Podpora sociálního podnikání mimo Prahu

Podpora sociálního podnikání mimo Prahu

V nedávné době byla v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlášena výzva na podporu sociálního podnikání mimo Prahu. Na aktivity, zaměřující se vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání pro integrační a environmentální sociální podniky, je vyhrazeno až 150 mil. Kč.

Podporované aktivity

 • Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik (podnikání musí naplňovat principy – společensky prospěšný cíl, sociální prospěch, ekonomický prospěch, environmentální prospěch a místní prospěch)
 • Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – environmentální sociální podnik.
 • Doporučené klíčové aktivity:
  • vytvoření a zachování pracovních míst
  • vzdělávání zaměstnanců
  • marketing sociálního podniku
  • provozování sociálního podnikání
  • sledování environmentálního dopadu (relevantní pro environmentální sociální podnik)

Kdo může žádat o dotaci

 • Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
 • Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
  • veřejná obchodní společnost
  • komanditní společnost
  • společnost s ručením omezeným
  • akciová společnost
  • evropská společnost
  • evropské hospodářské zájmové sdružení
  • družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost)
 • Nestátní neziskové organizace
  • obecně prospěšné společnosti
  • ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • církevní právnické osoby
  • spolky
  • nadace a nadační fondy

Partner

V rámci této výzvy je přípustný pouze partner bez finančního příspěvku. Právní forma partnera bez finančního příspěvku není omezena.

Cílové skupiny

Pro integrační sociální podnik:

 • Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby v nebo po výkonu trestu
 • Osoby opouštějící institucionální zařízení
 • Azylanti do 12 měsíců od získání azylu
 • Osoby pečující o jiné závislé osoby a neformální pečovatelé

Pro environmentální sociální podnik:

 • Neaktivní osoby
 • Osoby pečující o malé děti
 • Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let
 • Lidé mladší 30 let

Celková alokace výzvy

150 mil. Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400 tis. Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:  6 mil. Kč

Forma podpory: ex-ante

Míra spolufinancování

EU: 85 % způsobilých výdajů

Státní rozpočet: 0%

Žadatel: 15%

Časová a místní způsobilost výdajů

Maximální doba realizace projektu je 24 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2021

Projekt lze podávat od 19. 9. 2017 do 30. 11. 2018, 12:00

Místo realizace

Celá ČR a EU. Sídlo žadatele může být kdekoliv na území České republiky (vč. Prahy), ale realizace projektu musí být mimo území Hlavního města Prahy

Místo dopadu

celá ČR mimo hl. m. Prahy

Datum vyhlášení výzvy

30. 6. 2017

Druh výzvy

Průběžná

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI