Podpora sociálního začleňování v Praze

Podpora sociálního začleňování v Praze

Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze (2. výzva) je zaměřena na zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb. Mezi její cíle patří i zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce. Stejně tak i zvyšování kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

OP: Zaměstnanost

Výzva č. 03_18_095

Podporované aktivity:

 • Aktivita č.1 Podpora osob s duševním onemocněním, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob
 • Aktivita č. 2 Podpora osob s poruchou autistického spektra (osob s PAS), včetně podpory jejich rodin a pečujících osob
 • Aktivita č. 3 Podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta
 • Aktivita č. 4 Podporu neformální péče a sdílené péče
 • Aktivita č. 5 Podpora osob ohrožených látkovými i nelátkovými závislostmi
 • Aktivita č. 6 Podpora profesionální realizace sociální práce na obcích
 • Aktivita č. 7 Podpora aktivit pro cílovou skupinu migranti
 • Aktivita č. 8 Podpora prevence a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob
 • Aktivita č. 9 Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny

 

Kdo může žádat o dotaci:

 • Nestátní neziskové organizace
 • Sociální družstva
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy
 • Organizace zřizované hlavním městem Prahou
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Poskytovatelé sociálních služeb
 • Pro aktivitu č. 3:
  • Poskytovatelé domácí hospicové (paliativní) péče
  • Poskytovatelé sociálních služeb

Cílové skupiny:

Pro podporované aktivity 1 až 8:

 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
 • Neformální pečovatelé
 • Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
 • Imigranti a azylanti
 • Osoby ohrožené předlužeností
 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Místní samospráva

Pro aktivitu č.9:

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Sociální pracovníci
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace

Celková alokace výzvy: 150 000 000 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 10 000 000 Kč

Forma podpory: Ex ante

Míra spolufinancování ze strany žadatele:

 • Pro NNO ze strany žadatele 0 %
 • Pro podnikající subjekty ze strany žadatele 50 %
 • Pro územně samosprávní celky a jejich zřizované organizace 5 %
 • Pro školy a školská zařízení 0 %

Datum vyhlášení výzvy: 1. 11.2018

Projekt lze podávat:

 • Od 1. 11. 2018 od 8:00 h.
 • Do 28. 2. 2019 do 12:00 h.

Časová a místní způsobilost výdajů:

Maximální doba realizace projektu je 30 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 30. 6. 2022.

Místo realizace: celá ČR a EU

Místo dopadu: hl. město Praha

Druh výzvy: kolová

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI