Pořízení i rekonstrukce prostor pro sociální bydlení mimo Prahu

Pořízení i rekonstrukce prostor pro sociální bydlení mimo Prahu

Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení (výzva č. 79). Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy. Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.

Podporované aktivity

 • Sociální bydlení: Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Kdo může žádat o dotaci

 • obce
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace

Cílové skupiny

Osoby v bytové nouzi:

 • osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut),
 • osoby v nízkoprahové noclehárně,
 • osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,
 • muži a ženy v azylovém domě,
 • matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,
 • úplné rodiny v azylovém domě,
 •  osoby v domě na půli cesty,
 • osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení),
 • osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu,
 • žadatelé o azyl v azylových zařízeních,
 • osoby po opuštění věznice, – osoby před opuštěním zdravotnického zařízení,
 • osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče,
 • muži a ženy v seniorském věku,
 • invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,
 • osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),
 • osoby bydlící v bytě bez právního důvodu,
 • osoby v nezákonně obsazené budově,
 • osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice),
 • osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,
 • osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení),
 • osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele,
 • osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení,
 • osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné).

Celková alokace výzvy: 702 882 353 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:

 • v režimu de minimis SOHZ za dvě rozhodná období a běžný fiskální rok: 15 000 000 Kč

Celkové způsobilé výdaje nesmí přesáhnout částku 500 000 EUR přepočtenou kurzem Evropské centrální banky ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 • v režimu SOHZ: 300 000 000 Kč

Forma podpory: ex-post

Míra spolufinancování (ze strany žadatele):

 • obce: 10%
 • nestátní neziskové organizace: 5%
 • církve: 5%
 • církevní organizace: 5%

Datum vyhlášení výzvy: 8. 3. 2018

Projekt lze podávat od 14. 6. 2018 do 18. 9. 2018.

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu může být zahájena zpětně od 1. 1. 2014 a ukončena do 31. 12. 2021.

Místo realizace: území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, na jejichž území se nenachází sociálně vyloučená lokalita či lokality, mimo hl. m. Prahu.

Druh výzvy: Kolová

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

 

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI