Podpora sociálního začleňování v Praze

Podpora sociálního začleňování v Praze

Výzva č. 139 OP Z podporuje sociální začleňování vybraných oblastí, jako case management, zadluženost, inovativní řešení bezdomovectví, závislosti, duševní onemocnění, podpora ohrožených rodin, paliativní péče, podpora osob se zdravotním postižením a rozvíjení a zkvalitňování poskytovaných služeb/aktivit  (metodická podpora, supervize, síťování, vzdělávání odborných pracovníků, sebezkušenostní výcviky atd.)

 

Podporované aktivity

A: služby/aktivity zaměřené na přímou práci s cílovou skupinou osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, a to v následujících oblastech:

 1. Zavádění a posilování case managementu (koordinace péče a podpory) a mezi-agenturní spolupráce ve výkonu sociální práce na městských částech,
 2. Podpora prevence a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob,
 3. Podpora inovativních forem pomoci pro osoby ohrožené bezdomovectvím, látkovými i nelátkovými závislostmi a/nebo osoby s duševním onemocněním,
 4. Podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora služeb směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny,
 5. Podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta,
 6. Podpora osob se zdravotním postižením, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob.

B: činnosti zaměřené na rozvíjení a zkvalitňování poskytovaných služeb/aktivit uvedených v oblastech pod bodem A

 • metodická podpora při poskytování služby či aktivity (metodika práce s cílovou skupinou apod.),
 • metodická podpora při zavádění/zlepšování procesů a zvyšování kvality poskytovaných služeb a aktivit (podpora procesů standardizace činností),
 • nastavení a ověření systému hodnocení efektivity zaváděných procesů a poskytování služeb/aktivit,
 • vytvoření a zavedení udržitelných nových či inovovaných řešení (produkty, procesy, organizační uspořádání, příklady dobré praxe atd.); tato nová či inovovaná řešení musí vést k efektivnějšímu a transparentnějšímu využití zdrojů a představovat nové či netradiční přístupy a řešení s větší mírou pozitivního dopadu na klienta služby/aktivity,
 • supervize,
 • síťování (vytváření platforem, organizace diskusních setkání, sdílení dobré praxe apod.),
 • zavádění programů a nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce zaměřených na spolupůsobnost a návaznost pomáhajících intervencí,
 • vzdělávání odborných pracovníků, konkrétně:
  • další vzdělávání sociálního pracovníka dle §111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • kvalifikační a další vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle §116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (kvalifikační kurz musí být celý absolvován v době realizace projektu, tj. pracovník musí zahájit i ukončit svou účast v kurzu během realizace projektu),
  • akreditované/certifikované sebezkušenostní výcviky (kromě aktivity v oblasti bezdomovectví, závislostí a duš. onemocnění) za níže uvedených podmínek“
   • akreditace/certifikace výcviku od příslušné organizace/instituce,
   • akreditovaných výcviků se mohou účastnit pouze sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách,
   • minimální rozsah 100 hodin,
   • výcvik musí být celý absolvován v době realizace projektu (pracovník musí zahájit i ukončit svou účast ve výcviku během realizace projektu) a ukončen certifikátem či jiným dokladem o absolvování,
  • další (celoživotní) vzdělávání odborných pracovníků/pracovníků provádějících přímou práci s klienty (žadatel v žádosti o podporu detailně popíše cílovou skupinu pracovníků, jejich vzdělávací potřebu a formu a obsah vzdělávání, způsob zajištění vzdělávání).

Žádost o podporu lze zaměřit na:

 • aktivity pod bodem A (přímá práce s cílovou skupinou),
 • aktivity pod bodem B (rozvíjení a zkvalitňování služeb) – pouze u oblastí pod bodem A ,
 • kombinaci A a B.

 

Kdo může žádat o dotaci

 • Nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti a v oblasti práce s dětmi
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy (příspěvkové organizace, ústavy) působící v sociální oblasti a v oblasti práce s dětmi
 • Organizace zřizované hl. městem Prahou (příspěvkové organizace, ústavy) působící v sociální oblasti a v oblasti práce s dětmi
 • Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) resp. podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb

 

Cílové skupiny

 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené (děti a mladí lidé, kteří potřebují podporu v naplnění svých potřeb, zejména na úrovni preventivní, rodiče a další osoby (jedná o náhradní rodiče, třetí osoby apod.) vykonávající nezbytnou péči o dítě, osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku (senioři).
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
 • Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace
 • Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
 • Osoby ohrožené předlužeností
 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách
 • Místní samospráva

 

Celková alokace výzvy

100 mil. Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 tis. Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:  10 mil. Kč

Forma podpory: ex-ante

 

Míra spolufinancování ze strany žadatele:

 • Nestátní neziskové organizace: 100 %
 • Pro podnikající subjekty: 50 %
 • Pro územně samosprávní celky a jejich zřizované organizace: 95 %
 • Pro školy a školská zařízení: 100 %

 

Časová a místní způsobilost výdajů

Maximální doba realizace projektu je 24 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 30. 6. 2023

Projekt lze podávat od 2. 11. 2020 do 22. 12. 2020, 12:00 hodin

Místo realizace: Území hl. m. Prahy

Druh výzvy: Kolová

 

Odkaz na výzvu zde.

 

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/