezinárodní spolupráce seniorských a proseniorských organizací
 • Přenos dobré praxe ze zahraničí

 

III. Informační a osvětová činnost na podporu plnohodnotného života seniorů.

Podporované aktivity: 

 • Realizace informačních a osvětových kampaní
 • Pořádání osvětových výstav
 • Pořádání odborných konferencí, kulatých stolů a seminářů
 • Provoz webových portálů s důrazem na vytváření propojení více platforem
 • Vydávání informačních materiálů

Podporovaná témata: 

 • Boj proti diskriminaci
 • Boj proti věkovým stereotypům
 • Zlepšování obrazu stáří a stárnutí ve společnosti
 • Zvýšení povědomí veřejnosti o otázkách přípravy na stárnutí, včetně přípravy na odchod do důchodu
 • Boj proti tzv. hoaxům a falešným zprávám
 • Zvyšování informační gramotnosti

 

IV. Poradenství a právní pomoc v oblasti ochrany lidských práv seniorů

Podporované aktivity: 

 • Realizace poradenství
 • Provoz poradenských webových portálů
 • Činnost poradenských center

Podporovaná témata: 

 • Poradenství v oblasti lidských práv seniorů
 • Spotřebitelská práva a zvyšování odolnosti proti nekalým obchodním praktikám
 • Poradenství v oblasti trhu práce
 • Podpora seniorů v oblasti sociálních agend bydlení (sociální dávky, sociální práce, sociální podpora atp.)
 • Neformální péče a její poskytování

 

2.2 Podprogram na podporu kapacit střešních seniorských a proseniorských organizací:

Podpora střešních seniorských a proseniorských organizací, které budou prostřednictvím tohoto dotačního titulu podporovat rozvoj a zkvalitňování činnosti svých členů (poboček a členských organizací střešní organizace).

Podporované aktivity:

 • Pravidelná komunikace se členy
 • Semináře a vzdělávací akce
 • Kulaté stoly členů
 • Podpora činnosti a metodické vedení regionálních poboček a/nebo členských NNO atd.

 

Oprávněný žadatel:

– o. p. s., spolky, ústavy, církve, nadace

– existence organizace nejméně 1 rok před uzávěrkou přijímání žádostí a zároveň musí v tomto období prokazatelně pracovat v oblasti proseniorských služeb (musí být zakotveno ve stanovách/zřizovací listině)

– žadatel musí mít působnost alespoň v 5 krajích ČR (tzn., aktivity musí být v těchto krajích prokazatelně realizovány).

Dotaci lze poskytnout maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na schválený projekt. Úhradu zbylých 30 % celkových nákladů na uskutečnění schváleného projektu je příjemce povinen zajistit z jiných zdrojů než ze státního rozpočtu, například z obecních a krajských rozpočtů a dalších zdrojů.

Přímé náklady: nákup materiálu, zařízení a vybavení do 40 tis., mzdové náklady, služby (nájem, energie, lektorské, poradenské a právní služby, internet apod.)

Požadavek na úhradu nepřímých nákladů včetně mzdových nákladů technickohospodářských zaměstnanců může tvořit maximálně 14 % celkového požadavku na dotaci.

Dotace pro NNO 2020 od MMR

Program obsahuje čtyři oblasti, termín pro podávání žádosti je do 31. ledna 2020:

 1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb

Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady.

Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér ve stávajících stavbách. Zpracovávání a poskytování metodických informací pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí.

 

 1. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení

Podpora aktivit zaměřených na poskytování odborného poradenství v oblasti bydlení nebo na zvyšování odborné kvalifikace pracovníků organizací poskytujících poradenství v oblasti bydlení (školení, semináře, odborné supervize, apod.).

 

 1. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

Podporovány budou systémově založené či jednorázové aktivity nadobecního charakteru, u kterých lze předpokládat prokazatelný pozitivní dopad na širší, kvantifikovatelné cílové skupiny z okruhu aktérů regionálního rozvoje. Preferovány budou aktivity založené na principech udržitelného rozvoje, aplikacích chytrých řešení a zavádění strategického plánování a řízení územního rozvoje do praxe.

 1. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni

Obnova značení turistických tras a certifikace dálkových turistických tras v ČR

 

Oprávněným žadatelem:

Spolky, ústavy, o. p. s., nadace (u 4. oblasti  pouze spolek)

 

Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % „celkových uznatelných nákladů schváleného projektu“.

Přímé náklady: osobní náklady, služby, provozní náklady

Programy v oblasti rodinné politiky pro rok 2020 v Praze

Jedná se o grantové řízení hl. m. Prahy (Granty HMP) a jsou podporováni žadatelé na území Prahy. Podporované oblasti rodinné politiky jsou rozděleny do následujících čtyř podprogramů, vyhlašované na podzim:

 1. Podpora funkční rodiny (biologické i náhradní rodiny) – preventivní aktivity na podporu stabilních vztahů v rodině
 • Aktivity na podporu slaďování rodinného a pracovního života
 • Podpora činnosti rodinných a komunitních center
 • Veřejné aktivity pro rodiny ve spolupráci s MČ
 • Aktivity, vzdělávání, semináře pro rozvoj preventivních, podpůrných aktivit na podporu partnerských    a rodičovských kompetencí a sourozeneckých vztahů

 

 1. Podpora dětí a rodičů z dysfunkčních rodin a dětí bez rodinného zázemí

(oprávněný Žadatel o Dotaci je organizace s pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí dále jen „SPOD“)

 • Sanace rodiny
 • Asistované styky
 • Podpora pobytových služeb (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)
 • Terapeutická práce s rodinou
 • Podpora dětí a mladých dospělých do 26 let opouštějící zařízení ústavní výchovy při začleňování do     běžného života

 

 1. Náhradní rodinná péče

(oprávněný Žadatel o Dotaci je organizace s pověřením k výkonu SPOD na činnosti, na které žádá o Dotaci)

 • Aktivní vyhledávání pěstounů
 • Systematická podpora osvojitelů a žadatelů o osvojení

 

 1. Aktivizace rodin s dětmi – dobrovolnické služby

(oprávněný Žadatel o Dotaci je organizace s registrovaným dobrovolnickým programem u Ministerstva vnitra ČR, dále má organizace pověření k výkonu SPOD nebo je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

 • Podpora vzdělávání dobrovolníků
 • Mentoringové dobrovolnictví v rodině (aktivity na rozvoj osobnosti, samostatnosti, vhodného trávení volného času, rozvoj psychosociálních dovedností, posilování mezilidských vztahů)

Program  – Rodinná politika je určen právnickým osobám, které provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti služeb pro rodinu; jedná se o projekty, které jsou určeny občanům hlavního města Prahy a podporují a posilují funkci biologické a náhradní rodiny. Nejedná se o sociální služby registrované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Oprávněný žadatel:

 • spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, církve, o. p. s
 • Existence organizace více než jeden rok

Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtových nákladů.