Posílení kapacit kvalifikovaných pracovníků pro interkulturní vzdělávání

Posílení kapacit kvalifikovaných pracovníků pro interkulturní vzdělávání

Tato výzva je zaměřena na posílení kapacit vymezených kvalifikovaných pracovníků –specialistů ve zdělávání v hl. m. Praze ve smyslu personální podpory, která následně přispěje k rozvoji inkluzivního klimatu mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol především ve vztahu k začleňování dětí, žáků a studentů s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ).

Cílem výzvy je zajistit dostatečný počet kvalifikovaných specialistů, které budou školy využívat při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů a při realizaci svých dalších aktivit.

Podporované aktivity

 • Realizace kurzu pro interkulturní pracovníky či komunitní tlumočníky:

Podporována je realizace vzdělávacích programů, kurzů či školení s cílem připravit interkulturní pracovníky či komunitní tlumočníky, kteří budou poskytovat dítěti s OMJ podporu v tlumočení do rodného jazyka. Kromě samotného formálního obsahu je interkulturní pracovník schopen tlumočit i reálie obsažené v proslovu, jejichž znalost a pochopení jsou naprosto nezbytné pro vzájemné porozumění. Svou činností se tak snaží eliminovat nedorozumění, která mohou při vzájemné interakci plynout z rozdílnosti jazyka a rozdílnosti kulturních vzorců. Umožní dětem s OMJ jejich lepší participaci na všech programech školy. Podstatné je, že se snaží napomoci v porozumění na obou stranách. Interkulturní pracovník tlumočí v daných situacích spojených se školou také rodičům dětí s OMJ, případně s dalšími veřejnými institucemi.

 • Kurz by měl obsahovat tyto vzdělávací oblasti: Migrace a integrace v ČR a EU, Sociální služby v ČR, Legislativa vztahující se k pobytu a práci migrantů v ČR, Interkulturní kompetence, Občanská společnost, role klíčových institucí, principy fungování NNO, Školství v ČR, Prevence a řešení konfliktů, Etika výkonu interkulturní práce/komunitního tlumočení, etické problémy a dilemata, Základní metody a techniky sociální práce, poradenské dovednosti, krizová intervence, Komunitní tlumočení, Základní slovní zásoba a nácvik tlumočení v cizím jazyce.
 • Realizace kurzu pro dvojjazyčné asistenty

Podporována je realizace akreditovaných vzdělávacích programů, kurzů či školení pro výkon práce tzv. dvojjazyčného asistenta, kteří zajišťují podporu pedagoga pří výuce dětí s OMJ. Dvojjazyčný asistent je angažován pro dočasnou i kontinuální práci v kolektivu třídy, kde je začleněno dítě s OMJ, a podporu poskytuje stěžejně pedagogovi, kterému je oporou při organizaci výuky pro celý kolektiva také tehdy, kdy cizí jazyk může být nadměrnou bariérou v komunikaci a porozumění. Dvojjazyčný asistent je významnou oporou v integračním procesu i rozvoji komunikačních dovedností dítěte s OMJ.

 • Příprava specialistů pro oblast rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu

Podporována je realizace vzdělávacích  programů,  kurzů  či  školení  pro  výkon  práce specialisty

či odborného garanta pro oblast rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu (dle dokumentu Competences for Democratic Culture zpracovaným v rámci projektu Rady Evropy,  dále  jen  CDC) a k

podpoře  zavádění  tohoto  modelu  do  prostředí mateřských, základních, středních či vyšších odborných škol v Praze.

Cílové skupiny

 • Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol a školských zařízení – dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Odborní a terénní pracovníci a další pracovníci organizací působících ve vzdělávání – jedná se např. o lektory volnočasových aktivit, lektory programů celoživotního vzdělávání, akademické pracovníky.

Kdo může žádat o dotaci

 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 • Nestátní neziskové organizace
 • Mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy
 • Vysoké školy

Celková alokace výzvy

80 mil. Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

 • Minimální výše způsobilých výdajů: 600 tis. Kč
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 5 mil. Kč

Časová a místní způsobilost výdajů

 • Zahájení příjmu žádostí: 2. 10. 2017
 • Ukončení příjmu žádostí: 24. 1. 2018, 16:00 hod.
 • délka projektu: 18 měsíců
 • Místo realizace: Hlavní město Praha, sídlo kdekoli v ČR

Druh výzvy

Kolová

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU.
Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě
profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám
nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a
mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

Neváhejte nás kontaktovat se svými dotazy a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Zeptejte se nás na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se
z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.
Vybrané reference naleznete na stránce reference.

ZÍSKAT DOTACI