Podpora zaměstnanosti mladých

Podpora zaměstnanosti mladých

Fond pro zaměstnanost mladých podporuje projekty, které se zaměřují na udržitelné a řádné zaměstnávání mladých lidí v 18 přijímajících zemích (15 přijímajících států Fondů EHP a Norska + Irsko, Itálie a Španělsko).

Finanční prostředky jsou určeny na iniciativy usilující o zajištění přístupu k zaměstnání, vzdělání nebo odborné přípravě

Celková alokace: 11,5 mil. EUR

Alokace na jednotlivé projekty: 1-2 mil. EUR

Míra spolufinancování: až 85 % (v případě neziskových orgnizací až 100 %)

Konečný termín přijímání Žádostí o grant: 5.1.2021 (12:00 bruselského času)

Registrace partnerů je možná pouze do čtyř týdnů před termínem pro podání úplných návrhů, tj. do 11. prosince 2020.

Nejzazší termín způsobilosti výdajů: 30.04.2024 (První a poslední datum způsobilosti každého projektu bude uvedeno ve smlouvě o projektu daného projektu)

Cílové skupiny

 • Mladí lidé bez zaměstnání, vzdělávání nebo odborné přípravy ve věku od 25 do 29 let, kteří žijí v malých městech, na předměstích nebo ve venkovských oblastech
 • Mladé matky, které nejsou zaměstnané, nemají vzdělání ani nemají odbornou přípravu ve věku od 25 do 29 let
 • Dlouhodobě nezaměstnaní ve věku od 25 do 29 let.

Lidé, kteří čelí mnoha překážkám při vstupu na trh práce (jako je chudoba, sociální vyloučení, diskriminace, zdravotní postižení nebo špatné duševní zdraví), mají v rámci cílových skupin nejvyšší prioritu.

Požadované výstupy

 • Zlepšená situace v oblasti zaměstnanosti cílových skupin
 • Zvýšená účast osob cílových skupin na vzdělávání a odborné přípravě
 • Zvýšený počet sociálně začleněných osob z cílových skupin
 • Vyvinuté nebo přijaté inovativní přístupy ke snižování nezaměstnanosti mladých lidí
 • Zvýšená nadnárodní spolupráce v otázkách trhu práce
 • Zvýšené znalosti o dopadech činností iniciativ v oblasti zaměstnanosti zaměřených na cílové skupiny
 • Navyšená kapacita pro hodnocení účinků iniciativ v oblasti zaměstnanosti osob z cílových skupin ve výzkumných institucích
 • Zvýšené využívání dopadových studií mezi tvůrci politik
 • Zvýšené znalosti o účincích pandemie COVID-19 na cílovou skupinu

Způsobilí žadatelé a partneři

 • subjekty alespoň ze dvou zemí
 • v každé projektu musí být 1 vedoucí (hlavní) partner a alespoň 1 přijímací partner
 • Hlavní partner
  • jakýkoli způsobilý subjekt registrovaný v přijímacím státě – tzn. Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Řecko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko
 • Přijímací partner
  • jakýkoli způsobilý subjekt registrovaný v přijímacím státě (výčet přijímacích států viz výše), Irsku, Itálii nebo Španělsku
 • Odborný partner
  • jakýkoli způsobilý subjekt registrovaný na Islandu, Norsku či Lichtenštějnsku, členských státech mimo těch, které jsou uvedeny v předchozích dvou bodech
 • Způsobilí partner
  • subjekty veřejné nebo soukromé, obchodní nebo nekomerční a nevládní organizace, zřízené jako právnické osoby

Oblasti podpory

Všechny oblasti podpory zahrnují vytváření sítí a úzkou spolupráci se subjekty v jiných způsobilých zemích, včetně příslušných odborných partnerů.

Oblasti podpory

 1. Inovace a průzkum
  • nová experimentální řešení boje proti nezaměstnanosti mezi cílovými skupinami a zvýšení počtu udržitelných pracovních míst pro mladé lidi
  • nutné pilotní řešení a aplikaci nekonvenčních postupů
  • Žadatelé v této oblasti podpory musí v žádosti prokázat, že jejich nápady jsou pro jejich obor, odvětví, cílovou skupinu nebo zúčastněné země nové.
 2. Přenos know-how a osvědčených postupů
  • projekty s cílem otestovat známé postupy vyvinuté jinými
  • přenos know-how a osvědčených postupů v oblasti iniciativ v oblasti zaměstnanosti mladých lidí v evropských zemích s cílem vytvořit kvalitnější pracovní místa a snížit míru nezaměstnanosti mladých lidí z cílových skupin projektu
  • za účelem zajištění úspěšného přenosu know-how musí projekty zahrnout do aplikačních analýz konkrétní kontext a podmínky původních postupů a také návrhy, jak se přenesou do nového kontextu
 3. Analýza a výzkum
  • nadnárodní výzkumné sítě, které sdílejí myšlenky, teorie, postupy a zkušenosti o tom, jak hodnotit a provádět studie dopadů iniciativ zaměřených na řešení zaměstnanosti mladých lidí ve způsobilých zemích
  • společné žádosti od spolupracujících výzkumných institucí, které plánují zvýšit svou kapacitu podporou doktorandů v oblasti dopadových studií
  • zde je nutné zvážit zahrnutí odborných partnerů

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/