Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení (výzva č. 46 OP PPR)

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení (výzva č. 46 OP PPR)

Tato výzva Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení (výzva č. 46 OP PPR) je zaměřena na posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci. Mezi podporované aktivity patří vznik kulturně komunitního centra nebo vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení. Podpořen bude také vznik nízkoprahových denních center, kontaktních center a rozvoj např. azylových domů, nocleháren, domů na půl cesty a další.

I. Summary klíčových informací k Výzvě 

Parametry 

∙ Termín příjmu žádostí: 19. 3. 2020 – 23. 6. 2021, 16:00

∙ Druh výzvy: průběžná

∙ Max. délka projektu: 24 měsíců

∙ Deadline pro ukončení projektu: 31. 12. 2023

∙ Disponibilní prostředky Výzvy:

 • pro skupinu aktivit A: 90 000 000 Kč
 • pro skupinu aktivit B: 83 000 000 Kč
 • pro skupinu aktivit C: 76 000 000 Kč
 • pro kombinované projekty: 30 000 000 Kč100 mil. Kč

∙ Výše dotace:

 • pro skupinu aktivit A: 500 tis. Kč max. 10 mil. Kč
 • pro skupinu aktivit B: 500 tis. Kč max. 10 mil. Kč
 • pro skupinu aktivit C: 500 tis. Kč max. 50 mil. Kč
 • pro kombinované projekty: 500 tis. Kč max. 15 mil. Kč

 

∙ Realizace projektu musí probíhat v hl. m. Praze

 

Žadatel 

∙ Nestátní neziskové organizace pro všechny skupiny aktivit

∙ Nestátní neziskové organizace pro skupinu aktivit C, které jsou vlastníky bytového fondu či nebytových prostor, jejichž úprava je předmětem projektu, musí současně s definicí uvedenou v předchozí odrážce splnit rovněž požadavek na působení v oblasti řešení problematiky bezdomovectví nejméně od roku 2016 – z hlediska této výzvy se jedná o nestátní neziskové organizace, jež nejméně od roku 2016 průběžně poskytují osobám z cílových skupin (viz část 4.2. této výzvy) registrovanou sociální službu zaměřenou na prevenci bezdomovectví, případně nejméně od roku 2016 průběžně realizují pro osoby z cílových skupin (viz část 4.2. této výzvy) a s jejich přímým zapojením jiné aktivity zaměřené na prevenci bezdomovectví.

∙ hl. m. Praha a městské části hl. m. Prahy, včetně organizací jimi zřizovaných a založených

 

Výše dotace 

∙ Nestátní neziskové organizace: 100 %

∙ Hl. m. Praha, PO hl. m. Prahy, MČ hl. m. Prahy, PO MČ hl. m. Prahy: 90 %

∙ Ostatní organizace zřízené a založené hl. m. Prahou či MČ hl. m. Prahy: 85 %

 

Způsobilé náklady 

 • rekonstrukce a modernizace objektů (vč. nezbytných demolic, technické infrastruktury, technického zařízení budov a ploch)
 • nákup nemovitého majetku
 • nákup nového či použitého zařízení a vybavení (vč. nákupu a instalace technologií)
 • pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, pořízení nehmotného majetku souvisejícího s realizací projektu (např.: licence)
 • Pro projekty podané ve skupině aktivit C je stanoven limit na maximální výši celkových způsobilých výdajů projektu v závislosti na počtu upravovaných či nově vznikajících bytů sociálního bydlení: Při zahrnutí úpravy jednoho bytu (včetně všech dalších úprav s bytem souvisejících a úprav společných prostor) mohou být celkové způsobilé výdaje projektu maximálně ve výši 1 600 000 Kč; s úpravou každého dalšího bytu lze celkové způsobilé výdaje projektu navýšit vždy maximálně o 1 600 000 Kč.
 • Ve skupině aktivit C není podporováno pořízení bytů sociálního bydlení formou výstavby ani nákupu; výdaje spojené s výstavbou a/či nákupem bytů nejsou způsobilé

 

II. Podporované aktivity

Skupina aktivit A – Podpora sociálních služeb

Poskytování všech podpořených sociálních služeb ve skupině aktivit A musí být zahájeno do 6 měsíců po ukončení realizace každého projektu (investiční fáze).

Na konci realizace projektu (investiční fáze) nebo nejpozději do tří měsíců od ukončení realizace projektu (investiční fáze) musí být sociální služba, která je předmětem projektu, registrována.

Do jedné žádosti o podporu podané ve skupině aktivit A je možné zahrnout jednu i více sociálních služeb popsaných níže v bodech 1) a 2).

Vznik sociální služby nemusí být vázán na založení nového subjektu (tj. nové právnické osoby s vlastním IČ).

Podporované aktivity A:

A 1) Vznik sociálních sužeb

Podporován je vznik sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dálezákon o sociálních službách) ve smyslu vytvoření nových kapacit těchto sociálních služeb pro osoby z cílových skupin (viz část 4.2. této výzvy):

– nízkoprahová denní centra,

– kontaktní centrum.

Vytvoření nových kapacit uvedených sociálních služeb může být realizováno založením nového zařízení nebo navýšením kapacity stávajícího / stávajících zařízení při splnění podmínky, že celková kapacita jednotlivého zařízení, v němž bude sociální služba poskytována, nepřesáhne kapacitu uvedenou pro danou sociální službu v této tabulce:

Soc. služba Specifikace sociální služby pro tuto výzvu Kapacita sociální služby
Nízkoprahová denní centra (dále NDC) Podpořeno bude vytvoření nových kapacit sociální služby dle § 61 zákona o sociálních službách formou vzniku nejvýše dvou zařízení NDC, nebo formou navýšení kapacity stávajícího zařízení NDC či stávajících zařízení NDC. Celkové navýšení kapacity služby NDC v této výzvě je max. v rozsahu odpovídajícím dvěma zařízením NDC. Maximální denní kapacita 100 klientů / zařízení s okamžitou kapacitou 30 klientů / zařízení
Kontaktní centrum Podpořeno bude vytvoření nových kapacit sociální služby dle § 59 zákona o sociálních službách formou vzniku jednoho zařízení kontaktního centra, nebo formou navýšení kapacity stávajícího zařízení kontaktního centra či stávajících zařízení kontaktních center. Celkové navýšení kapacity služby kontaktní centrum v této výzvě je max. v rozsahu odpovídajícím jednomu zařízení kontaktního centra. Maximální denní kapacita 50 klientů / zařízení s okamžitou kapacitou 30 klientů / zařízení

 

 

A 2) Rozvoj sociálních služeb

Podporován je rozvoj těchto již zavedených sociálních služeb dle zákona o sociálních službách ve smyslu jejich modernizace bez navyšování kapacity (tj. v mezích jejich stávající registrace):

– raná péče (§ 54),

– tlumočnické služby (§ 56),

– azylové domy (§ 57),

– domy na půl cesty (§ 58),

– kontaktní centra (§ 59),

– krizová pomoc (§ 60),

– intervenční centra (§ 60a),

– nízkoprahová denní centra (§ 61),

– nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62),

– noclehárny (§ 63),

– služby následné péče (§ 64),

– sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65),

– sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66),

– sociálně terapeutické dílny (§ 67),

– terénní programy (§ 69),

– sociální rehabilitace (§ 70).

 

Skupina aktivit B – Podpora aktivizace komunitního života

Podporován je vznik kulturně komunitních center.

Vznikem kulturně komunitního centra se rozumí založení nového zařízení, v němž budou provozovány sociálně aktivizační aktivity směřující k sociálnímu začleňování osob z cílových skupin (viz část 4.2. této výzvy). Prostory nebyly před předložením žádosti o podporu k tomuto účelu žadatelem využívány.

Kulturně komunitní centra jsou pro účely této výzvy nezisková a nekomerční zařízení, která realizují sociální, kulturní a pohybové aktivity, jejichž primárním cílem je posilování místní sociální soudržnosti a sociální začleňování. Mohou vznikat zcela nově, nebo mohou stávající místní instituce (např. knihovny, kulturní domy apod.) rozšířit své působení na nové sociálně aktivizační aktivity.

Realizace sociálně aktivizačních aktivit ve všech podpořených kulturně komunitních centrech musí být zahájena do 6 měsíců po ukončení realizace každého projektu (investiční fáze).

Registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách nejsou ve skupině aktivit B podporovány. Podporován není vznik sportovních center a hal, sportovišť apod., ani rozvoj jižexistující sportovní infrastruktury, včetně zařízení a vybavení.

 

Skupina aktivit C – Podpora sociálního bydlení

Podporován je vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení, včetně chráněného bydlení.

Vznikem bytů sociálního bydlení se rozumí úprava stávajícího bytového fondu nebonebytových prostor ve veřejném vlastnictví či ve vlastnictví nestátních neziskových organizacípůsobících v oblasti řešení problematiky bezdomovectví nejméně od roku 2016 (viz část 3.3. tétovýzvy) na byty sociálního bydlení. Prostory nebyly před předložením žádosti o podporu k tomutoúčelu žadatelem využívány.

Rozvojem bytů sociálního bydlení se rozumí úprava stávajících bytů sociálního bydlení veveřejném vlastnictví či ve vlastnictví nestátních neziskových organizací působících v oblastiřešení problematiky bezdomovectví nejméně od roku 2016 (viz část 3.3. této výzvy) za účelemzvýšení kvality, rozšíření bytů s navýšením kapacity apod.

Veřejným vlastnictvím se rozumí bytový fond a nebytové prostory ve vlastnictví hl. m. Prahy,včetně bytů a nebytových prostor svěřených do správy městských částí hl. m. Prahy, případně vevlastnictví státu.

Podporovány jsou tyto typy sociálního bydlení:

 • Sociální byt – prostor, který podle příslušných právních předpisů svým stavebně technickýmuspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen. Je poskytován na základě uzavřené nájemní smlouvy osobám z cílové skupiny (viz část 4.2. této výzvy), u nichž je identifikována potřeba poskytování sociální práce. Současně je sociální byt určen pro osoby, které nemají dostatečné kompetence bydlet bez podpory. Sociální byt může být určen i pro osoby s dluhy na nájemném4.2. této výzvy), u nichž je identifikována potřeba poskytování sociální práce. Současně je sociální byt určen pro osoby, které nemají dostatečné kompetence bydlet bez podpory. Sociální byt může být určen i pro osoby s dluhy na nájemném.
 • Dostupný byt – prostor, který podle příslušných právních předpisů svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen. Je poskytován na základě uzavřené nájemní smlouvy osobám z cílové skupiny (viz část 4.2. této výzvy), u nichž může být identifikována potřeba poskytování sociální práce. Dostupný byt je určen pro osoby, které mají dostatečné kompetence k bydlení bez podpory a režimu (např. senioři, osoby se zdravotním postižením apod.).
 • Chráněné bydlení – pobytová služba poskytovaná dle § 51 zákona o sociálních službách. Registrace sociální služby bude doložena na konci realizace projektu (investiční fáze) nebo nejpozději do tří měsíců od ukončení realizace projektu (investiční fáze). V rámci podpory vzniku bytů sociálního bydlení bude podpořeno vytvoření nových kapacit sociální služby dle § 51 zákona o sociálních službách; celkové navýšení kapacity služby v této výzvě je max. o 6 lůžek.

Součástí projektu může být také poměrná část nezbytných úprav společných prostor nemovitosti, v níž se byty sociálního bydlení nacházejí, a venkovních prostor, které k této nemovitosti náleží.

Využívání (obsazení) sociálního bydlení osobami z cílové skupiny musí být zahájeno do 6 měsíců po ukončení realizace každého projektu (investiční fáze).

Poskytovatel podpory s ohledem na zamýšlený charakter projektů předpokládá, že celková současná hodnota výdajů provozu sociálního bydlení (včetně nezbytné údržby, oprav a reinvestic) za dobu kalkulované životnosti projektu bude vyšší nebo rovná celkové současné hodnotě příjmů ze sociálního bydlení. Pro opačný případ Smlouva o financování / Podmínky realizace s příjemcem stanoví mechanizmus, kdy o kladný rozdíl těchto hodnot bude poměrně k míře spolufinancování snížena dotace.

V případě sociálních bytů a dostupných bytů musí být po celou dobu udržitelnosti (resp. nejpozději od obsazení bytů) cílové skupině dostupná podpora v bydlení ve formě sociální práce nebo komunitní péče.

V případě chráněného bydlení musí být po celou dobu udržitelnosti (resp. nejpozději od obsazení bytů) cílové skupině poskytována registrovaná sociální služba v souladu se zákonem o sociálních službách.

Realizace projektu nesmí vést k segregaci cílových skupin. Z tohoto důvodu není podporován vznik, ani rozvoj bytových domů se samostatným číslem popisným určených výhradně k sociálnímu bydlení, s výjimkou jednotlivých bytových domů s nejvýše 12 bytovými jednotkami. Podporováno je sociální bydlení formou rozptýlených bytů, počet bytů sociálního bydlení v jednotlivých domech se samostatným číslem popisným s více než 12 bytovými jednotkami může být maximálně 12 bytů + podíl 20 % z ostatních bytů v domě (příklad: bytový dům se samostatným číslem popisným má celkem 37 bytových jednotek, maximální počet bytů určených k sociálnímu bydlení může být 17, tj. 12 bytů + 20 % z ostatních 25 bytů). V případě, že u domů se samostatným číslem popisným s více než 12 bytovými jednotkami vychází počet bytů sociálního bydlení na desetinná místa, zaokrouhlí se matematicky na nejbližší celé číslo (příklad: 13,5 bytů sociálního bydlení se zaokrouhlí na 14 bytů sociálního bydlení, zatímco 13,4 bytů sociálního bydlení se zaokrouhlí na 13 bytů sociálního bydlení). Pořízení bytů sociálního bydlení formou výstavby, ani nákupu není podporováno.

Ubytovny a zařízení dočasného nestandardního ubytování nejsou podporovány.

 

III. Cílové skupiny

Podporovanými cílovými skupinami jsou tyto osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené:

Skupiny aktivit A a B:

 • osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných
 • rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem /samoživitelkou
 • děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci
 • senioři
 • osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím
 • osoby dlouhodobě pečující o závislého člena rodiny (nikoliv rodiny s dětmi)
 • příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů aazylantů
 • oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmia osoby poskytující sexuální služby za úplatu
 • osoby závislé a ohrožené závislostmi
 • osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějícípěstounskou péči
 • osoby po (ve) výkonu trestu

 

Skupina aktivit C:

Ve skupině aktivit C jsou podporovány tyto osoby v bytové nouzi a / nebo osoby, které vynakládajína bydlení více než 40 % svých disponibilních příjmů:

 • osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných
 • rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem /samoživitelkou
 • senioři
 • osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím
 • příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů
 • oběti domácího násilí
 • osoby po (ve) výkonu trestu
 • osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějící pěstounskou péči

Bytová nouze je definována jako absence bydlení, ohrožení ztrátou bydlení či nevhodné bydlení. Podrobnější informace o osobách v bytové nouzi jsou k dispozici v příloze č. 2 této výzvy. Pro osobu, jež vynakládá na bydlení více než 40 % svých disponibilních příjmů, platí, že zároveň její celkové majetkové poměry a příjem (resp. příjem domácnosti) po úhradě nákladů na bydlení nepřesahují 2,25 násobku životního minima a tato majetková a příjmová situace trvá nejméně 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. V případě rozvoje bytů sociálního bydlení, kdy jsou byty obsazeny osobami z cílových skupin již před zahájením realizace projektu, patří tyto osoby do podporovaných cílových skupin za předpokladu, že byly ke dni uzavření nájemní smlouvy osobami v bytové nouzi a / nebo osobami vynakládajícími na bydlení více než 40 % svých disponibilních příjmů dle výše uvedené definice.

 

IV. Specifická omezení

 • veškeré aktivity ve prospěch cílových skupin musí být realizovány na území hlavního města (programová oblast a území dopadu)

 

V. Indikátory

Skupina aktivit A:

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

5 54 05 Počet podpořených nových zázemí pro služby a sociální práci

5 55 01 Míra využívání / obsazenosti podpořené služby

6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce

 

Skupina aktivit B:

5 52 01 Počet podpořených zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit

5 52 05 Počet podpořených nových zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit

5 55 01 Míra využívání / obsazenosti podpořené služby

6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce

 

Skupina aktivit C:

5 53 01 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení

5 53 05 Počet podpořených nových bytů pro sociální bydlení

5 53 20 Průměrný počet osob využívající sociální bydlení

 

 

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/