Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Tato výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

OP: Praha pól růstu

Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Podporované aktivity:

Podporované aktivity v mateřských školách:

 • 1. personální podpora
 • 2. Přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách
 • 3. Projektová výuka
 • 4. Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol
 • 5. Komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol

Mateřské školy musí do projektu povinně zařadit tyto aktivity (vždy minimálně jednu z možných jednotek v rámci aktivity):

 • 5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí
 • 5.2 Komunitně osvětová setkávání

 

Podporované aktivity v základních a středních školách:

 • 1. Personální podpora
 • 2. Přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách
 • 3. Projektová výuka
 • 4. Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol
 • 5. Komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol

Základní a střední školy musí do projektu povinně zařadit tyto jednotky (vždy minimálně jednu z možných jednotek v rámci aktivity):

 • 3.1 Projektová výuka
 • 5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí
 • 5.2 Komunitně osvětová setkávání

 

Kdo může žádat o dotaci:

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 •  Mateřské, základní, střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy

Cílové skupiny:

 • Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 •  Děti, žáci mateřských, základních a středních škol
 •  Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem (dále jen dítě s OMJ) – do této cílové skupiny řadíme děti s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, což znemožňuje jejich plnohodnotné začlenění do procesu vzdělávání i do společnosti. Tato definice je naplněna splněním minimálně jedné z níže uvedených variant: o děti, jejichž minimálně jeden rodič má jiné státní občanství, o děti z migrantských rodin s českým občanstvím, o děti krajanů navracejících se zpět do ČR po dlouhodobých pobytech v zahraničí, o děti z bilingvní rodiny, kde dominuje jiný než český jazyk.

Celková alokace výzvy: 300 000 000 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jednu školu se stanoví dle tohoto vzorce: 500 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 3 000 Kč) V případě, že součástí právnické osoby je mateřská i základní škola, se částka 500 000 Kč počítá zvlášť za mateřskou a zvlášť za základní školu, celkem tedy 1 000 000 Kč. Maximální částka na podpořenou školu nesmí překročit částku 6 000 000 Kč. Maximální částka na jednu žádost o podporu nesmí překročit částku 6 000 000 Kč. Maximální částky není možné v průběhu realizace navýšit.

Forma podpory: ex ante

Míra spolufinancování ze strany žadatele:

 • Hlavní město Praha 5 %
 • Městské části hl. m. Prahy 5 %
 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku (MŠ, ZŠ, SŠ včetně škol soukromých a církevních) 0 %
 • Státní mateřské, základní, střední školy 50 %

Datum vyhlášení výzvy: 5. 12. 2018

Projekt lze podávat:

 • Od 7. 1. 2019
 • Průběžné uzávěrky: 28. 3. 2019 (16:00 h), 3. 7. 2019 (16:00h)
 • Do: 26. 9. 2019 do 16:00 h

 

Časová a místní způsobilost výdajů:

Maximální doba realizace projektu je 30 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2021.

Druh výzvy: Průběžná

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference:

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI