Podpora sociálního začleňování v Praze

Podpora sociálního začleňování v Praze

V nedávné době byla v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlášena výzva na podporu sociálního začleňování v Praze. Na aktivity, zaměřující se na přímou práci s osobami s duševním onemocněním a podporu paliativní péče v přirozeném prostředí klientů, je vyhrazeno až 100 mil. Kč.

Podporované aktivity

Ve výzvě jsou podporovány aktivity, které mají přímý dopad na cílovou skupinu. V projektech je možné spolu s aktivitami souvisejícími s přímou prací s cílovou skupinou podpořit i aktivity zaměřené na strategickou/koncepční/metodickou činnost (např. jednou z aktivit může být vytvoření metodiky žadatele v oblasti podpory o klienty s poruchami autistického spektra, ale zároveň projekt musí obsahovat aktivity, které v přímé práci s cílovou skupinou ověřují vytvořenou metodiku).

 • Podpora osob s duševním onemocněním, podpora jejich rodin a pečujících (aktivita povede ke zlepšení nebo obnově schopnosti sociálního fungování v přirozeném prostředí a bude účinně předcházet ústavní péči. Podporována bude terénní péče v multidisciplinárním týmu, case management, zapojení peer konzultantů a koordinace dobrovolníků, a dále jednotlivé druhy sociálních služeb.) V rámci této aktivity bude podporováno:
  • využití specifických metod a technik,
  • využití individualizovaného přístupu
  • podpora respitní péče
  • výkon práce se zaměřením na identifikaci potřeb osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených na úrovni odborných postupů při případové práci, metodické činnosti a koordinaci nástrojů pomoci
  • podpora preventivních služeb na podporu rodiny
  • aktivity směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a vedoucí ke stabilizaci rodiny
  • motivační programy
  • aktivity na podporu rodičovských kompetencí a praktických dovedností
  • aktivity směřující na nastavování rolí při zajištění chodu rodiny a domácnosti v případě změny chování klienta při ataku jeho nemoci
  • podpora nácvikové a odlehčovací činnosti vedoucí ke stabilizaci a fungování rodiny, – podpora řešení finanční situace, rozšíření kvalifikace, kombinování péče se zaměstnáním, právní poradenství, apod.
 • Podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta, zejména aktivity zaměřené na rozvoj domácí hospicové péče v rámci sociální oblasti:
  • koordinace multidisciplinární domácí hospicové (paliativní) péče
  • koordinace a edukace pro rodinné příslušníky či osoby blízké (pečujících rodiny) v oblasti dostupných možností a zapojení se do domácí hospicové (paliativní) péče
  • poradenská a asistenční činnost při využití a poskytování kompenzačních pomůcek v rámci domácí hospicové (paliativní) péče
  • nákup kompenzačních pomůcek pro poskytovatele domácí hospicové (paliativní) péče, nákup asistivních pomůcek sloužící k usnadnění samostatného života
  • podpora ošetřujícího personálu poskytovatelů domácí hospicové (paliativní) péče (supervize hospicového týmu)
  • vzdělávání a poradenství pro osoby pečující apod.
 • Podpora aktivit zaměřených na pečující osoby a podporu neformální péče
  • Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče a sdílené péče

Nebude podporováno:

 • poskytování činností komerční povahy, včetně komerčních volnočasových aktivit
 • jazykové kurzy (s výjimkou kurzů českého jazyka)
 • rekvalifikační kurzy
 • tvorba vzdělávacích programů, vytvoření e-learningových kurzů
 • osvětová činnost jako samostatný projekt
 • aktivity související s podporou dětí mladších 15 let

Kdo může žádat o dotaci

 • nestátní neziskové organizace
  • obecně prospěšné společnosti
  • církevní právnické osoby
  • spolky
  • ústavy podle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • nadace a nadační fondy
 • sociální družstva
 • městské části hl. m. Prahy
 • organizace zřizované obcemi/městskými částmi hl. m. Prahy působící v sociální oblasti
 • organizace zřizované kraji/hl. m. Prahou
 • dobrovolné svazky obcí
 • poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Pro aktivitu 2 jsou oprávněnými žadateli:

 • poskytovatelé domácí hospicové (paliativní) péče
 • poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb. § 34 písmeno d) domovy pro osoby se zdravotním postižením, písmeno e) domovy pro seniory a písmeno f) domovy se zvláštním režimem, pokud prokáží smluvní spolupráci o zajištění specializované paliativní péče se zařízením domácí hospicové (paliativní) péče

Cílové skupiny

 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby s kombinovanými diagnózami
 • Osoby pečující o malé děti
 • Neformální pečovatelé
 • Osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k věku
 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

Celková alokace výzvy

100 mil. Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 mil. Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:  15 mil. Kč

Forma podpory: ex-ante

Míra spolufinancování

Pro NNO: EU 50 %, státní rozpočet 50 %

Pro podnikající subjekty: EU 50 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 50 %

Pro územně samosprávní celky – městské části hlavního města Prahy a jejich zřizované organizace: EU 50 %, státní rozpočet 45 %, žadatel 5 %

Časová a místní způsobilost výdajů

Minimální doba realizace projektu je 12 měsíců, maximální 36 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 30. 6. 2021

Projekt lze podávat od 19. 9. 2017 do 30. 10. 2017, 12:00

Místo realizace: celá ČR a EU

Místo dopadu: území hlavního města Prahy

Datum vyhlášení výzvy: 19. 6. 2017

Druh výzvy: Kolová

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI