Poslední velké dotace na výzkum a vývoj

Poslední velké dotace na výzkum a vývoj

V létě 2017 můžeme naposledy získat velké peníze na výzkumné, vývojové a inovační projekty v rámci Operačního programu Podnikání Inovace a Konkurenceschopnost (OP PIK) a Operačního programu Praha – pól růstu (OP PPR). Výzvy budou zaměřené nejenom na výzkum a vývoj, ale rovněž na zlepšení procesu výroby, inovace výrobků, nové výrobní stroje, transfer technologií, vědecké parky či inkubátory.

Z jakých programů bude možné dotace čerpat?

Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti, prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací a účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh.

Podporované aktivity:

Podpoří např. pořízení nových výrobních strojů a zařízení, hardwaru a softwaru. 

Podporovány jsou aktivity, které směřují k realizaci inovačního projektu, nebo k realizaci projektu na podporu ochrany a nákupu práv duševního vlastnictví. Podpora inovačních projektů zaměřených na zavedení nových metod organizace firemních procesů a zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů může být přidělena jen takovým projektům, které budou současně realizovat některou z aktivit změřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb a zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb

Žadatel/příjemce:

 • u inovačních projektů: podnikatelský subjekt; zemědělští podnikatelé a potravinářští podnikatelé
 • u projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví: Veřejná výzkumná instituce, Vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání, Podnikatelský subjekt

Trvání programu: 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020

Území: ČR mimo Prahu

Způsobilé výdaje: Dlouhodobý hmotný majetek – Dlouhodobý nehmotný majetek – Provozní náklady – Náklady na publicitu projektu

Max. požadovaná dotace: 1 000 000 Kč – 200 000 000 Kč

Míra podpory:  

 • inovační projekty: Malý podnik 45 %, Střední podnik 35 %, Velký podnik 25 %
 • projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví: Malý a střední podnik 50 %, Veřejná výzkumná instituce 50 %, Vysoká škola 50 %

Poskytovatel: MPO a Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

 

Cílem  je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Podporované aktivity:

Podpoří např. osobní náklady na výzkumné pracovníky i ostatní podpůrný personál. 

Podporovanou aktivitou je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. Podporovanými aktivitami nejsou např. zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center, zavádění inovací atd.

Žadatel/příjemce: podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014)

Trvání programu: 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020

Území: ČR mimo Prahu, rozvojová a urbánní území

Způsobilé výdaje: osobní náklady: výzkumní pracovníci, technici a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu;  náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu;  náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu;  dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.

Max. požadovaná dotace: 1 000 000 Kč – 100 000 000 Kč

Míra podpory:  

Poskytovatel: MPO a Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

 

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Dalším cílem je prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje, a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Podporované aktivity:

Podpoří např. pořízení potřebného výzkumného a vývojového vybavení a stavební úpravy.

Žadatel/příjemce: podnikatelský subjekt; zemědělští podnikatelé (definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) a potravinářští podnikatelé.

Trvání programu: 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020

Území: ČR mimo Prahu

Způsobilé výdaje: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, software, Vybrané provozní náklady, Externě nakupované služby poradců, expertů, znalců, jimi zpracovávané studie a analýzy, které nemají povahu trvalých nebo opakujících se činností a slouží výlučně k potřebám výzkumných, vývojových a inovačních aktivit projektu, Náklady na povinnou publicitu projektu.

Max. požadovaná dotace:  min. 3 mil. Kč a maximálně 200 mil. Kč

Míra podpory: 50 %

Poskytovatel: MPO a Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

 

podpoří projekty zaměřené na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj na území ČR, včetně hl. m. Prahy:

Podporované aktivity – projekty zaměřené na:

 • Fotonika
 • Mikro- a nanoelektronika
 • Nanotechnologie
 • Průmyslové biotechnologie
 • Pokročilé materiály
 • Pokročilé výrobní technologie

Doba trvání programu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2021

Veřejné soutěže budou vyhlášeny v letech 2016 a 2017 se zahajováním poskytování podpory v letech 2017 a 2018

Doba realizace: max. 48 měsíců

Max. požadovaná dotace: 20 mil. Kč

Míra podpory: až 80% uznatelných nákladů

Poskytovatel: MPO

 

 • OP PPR: Výzva č. 29 Inovační poptávka veřejného sektoru II

Vyhlášení výzvy: 21.6.2017

Předkládání žádostí: 24.7.2017 – 29.3.2018

Druh výzvy: průběžná

Aktivity: 1.1.2 Inovační poptávka veřejného sektoru

Cílové skupiny: Organizace pro výzkum a šíření znalostí, Podnikatelské subjekty, Městská samospráva

Příjemci: Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy, Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi (z projektů ale budou platit firmy/VO vyvíjející nové řešení)

Území: Region soudržnosti NUTS 2 Praha

Komplementarita: vazba na PO 1 OPVVV: PO1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum; vazba na OP PIK: PO1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Celková alokace: 250 mil. Kč

 

 • OP PPR: Výzva č. 32 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III

Vyhlášení výzvy: 6.9.2017

Předkládání žádostí: 6.10.2017 – 14.2.2018

Druh výzvy: kolová

Aktivity: 1.1.1 Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe („proof-of-concept“)

Cílové skupiny: Organizace pro výzkum a šíření znalostí, Podnikatelské subjekty, Městská samospráva

Příjemci: Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)

Území: Region soudržnosti NUTS 2 Praha

Komplementarita: vazba na PO 1 OPVVV: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum; PO 1 vazba na OP PIK: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Celková alokace: 250 mil. Kč

 

 • OP PPR: Výzva č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů III

Vyhlášení výzvy: 15.11.2017

Předkládání žádostí: 15.12.2017 – 30.4.2018

Druh výzvy: kolová

Aktivity: 1.2.1 Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů

Cílové skupiny: Organizace pro výzkum a šíření znalostí, Podnikatelské subjekty, Městská samospráva

Příjemci:

Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy

Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi

Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)

Podnikatelské subjekty

Nestátní neziskové organizace

Profesní a zájmová sdružení

Území: Region soudržnosti NUTS 2 Praha

Komplementarita: vazba na PO 1 OPVVV: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum; PO 1 vazba na OP PIK: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Celková alokace: 300 mil. Kč

 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: info@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI